ECN271 Samfunnsøkonomisk prosjektanalyse og verdsetting av miljøgoder

Studiepoeng:10

Ansvarlig fakultet:Handelshøyskolen

Emneansvarlig:Ståle Navrud

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Engelsk

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:250 timer

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.

Om dette emnet

Kurset gir en oversikt over teori og metoder for samfunnsøkonomisk prosjektanalyse i form av nytte-kostnadsanalyse (NKA), samt teori og metode for verdsetting av miljøgoder inklusive skadefunksjonsmetoden, metoder for verdsetting av miljø- og helseeffekter samt overføring av nytte-estimater ("benefit transfer"). Anvendelser innen miljøeffekter av fornybar og ikke-fornybar energi (f.eks. vindkraft, vannkraft og gasskraft), bevaring av biodiversitet, rekreasjon i form av fiske, jakt og fotturer, marine oljesøl, helseeffekter av luftforurensning, støy og andre effekter fra veiprosjekter, luft- og vannforurensning, og bevaring av kulturlandskap og kulturminnemerker. Verdsetting av miljøeffekter i u-land. Lovgrunnlag og retningslinjer for NKA i Norge, EU, USA og u-land. NKAs velferdsteoretiske basis og verdigrunnlag/forutsetninger gjennomgås. En stegvis tilnærming til NKA gjennomgås med spesiell vekt på håndtering av risiko/usikkerhet, fordelingseffekter, og verdsetting av miljøgoder og håndtering av ikke-verdsatte effekter.

Dette lærer du

Kunnskaper:

 • Forstå det velferdsteoretiske grunnlaget for nytte-kostnadsanalyser (NKA)
 • Kjenne til hovedtrinnene i NKA
 • Kjenne til Skadefunksjonsmetoden
 • Kjenne til de avslørte og uttrykte preferansemetoder for verdsetting av miljøgoder og økosystemtjenester,
 • Kjenne til metoder for verdsetting av statistiske liv, leveår, miljørelaterte sykdommer, kulturminner og andre fellesgoder
 • Kjenne til verdioverføringsmetoder, databaser for verdsettingsstudier, overføringsfeil og hovedtrinnene i verdioverføring

Ferdigheter:

 • Kunne innhente, kritisk vurdere og anvende relevante data for en NKA
 • Kunne utføre en NKA av et utvalgt prosjekt
 • Kunne evaluere og bruke verdsettingsstudier av effekter på miljøgoder, folkehelse og kulturminner til verdioverføring i en NKA
 • Kunne kritisk evaluere en eksisterende NKA

Generell kompetanse:

 • Kunne anvende et beslutningsstøtteverktøy i praksis
 • Kunne samarbeide og kommunisere i en gruppe
 • Kunne presentere resultater klart og effektivt både muntlig og skriftlig,
 • Forstå at analyser er basert på kritiske forutsetninger og vurdere effekten på resultatene av endrede forutsetninger
 • Forelesninger og omfattende veiledning av studentgrupper i deres arbeid med semesteroppgaven. Studentene presenterer "nesten ferdige" utkast til semesteroppgaver for resten av klassen, som gir kommentarer sammen med lærer. Forelesninger på campus uten streaming.
 • Alle grupper har et oppstartsmøte med læreren for å identifisere og definere emnet for deres semesteroppgave om nytte-kostnadsanalyse. Deretter avtaler hver gruppe tid med lærer når de har behov for veiledning. 1-2 uker før innleveringsfristen presenterer hver gruppe deres "nesten ferdige" oppgave i klassen, og får kommentarer fra læreren og medelever.
 • Boardman, A.E, D.H Greenberg, A.R. Vining & D.L. Weimer (2018): Cost-Benefit Analysis. Concepts and Practice. 5th edition. Pearson New International edition. Prentice Hall, Inc., Upper Saddle River, New Jersey, USA

  Utvalgte tidsskriftartikler på kursets nettside

 • ECN210 Mikroøkonomi II - Konsument, produsent, marked og velferd; eller tilsvarende innføringskurs i mikroøkonomi.
 • Semesteroppgave: Karakteren på semesteroppgaven teller 100 % av karakteren. Semesteroppgaven utarbeides av grupper på 3-4 studenter. I semesteroppgaven skal studentene anvende innlært teori og metode på et selvvalgt case, dvs. en økonomisk analyse av et prosjekt med miljøeffekter. I semesteroppgaven må studentene også bruke pensum for å besvare teoretiske spørsmål fra en sjekkliste som dekker pensum for kurset. Hvis man stryker på semesteroppgaven må kurset tas på nytt. Ingen kontemulighet. Semesteroppgaven kan skrives på engelsk eller norsk.
 • Ekstern sensor kvalitetssikrer pensum, eksamensoppgaver og prinsipper for evaluering og besvarelser; og sensurerer semesteroppgavene.
 • Emnet vil bli undervist på engelsk. Innvekslingsstudenter kan ta kontakt med studieveiledere ved Handelshøyskolen (studieveileder-hh@nmbu.no) for å få vurdert om de kan få plass på emnet.
 • 28-30 timer samt betydelig veiledning av grupper i forbindelse med semesteroppgavene.
 • Bokstavkarakterer
 • Generell Studiekompetanse (GSK)