Course code ECN170

ECN170 Miljø- og ressursøkonomi

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2014 - 2015.

Emneansvarlige: Ståle Navrud
Medvirkende: Eirik Romstad, Arild Einar Bjørn Angelsen
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen ved NMBU
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen, .
Første gang: Studieår 2004-2005
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?:
Emnets innhold:

Kurset gir en innføring i miljø- og ressursøkonomi (MRØ), som består av fire deler.

1) Generell modell for samspillet mellom det økonomiske og det økologiske systemet

2) Modeller for optimal ressursbruk:

i) Fornybare/Betinget fornybare ressurser

- Tilstandsressurser - vann-, luft- og jordkvalitet (Miljø-økonomi/Forurensningsøkonomi)

- Biologiske ressurser - fisk, skog, viltbestander (Bioøkonomiske modeller)

ii) Ikke-fornybare ressurser - olje, gass, mineraler

3) Praktiske analyseverktøy

i) Nytte-kostnadsanalyse (NKA) /Kostnadseffektivitetsanalyse (KEA)/Verdsetting av miljøgoder

ii) Grønne regnskaper (på nasjonalt nivå - grønt nasjonalregnskap, og bedriftsnivå - den triple bunnlinjen: miljø. økonomi og etikk/samfunnsansvar)

4) Virkemidler

i) Desentraliserte virkemidler (erstatningsansvar, eiendomsrett, frivillig innsats/avtaler)

ii) Administrative virkemidler (utslippsstandarder, forbud/påbud)

iii) Økonomiske virkemidler (miljøavgifter, subsidier, omsettelige utslippstillatelser)

Kriterier for valg av virkemidler

Målsettingen i MRØ er samfunnsøkonomisk optimal miljø- or ressursforvaltning som gir størst mulig velferd i samfunnet. I del 1 gjennomgås det velferdsteoretiske grunnlaget og en enkel, generell modell for sammenhengen mellom det økonomiske og økologiske systemet, og hvordan optimal ressursforvaltning maksimerer samfunnets velferd. Del 2 viser tilsvarende spesifikke modeller for tilstandsressurser, biologiske ressurser og ikke-fornybare ressurser. Dersom vi ikke nå har det samfunnsøkonomiske optimale nivået av ressursen, kan vi identifisere alternative tiltak som kan nå dette målet. I del 3 gjennomgås analyseverktøy som kan nyttes til å beregne om tiltakene er samfunnsøkonomisk lønnsomme og dermed kan bringe oss nærmere den optimale mengden av ressursen. Del 4 drøfter hvordan en skal implementere de lønnsomme tiltakene gjennom bruk av virkemidler. Ofte må tiltak og virkemiddel vurderes i sammenheng, og kombinasjoner av virkemiddel kan også vurderes. Virkemidlene sammenlignes ved hjelp av en kriterieliste som inkluderer kostnadseffektivitet, mulighet for måloppnåelse og incentiv til langsiktige, yttereligere utslippsreduksjoner, fordelingseffekter / rettferdighet og i hviken grad virkemiddelet kan håndheves.

Læringsutbytte:
Studentene skal kunne forklare grunnleggende begrep, teori, metoder, og modeller i miljø- og ressursøkonomi, og kunne gjennomføre enkle anvendelser av denne kunnskapen på aktuelle temaer innen miljø- og naturressursforvaltning.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger og summegrupper/oppgaver.
Læringsstøtte:
Øvingsoppgaverlegges ut på emnets nettside, og løsningsforslag gjennomgås i klassen. Gjennomgang av tidligere eksamensoppgaveri klassen.
Pensum:
- B. C. Field og M. K. Field (2009): Environmental Economics. An Introduction. McGraw-Hill, New York, 5. utg. - Utvalgte artikler og bokkapitler på kursets hjemmeside
Forutsatte forkunnskaper:
ECN110 eller tilsvarende innføringskurs i samfunnsøkonomi (med vekt på mikroøkonomi).
Vurderingsordning:
Skriftlig eksamen (3 timer) teller 100 % av karakteren.
Sensor:
Ekstern sensor kvalitetssikrer pensum, eksamensoppgaver og prinsipper for evaluering og besvarelser.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
150 timer.
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
ECN101 3 stp., EDS140 3 stp.
Undervisningstid:
40 timer.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått