Course code ECN372

ECN372 Klimaøkonomi

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2017 - 2018.

Emneansvarlige: Knut Einar Rosendahl
Medvirkende: Arild Einar Bjørn Angelsen, Ståle Navrud, Christen Svenn Jensen
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2009-2010
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Kurset består av to hovedtemaer: i) DET GLOBALE KLIMAREGIMET OG KLIMAFORHANDLINGENE. Her diskuterer vi hva som påvirker de globale klimaforhandlingene og klimaavtalene som Paris-avtalen. Følgende tema blir belyst: 1. Skadekostnader av klimaendringer - hvordan verdsette framtidige skader, og hvordan behandle risiko og usikkerhet? 2. Hovedprinsipper for et globalt klimaregime - utslippsforpliktelser, global karbonpris etc. 3. Rettferdig fordeling av utslippsforpliktelser mellom land. 4. Klimaspillet - hva forteller økonomisk teori, og hva er det som faktisk skjer i forhandlingene? ii) NASJONAL KLIMAPOLITIKK. Her diskuterer vi ulike typer virkemidler for å redusere klimagassutslipp. 1. Virkemidler for å redusere utslipp i Norge og EU. 2. Klima- og teknologipolitikk. 3. Karbonlekkasje som følge av nasjonal klimapolitikk. 4. Virkemidler for å implementere REDD (reduserte utslipp fra avskogning) i utviklingsland.
Læringsutbytte:

Studentene skal kunne:

  • Anvende miljøøkonomisk teori på klimaproblemet, inkludert forklare hva som er optimal reduksjon av klimagassutslipp fra et globalt perspektiv, og hvilke faktorer som er viktige i denne sammenhengen.
  • Anvende spillteori til å forklare hva som påvirker landenes posisjoner i klimaforhandlinger, og hva slags klimaavtaler man kan forvente ut fra økonomisk teori.
  • Analysere og forstå effekten av virkemidler for å redusere klimagassutslipp, inkludert effekten på utslipp, kostnader, teknologiutvikling og karbonlekkasje.
  • Analysere og forstå hva som påvirker avskoging i utviklingsland, og hvordan politikk kan brukes for å redusere avskoging.
  • Ha kunnskap om det internasjonale klimaregimet og klimapolitikk, og innsikt til å vurdere effekten av ulike forslag til klimapolitikk.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger inkl. gjesteforelesere. Tre obligatoriske diskusjonsnotater og presentasjon av en av disse for klassen.
Læringsstøtte:
Noe veiledning knyttet til skriving av diskusjonsnotater.
Pensum:
Utvalgte tidsskriftartikler og bokkapitler
Forutsatte forkunnskaper:
ECN 210 eller ECN211 eller tilsvarende kurs i mikroøkonomi. ECN170 Miljø- og ressursøkonomi (eller ECN270 Naturressursøkonomi/ECN275 Naturressurs- og miljøøkonomi - teori) eller tilsvarende grunnleggende kurs i miljø- og ressursøkonomi.
Anbefalte forkunnskaper:
ECN270 Naturressursøkonomi, ECN275 Naturressurs- og miljøøkonomi - teori eller tilsvarende kurs i miljøøkonomi.
Obligatorisk aktivitet:
To obligatoriske forelesninger (med egen og andre studenters presentasjoner). Tre innleverte diskusjonsnotater. Obligatoriske aktiviteter er gyldig til neste gang emnet tilbys. Ingen konte mulighet. 
Vurderingsordning:
Muntlig eksamen. Karakteren bestemmes basert på tre innleverte diskusjonsnotater, presentasjon av en av disse på forelesning og muntlig eksamen. Diskusjonsnotatene, presentasjonen og eksaminering av et diskusjonsnotat under eksamen teller totalt 50%, mens resten av muntlig eksamen teller 50%.
Sensor:
Ekstern sensor på muntlig eksamen
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
300 timer.
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
ECN370: 10 stp.
Undervisningstid:
34-36 timer (inkl. presentasjoner av diskusjonsnotater)
Eksamensdetaljer: En muntlig prøve: A - E / Ikke bestått