Detaljer om emnet ECN311

ECN311 Microeconomics III

Emnet kan ha endringer på grunn av koronautbruddet. Sjekk Canvas og studentWeb.

English course Information

Søk etter andre emner

Viser emnet slik det undervises i studieåret med start i 2020 .

Emneansvarlige: Kyrre Rickertsen
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig.
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Høstparallellen
Første gang: Studieår 2007-2008
Emnets innhold:
Kurset dekker emner fra tidligere kurs i mikroøkonomi i mer detalj og ved bruk av matematiske metoder. Spesiell vekt er lagt på dualitetsteori. Tematisk så dekkes konsumentteori, velferdsmål i konsumentteorien, produsentteori og atferd under risiko.
Læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten skal kunne:

- Utlede grunnleggende resultater i produsent- og konsumentteorien ved bruk av dualitetsteori. 

- Utlede økonomiske velferdsmål

- Forventet nytteteori for valg under usikkerhet

Ferdigheter

Studenten skal kunne:

- Formulere og løse forskbare økonomiske problemer basert på mikroøkonomisk teori

- Gjennomføre mikroøkonomiske analyser basert på funksjonelle former som er vanlig brukt i anvendt økonomi

- Beregne ulike velferdsmål basert på mikroøkonomisk teori 

- Utføre komparativ statikk ved hjelp av parametriske og ikke-parametriske metoder

Generell kompetanse

- Utvikle kunnskap som gjør det mulig å følge økonomiske resonnementer i rapporter og artikler innen anvendt økonomi 

- Utvikle kunnskap som gjør det mulig å bruke økonomiske resonnementer i eget arbeid med kurs i anvendt økonomi og masteroppgaven

- Utvikle kunnskap som gjør det mulig å oppdage logiske feil i økonomiske resonnementer og analyser

- Utvikle en økonomisk tenkemåte basert på analytisk. logisk og kritisk tenkning

Læringsaktiviteter:
Kurset består av forelesninger, øvinger og selvstudier. Selvstudier i form av oppgaveløsning og arbeid med læreboka er viktige deler av kurset. Studentene oppfordres til å jobbe i grupper med oppgavesettene, men det må leveres individuelle besvarelser. Det er viktig å starte med aktivitetene når semesteret starter.
Læringsstøtte:

Dere kan lage en avtale om møte med foreleser ved å sende en e-post til: kyrre.rickertsen@nmbu.no

Det vil være øvinger med hjelpelærer.

Pensum:
  • Hal R. Varian. Microeconomic Analysis, third edition, Norton, 1992.
  • Forelesningsnotater.

Læreboken kan endres.

Forutsatte forkunnskaper:
Mikroøkonomisk teori på nivå med ECN210 (Intermediate Microeconomics- Consumers, Producers, Market and Welfare) og matematikk på nivå med ECN302 (Mathematics for Economists).
Anbefalte forkunnskaper:
Mellomkurs i økonomi som for eksempel ECN211.
Obligatorisk aktivitet:
Fem oppgavesett må leveres og være bestått innen tidsfristene for å kunne ta skriftlig eksamen. Beståtte oppgavesett er gyldig i året de er innlevert og året etter.
Vurderingsordning:
Skritlig digital hjemmeeksamen, 3,5 time
Sensor:
Ekstern sensor vil gå gjennom opplegget for skriftlig eksamen.
Merknader:
Emnet vil blir undervist på engelsk. Innvekslingsstudenter kan ta kontakt med studieveiledere ved Handelshøyskolen (studieveileder-hh@nmbu.no) for å få vurdert om de kan få plass på emnet.
Normert arbeidsmengde:
300 timer. Omtrent 50 timer brukes på forelesninger og organiserte øvinger. 250 timer til ustrukturert arbeid.
Opptakskrav:
Generell studiekompetanse
Undervisningstid:
Det er fire timer forelesninger og øvinger per uke. Omtrent 60% av tiden er forelesninger og omtrent 40% av tiden er øvinger.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): C3 Alle typer kalkulatorer, alle andre hjelpemidler - inkludert digitale
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått