Course code ECN222

ECN222 Makroøkonomi II

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2018 - 2019.

Emneansvarlige: Ragnar Arnljot Øygard
Medvirkende: Joakim Blix Prestmo
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2013-2014
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Del 1: Konjunkturanalyse og stabiliseringspolitikk. Del 2: Økonomisk vekst. Del 3: Aktuelle temaer
Læringsutbytte:

Kandidater fra emnet skal ha kunnskap om sentrale temaer, modeller og problemstillinger innenfor fagområdet makroøkonomi. Det omfatter sentrale makroøkonomiske modeller som: Keynesianske multiplikator-modeller, IS-RR-PK modellen for lukket og åpen økonomi, vekstmodeller (spesielt Solows vekstmodell), og modeller for å forklare finanskriser.

Kandidatene skal kunne anvende modellene for å foreta kritiske analyser og utredninger av aktuelle makroøkonomiske spørsmål, og vurdere konsekvenser av makroøkonomiske endringer for bedrifter og enkeltmennesker.

Kandidatene skal kunne vurdere makroøkonomiske utredninger, som f.eks. nasjonalbudsjettet og sentralbankens pengepolitiske rapporter.

Kandidatene skal kunne formidle  sentrale temaer, modeller og problemstillinger,innenfor fagområdet makroøkonomi til andre. 

Læringsaktiviteter:
Emnet kombinerer forelesninger, øvingsoppgaver, klassediskusjoner og selvstudium av oppgitt litteratur. 
Pensum:
Utvalgte deler av: Holden, Steinar (2016): «Makroøkonomi» (1. utg.)  pluss supplerende artikler. Pensumliste deles ut ved emnestart.
Forutsatte forkunnskaper:
ECN120 Innføring i makroøkonomi, del I og ECN122 Innføring i makroøkonomi, del II eller tilsvarende emne.
Obligatorisk aktivitet:
Studentene må levere og få godkjent 4 av 6 øvingsoppgaver. Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldige i 18 måneder.
Vurderingsordning:
 Skriftlig eksamen, 3 timer (100%)
Sensor:
Ekstern sensor kvalitetssikrer pensum, eksamensoppgaver og prinsipper for evaluering og besvarelser.
Merknader:
Et tilsvarende emne i makroøkonomi undervises ved mange andre universiteter og høgskoler i Norge og andre land
Normert arbeidsmengde:
300 timer
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
ECN220 Samfunnsøkonomi II - 5 stp.
Undervisningstid:
2 x 2 timer forelesninger og øvinger per uke
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått