Course code ECN271

ECN271 Samfunnsøkonomisk prosjektanalyse og verdsetting av miljøgoder

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2015 - 2016.

Emneansvarlige: Ståle Navrud
Medvirkende: Kristine Malmkvist Grimsrud
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen ved NMBU
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2004-2005
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Kurset gir en oversikt over teori og metoder for samfunnsøkonomiske prosjektanalyse i form av nytte-kostnadsanalyse (NKA), samt teori og metode for verdsetting av miljøgoder inklusive skadefunksjonsmetoden, metoder for verdsetting av miljø- og helseeffekter samt overføring av nytte-estimater ("benefit transfer"). Anvendelser innen miljøeffekter av fornybar og ikke-fornybar energi (f.eks. vindkraft, vannkraft og gasskraft), bevaring av biodiversitet, rekreasjon i form av fiske, jakt og fotturer, marine oljesøl, helseeffekter av luftforurensning, støy og andre effekter fra veiprosjekter, luft- og vannforurensning, og bevaring av kulturlandskap og kulturminnemerker. Verdsetting av miljøeffekter i u-land. Lovgrunnlag og retningslinjer for NKA i Norge, EU, USA og u-land. NKAs velferdsteoretiske basis og verdigrunnlag/forutsetninger gjennomgås. En stegvis tilnærming til NKA gjennomgås med spesiell vekt på håndtering av risiko/usikkerhet, fordelingseffekter, og verdsetting av miljøgoder og håndtering av ikke-verdsatte effekter.
Læringsutbytte:
Etter kurset skal studentene kunne gjennomføre, tolke og kritisk evaluere nytte-kostnadsanalyser (NKA) av prosjekter og programmer, inkludert vurdering og verdsetting av effekter på miljø, helse og kulturhistoriske minnesmerker.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger og omfattende veiledning av studentgrupper i deres arbeid med semesteroppgaven. Studentene presenterer "nesten ferdige" utkast til semesteroppgaver for resten av klassen, som gir kommentarer sammen med lærer.
Læringsstøtte:
Alle grupper har et oppstartsmøte med læreren for å identifisere og definere emnet forderes semesteroppgave om nytte-kostnadsanalyse. Deretter avtaler hver gruppe tid med lærer når de har behov for veiledning. 1-2 uker før innleveringsfristen presenterer hver gruppe deres "nesten ferdige" oppgave i klassen, og får kommentarer fra læreren og medelever.
Pensum:
- Boardman, A. E, D. H Greenberg, A. R. Vining og D. L. Weimer: 2011: Cost-Benefit Analysis. Concepts and Practice. 4.edition. Prentice Hall, Inc., Upper Saddle River, New Jersey, USA - Utvalgte tidsskriftartikler på kursets nettside
Forutsatte forkunnskaper:
ECN170 eller tilsvarende innføringskurs i miljø-og ressursøkonomi, og ECN210 eller tilsvarende innføringskurs i mikroøkonomi.
Obligatorisk aktivitet:
-
Vurderingsordning:
Karakteren på semesteroppgaven teller 100 % av karakteren. Semesteroppgave utarbeides av grupper på 2-4 studenter. I semesteroppgaven skal studentene anvende innlært teori og metode på et selvvalgt case, dvs. en økonomisk analyse av et prosjekt med miljøeffekter. I semesteroppgaven må studentene også bruke pensum for å besvare teoretiske spørsmål fra en sjekkliste som dekker pensum for kurset.
Sensor:
Ekstern sensor kvalitetssikrer pensum, eksamensoppgaver og prinsipper for evaluering og besvarelser.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
300 timer.
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
-
Undervisningstid:
28-30 timer samt betydelig veiledning i grupper forbindelse med semesteroppgavene.
Eksamensdetaljer: En godkjent oppgave: A - E / Ikke bestått