ECN170 Miljø- og ressursøkonomi

Studiepoeng:5

Ansvarlig fakultet:Handelshøyskolen

Emneansvarlig:Ståle Navrud

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:125 timer

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.

Om dette emnet

Kurset gir en innføring i miljø- og ressursøkonomi (MRØ), som består av fire deler.

1) Generell modell for samspillet mellom det økonomiske og det økologiske systemet.

2) Modeller for optimal ressursbruk:

i) Fornybare/Betinget fornybare ressurser

- Tilstandsressurser - vann-, luft- og jordkvalitet (Miljø-økonomi/Forurensningsøkonomi)

- Biologiske ressurser - fisk, skog, viltbestander (Bioøkonomiske modeller)

ii) Ikke-fornybare ressurser - olje, gass, mineraler

3) Praktiske analyseverktøy

i) Nytte-kostnadsanalyse (NKA) /Kostnadseffektivitetsanalyse (KEA)/Verdsetting av miljøgoder

ii) Grønne regnskaper: a) Nasjonalt nivå - Grønt nasjonalregnskap, og b) Bedriftsnivå - Miljø- og bærekraftregnskap.

4) Virkemidler

i) Desentraliserte virkemidler (erstatningsansvar, eiendomsrett, frivillig innsats/avtaler)

ii) Administrative virkemidler (utslippsstandarder, forbud/påbud)

iii) Økonomiske virkemidler (miljøavgifter, subsidier, omsettelige utslippstillatelser)

Kriterier for valg av virkemidler:

Målsettingen i MRØ er samfunnsøkonomisk optimal miljø- or ressursforvaltning som gir størst mulig velferd i samfunnet. I del 1 gjennomgås det velferdsteoretiske grunnlaget og en enkel, generell modell for sammenhengen mellom det økonomiske og økologiske systemet, og hvordan optimal ressursforvaltning maksimerer samfunnets velferd. Del 2 viser tilsvarende spesifikke modeller for tilstandsressurser, biologiske ressurser og ikke-fornybare ressurser. Dersom vi ikke nå har det samfunnsøkonomiske optimale nivået av ressursen, kan vi identifisere alternative tiltak som kan nå dette målet. I del 3 gjennomgås analyseverktøy som kan nyttes til å beregne om tiltakene er samfunnsøkonomisk lønnsomme og dermed kan bringe oss nærmere den optimale mengden av ressursen. Del 4 drøfter hvordan en skal implementere de lønnsomme tiltakene gjennom bruk av virkemidler. Ofte må tiltak og virkemiddel vurderes i sammenheng, og kombinasjoner av virkemiddel kan også vurderes. Virkemidlene sammenlignes ved hjelp av en kriterieliste som inkluderer kostnadseffektivitet, mulighet for måloppnåelse og insentiv til langsiktige, ytterligere utslippsreduksjoner, fordelingseffekter/rettferdighet og i hvilken grad virkemiddelet kan håndheves.

Dette lærer du

Kunnskaper:

 • Forstå hva miljø- og ressursøkonomi og bærekraftig utvikling er
 • Kjenne til enkle modeller for samfunnsøkonomisk optimal forvaltning av miljøkvalitet, biologiske ressurser og ikke-fornybare ressurser
 • Kjenne til hva nytte-kostnadsanalyse er
 • Kjenne til hva eksterne effekter og fellesgoder er
 • Kjenne til hva miljø- og naturregnskap på nasjonalt nivå og bedriftsnivå er
 • Kjenne til virkemidler for optimal forurensningskontroll og forvalting av naturressurser, og kriterier for valg av virkemidler
 • Kjenne til globale miljøproblemer og virkemidler

Ferdigheter:

 • Kunne gjøre enkle anvendelser av økonomiske teori på miljøproblemer
 • Kunne vurdere hvilke modeller som skal brukes på ulike naturressurser
 • Kunne vurdere fordeler og ulemper ved bruk av ulike virkemidler for å redusere forurensning av luft, vann og jord.

Generell kompetanse:

 • Bruke grafisk fremstilling for å illustrere teori og modeller
 • Forståelse av hvordan teori og modeller kan anvendes på virkelige problemer
 • Forelesninger og øvingsoppgaver. Campus-undervisning uten streaming.
 • Øvingsoppgaver legges ut på emnets nettside, og løsningsforslag gjennomgås i klassen. Gjennomgang av tidligere eksamensoppgaver i klassen.
 • B. C. Field og M. K. Field (2021): Environmental Economics. An Introduction. McGraw-Hill, New York, 8.edition. Utvalgte artikler og bokkapitler på kursets hjemmeside.
 • ECN110 Mikroøkonomi I - Hvordan tenke som en økonom, eller tilsvarende.
 • En skriftlig eksamen (3 timer) teller 100%. Bestått/Ikke bestått

  Skriftlig eksamen Karakterregel: Bestått/ Ikke bestått Hjelpemiddel: C3 Alle typer kalkulatorer, alle andre hjelpemidler - inkludert digitale
 • Ekstern sensor kvalitetssikrer pensum, eksamensoppgaver og prinsipper for evaluering og besvarelser.
 • 2 forelesningstimer per uke
 • ECN101 Samfunnsøkonomi for miljø og utvikling - 3 stp.
 • GSK