Course code ECN222

ECN222 Makroøkonomi II

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2016 - 2017.

Emneansvarlige: Ragnar Arnljot Øygard
Medvirkende: Joachim Minge Thøgersen, Nina Elise Larsson Midthjell
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2013-2014
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Del 1: Konjunkturanalyse og stabiliseringspolitikk. Del 2: Økonomisk vekst. Del 3: Aktuelle temaer, for eksempel finanskrise, likviditetsfellen og krisen i eurosonen.
Læringsutbytte:

Kandidater fra emnet skal ha kunnskap om sentrale temaer, modeller og problemstillinger innenfor fagområdet makroøkonomi. Det omfatter sentrale makroøkonomiske modeller som: Keynesianske multiplikator-modeller, IS-LM-BP (Mundell-Fleming), AD-AS modeller, vekstmodeller (spesielt Solows vekstmodell), og modeller for å forklare finanskriser.

Kandidatene skal kunne anvende modellene for å foreta begrensede analyser og utredninger av aktuelle makroøkonomiske spørsmål, og vurdere konsekvenser av makroøkonomiske endringer for bedrifter og enkeltmennesker.

Kandidatene skal kunne vurdere makroøkonomiske utredninger, som f.eks. stortingsmeldinger, NOU-utredninger m.m.

Kandidatene skal kunne formidle  sentrale temaer, modeller og problemstillinger,innenfor fagområdet makroøkonomi til andre. 

Læringsaktiviteter:
Emnet kombinerer forelesninger, øvingsoppgaver, klassediskusjoner og selvstudium av oppgitt litteratur. 
Pensum:
Utvalgte deler av: Holden, Steinar (2016): «Makroøkonomi» (1. utg.)  pluss supplerende artikler. Pensumliste deles ut ved emnestart.
Forutsatte forkunnskaper:
ECN 120 og ECN122 eller tilsvarende emne.
Vurderingsordning:
 Skriftlig eksamen, 3 timer (100%). 
Sensor:
Ekstern sensor kvalitetssikrer pensum, eksamensoppgaver og prinsipper for evaluering og besvarelser.
Merknader:
Et tilsvarende emne i makroøkonomi undervises ved mange andre universiteter og høgskoler i Norge og andre land
Normert arbeidsmengde:
300 timer
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
ECN220 - 5 stp
Undervisningstid:
2*2 timer forelesninger og øvinger per uke
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Utdelt kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått