Detaljer om emnet ECN372

ECN372 Klimaøkonomi

Emnet kan ha endringer på grunn av koronautbruddet. Sjekk Canvas og studentWeb.

English course Information

Søk etter andre emner

Viser emnet slik det undervises i studieåret med start i 2020 .

Emneansvarlige: Knut Einar Rosendahl
Medvirkende: Gøril Louise Andreassen, Arild Einar Bjørn Angelsen, Ståle Navrud
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2009-2010
Emnets innhold:

Kurset består av to hovedtemaer:

i) DET GLOBALE KLIMAREGIMET OG KLIMAFORHANDLINGENE. Her diskuterer vi hva som påvirker de globale klimaforhandlingene og klimaavtalene som Paris-avtalen. Følgende tema blir belyst: 1. Skadekostnader av klimaendringer - hvordan verdsette framtidige skader, og hvordan behandle risiko og usikkerhet? 2. Hovedprinsipper for et globalt klimaregime - utslippsforpliktelser, global karbonpris etc. 3. Rettferdig fordeling av utslippsforpliktelser mellom land. 4. Klimaspillet - hva forteller økonomisk teori, og hva er det som faktisk skjer i forhandlingene?

ii) NASJONAL KLIMAPOLITIKK. Her diskuterer vi ulike typer virkemidler for å redusere klimagassutslipp. 1. Virkemidler for å redusere utslipp i Norge og EU. 2. Klima- og teknologipolitikk. 3. Karbonlekkasje som følge av nasjonal klimapolitikk. 4. Virkemidler for å implementere REDD (reduserte utslipp fra avskogning) i utviklingsland.

Læringsutbytte:

Studentene skal kunne:

  • Anvende miljøøkonomisk teori på klimaproblemet, inkludert forklare hva som er optimal reduksjon av klimagassutslipp fra et globalt perspektiv, og hvilke faktorer som er viktige i denne sammenhengen.
  • Anvende spillteori til å forklare hva som påvirker landenes posisjoner i klimaforhandlinger, og hva slags klimaavtaler man kan forvente ut fra økonomisk teori.
  • Identifisere, analysere og forstå effekten av virkemidler for å redusere klimagassutslipp, inkludert effekten på utslipp, kostnader, teknologiutvikling og karbonlekkasje.
  • Identifisere, analysere og forstå hva som påvirker avskoging i utviklingsland, og hvordan politikk kan brukes for å redusere avskoging.
  • Ha kunnskap om det internasjonale klimaregimet og klimapolitikk, og innsikt til å vurdere effekten av ulike forslag til klimapolitikk.
  • Arbeide både uavhengig og parvis for å utarbeid skriftlige rapporter, ha muntlige presentasjoner og delta i faglige diskusjoner
Læringsaktiviteter:
Forelesninger inkl. gjesteforelesere, utarbeidelse av skriftige diskusjonsnotater alene og i par, muntlig presentasjon og faglige diskusjoner. 
Læringsstøtte:
Noe veiledning knyttet til skriving av diskusjonsnotater.
Pensum:
Utvalgte tidsskriftartikler og bokkapitler.
Forutsatte forkunnskaper:
Mellomnivå mikroøkonomi tilsvarende ECN210 Mikroøkonomi II - Konsument, produsent, marked og velferd eller ECN211 Mikroøkonomi II - Institusjoner, spill og markedssvikt. Grunnleggende miljøøkonomi tilsvarende ECN170 Miljø- og ressursøkonomi.
Obligatorisk aktivitet:
Deltakelse på to obligatoriske forelesninger (med hhv. egen og andre studenters presentasjoner). Minst to av tre diskusjonsnotater må leveres og godkjennes. Minst ett av notatene skal skrives parvis, og minst ett skal skrives alene. Ett av notatene skal presenteres muntlig for klassen. Obligatoriske aktiviteter er gyldige til neste gang emnet tilbys. Ingen konte mulighet. 
Vurderingsordning:
Muntlig eksamen. Karakteren bestemmes basert på to innleverte diskusjonsnotater, presentasjon av ett av disse på forelesning og muntlig eksamen. Diskusjonsnotatene, presentasjonen og eksaminering av et diskusjonsnotat under eksamen teller totalt 50%, mens resten av muntlig eksamen teller 50%.
Sensor:
Ekstern sensor på muntlig eksamen
Merknader:
Emnet vil blir undervist på engelsk. Innvekslingsstudenter kan ta kontakt med studieveiledere ved Handelshøyskolen (studieveileder-hh@nmbu.no) for å få vurdert om de kan få plass på emnet.
Normert arbeidsmengde:
300 timer.
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
Ingen overlapp med andre kurs
Undervisningstid:
2x2 timer forelesninger per uke til og med oktober, deretter presentasjoner av diskusjonsnotater
Eksamensdetaljer: En muntlig prøve: Bestått - E / Ikke bestått