Course code ECN260

ECN260 Landbrukspolitikk

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2018 - 2019.

Emneansvarlige: Sigurd Henning Rysstad
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2010-2011
Siste gang: 2019V
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Emnet består av flg tema: (i) Utvalgte begreper og modeller (fra økonomi og statsvitenskap). (ii) Framveksten av gjeldende norsk landbrukspolitikk. (iii) Hovedtrekk ved og antatte effekter av viktige landbrukspolitiske ordninger. (iv) Konsekvenser av alternative endringer i næringens rammebetingelser, herunder endringer i landbrukspolitiske ordninger.
Læringsutbytte:

Kunnskap om: (i) Innsatsfaktorers geografiske og næringsmessige mobilitet; (ii) Alternativkostnad og prising av innsatsfaktorer; (iii) Likevektsmodeller og faktorer som påvirker tilbud- og etterspørsel etter jordbruksprodukter; (iv) Økonomisk avkastning (grunnrente mv); (v) Framveksten av det norske landbrukspolitiske system; (vi) Landbrukspolitiske mål samt hovedprinsipper bak og virkning av følgende typer ordninger (virkemidler): Importvern og internasjonale forhold (EØS, WTO, internasjonale matvaremarkeder), Markedsordninger (melk, kjøtt og korn/kraftfôr), Struktur- og produksjonsregulering, Støtteordninger med struktur- og/eller distriktsprofil.

Ferdigheter: Redegjøre for og drøfte konsekvensene for norsk landbruk av mulige endringer i rammebetingelsene for norsk landbruk, herunder mulige konsekvenser av endringer nasjonale landbrukspolitikk og/eller i internasjonale forhold.

Generell kompetanse: Få en bedre innsikt i hvordan internasjonale avtaler, nasjonale og internasjonale markeder, teknologi og politiske rammebetingelser påvirker bedrifters handlingsmiljø.    

Læringsaktiviteter:
Forelesninger, klassediskusjoner, individuelle litteraturstudier og gruppeoppgaver med presentasjon i plenum.
Læringsstøtte:
http://arken.nmbu.no/~sigury/ECN_260/260Framdrift.htm
Pensum:
Se: http://arken.nmbu.no/~sigury/ECN_260/260Framdrift.htm
Anbefalte forkunnskaper:
ECN110 Innføring i mikroøkonomi eller tilsvarende. 
Obligatorisk aktivitet:
For å kunne avlegge eksamen må du få godkjent en prosjektoppgave (gruppearbeid) på tildelt tema. Prosjektoppgaven skal  presenteres i plenum.  Prosjektoppgave og presentasjon bedømmes stått/ikke stått. Obligatoriske aktiviteter er gyldig ved kontinuasjonseksamen men må tas på nytt hvis du tar eksamen i emnet neste gang det tilbys.
Vurderingsordning:
Skriftlig eksamen, 3,5 timer (100%)
Sensor:
Ekstern sensor kvalitetssikrer pensum, eksamensoppgaver og prinsipper for evaluering og besvarelser.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
300 timer.
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
-
Undervisningstid:
4 timer pr. uke.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): A1 Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått