ECN372 Klimaøkonomi

Studiepoeng:10

Ansvarlig fakultet:Handelshøyskolen

Emneansvarlig:Knut Einar Rosendahl

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Engelsk

Antall plasser:40

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:250 timer

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.

Om dette emnet

Emnet består av to hovedtemaer:

i) DET GLOBALE KLIMAREGIMET OG KLIMAFORHANDLINGENE. Her diskuterer vi hva som påvirker de globale klimaforhandlingene og klimaavtalene som Paris-avtalen. Følgende tema blir belyst: 1. Skadekostnader av klimaendringer - hvordan verdsette framtidige skader, og hvordan behandle risiko og usikkerhet? 2. Hovedprinsipper for et globalt klimaregime - utslippsforpliktelser, global karbonpris etc. 3. Rettferdig fordeling av utslippsforpliktelser mellom land. 4. Klimaspillet - hva forteller økonomisk teori, og hva er det som faktisk skjer i forhandlingene?

ii) NASJONAL KLIMAPOLITIKK. Her diskuterer vi ulike typer virkemidler for å redusere klimagassutslipp. 1. Virkemidler for å redusere utslipp i Norge og EU. 2. Klima- og teknologipolitikk. 3. Karbonlekkasje som følge av nasjonal klimapolitikk. 4. Virkemidler for å implementere REDD (reduserte utslipp fra avskogning) i utviklingsland.

Dette lærer du

Studentene skal kunne:

 • Anvende miljøøkonomisk teori på klimaproblemet, inkludert forklare hva som er optimal reduksjon av klimagassutslipp fra et globalt perspektiv, og hvilke faktorer som er viktige i denne sammenhengen.
 • Anvende spillteori til å forklare hva som påvirker landenes posisjoner i klimaforhandlinger, og hva slags klimaavtaler man kan forvente ut fra økonomisk teori.
 • Identifisere, analysere og forstå effekten av virkemidler for å redusere klimagassutslipp, inkludert effekten på utslipp, kostnader, teknologiutvikling og karbonlekkasje.
 • Identifisere, analysere og forstå hva som påvirker avskoging i utviklingsland, og hvordan politikk kan brukes for å redusere avskoging.
 • Ha kunnskap om det internasjonale klimaregimet og klimapolitikk, og innsikt til å vurdere effekten av ulike forslag til klimapolitikk.
 • Arbeide både uavhengig og parvis for å utarbeid skriftlige rapporter, ha muntlige presentasjoner og delta i faglige diskusjoner
 • Forelesninger (inkl. gjesteforelesere) på campus med streaming og opptak.

  Utarbeidelse av skriftlige diskusjonsnotater alene og i par, muntlig presentasjon og faglige diskusjoner.

 • Veiledning og tilbakemelding ifm. skriving av diskusjonsnotater.
 • Utvalgte tidsskriftartikler og bokkapitler.
 • Grunnleggende mikroøkonomi tilsvarende ECN110 Mikroøkonomi I - Hvordan tenke som en økonom.

  Grunnleggende miljøøkonomi tilsvarende ECN170 Miljø- og ressursøkonomi.

 • Mappevurdering. Karakteren bestemmes basert på to innleverte diskusjonsnotater og muntlig eksamen avholdt i undervisningsperioden. Diskusjonsnotatene teller 25%, eksaminering av et diskusjonsnotat under eksamen teller 25%, mens resten av muntlig eksamen teller 50%.

  Mappevurdering Karakterregel: Bokstavkarakterer
 • Ekstern sensor på muntlig eksamen
 • Fysisk deltakelse på minst halvparten av forelesningene (i klasserommet).

  Muntlig presentasjon av eget diskusjonsnotat og muntlig kommentar/spørsmål til noen andres notat.

  Obligatoriske aktiviteter er gyldige til og med neste gang emnet tilbys. Ingen konte mulighet.

 • Innvekslingsstudenter kan ta kontakt med studieveiledere ved Handelshøyskolen (studieveileder-hh@nmbu.no) for å få vurdert om de kan få plass på emnet.

  Emnet har begrenset plass. Søknad om opptak til emnet i Studentweb. Merk at emnet har tidligere påmeldingsfrist enn den generelle oppmeldingsfristen for emner i høstparallellen. Påmeldingsfristen for emnet er 30. august.

  Førstemann til mølla prinsipp, dersom det er ledige plasser etter fristen. Dersom det er ingen ledige plasser, send e-post til studieveileder-hh@nmbu.no for å bli satt opp på venteliste.

  Merk! Deltagelse i første forelesning er obligatorisk. Dersom det er ledige plasser etter første forelesning, vil studentene på venteliste bli kontaktet.

 • 2x2 timer forelesninger per uke til og med oktober, deretter presentasjoner av diskusjonsnotater
 • Emnet er tilrettelagt studenter på M-ECON og M-ØA. Hvis det ikke er plass på emnet, kan man ta ECN372F i stedet.
 • GSK