Course code ECN140

ECN140 Økonomisk historie

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2020 - 2021.

Emneansvarlige: Espen Ekberg
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårsemesteret. Emnet har undervisning/vurdering i vårsemesteret.
Første gang: Studieår 2003-2004
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

«En engelskmann født i 1750», skrev den avdøde amerikanske historikeren David Landes, «var nærmere Cæsars legionærer i materielle velstand enn sine egne barnebarns barn.» Sitatet uttrykker i fortettet form den ekstreme, og historisk helt unike velstandsøkningen store deler av verden har gjennomgått de siste 250 årene. Mens velstanden for en person som levde for 250 år siden ikke var spesielt mye bedre enn for en person som levde for 2500 år siden, er velstandssituasjonen for dagens mennesker radikalt forbedret.

Det overordnede ambisjonen med dette kurset er å gi studentene innsikt i hvordan og hvorfor denne utviklingen fant sted. Samtidig er det er selvstendig mål å fremme læring gjennom systematisk bruk av skriveøvelser, og å trene studentenes evner til å planlegge, strukturer og skrive analytiske tekster.

Læringsutbytte:

Studentene skal ved fullført kurs:

  • Ha opparbeidet seg basiskunnskap om den økonomiske utviklingen i den vestlige verden i et historisk perspektiv, med vekt på perioden fra rundt 1800 til i dag.
  • Ha opparbeidet seg basiskunnskap om den økonomiske utviklingen i Norge i et historisk perspektiv, med vekt på perioden fra rundt 1800 til i dag.
  • Være i stand til å redegjøre for og diskutere ulike forklaringsmodeller/teorier på sentrale økonomisk-historiske temaer og hendelser i verdens og Norges økonomiske historie.
  • Være i stand til å abstrahere trekk fra den økonomisk-historiske utviklingen og overføre disse til andre perioder, områder og problemstillinger.
  • Være i stand til å reflektere over dagsaktuelle problemstillinger ved hjelp historisk kunnskap
  • Ha grunnleggende kunnskap og øvelse i å planlegge, strukturere og skrive analytiske tekster.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger, diskusjonsgrupper, plenumsdiskusjoner, skriveøvelser og medstudentevaluering. Studenten bør ha med bærbar PC eller annet egnet skriveverktøy til hver forelesning. 
Læringsstøtte:
Individuelle tilbakemeldinger på skriftlige arbeider fra foreleser. Medstudentevaluering.
Pensum:

Ronald Findlay og Kevin O'Rourke, Power and Plenty: Trade, war and the world economy in the second Millennium, kapittel 6-9.

Pål Thonstad Sandvik, Nasjonens Velstand. Norges økonomiske historie 1800-1940, Bergen: Fagbokforlaget, 37-101 og 189-233.

I tillegg vil en liste med artikler og bokkapitler legges fram ved semesterstart.

Obligatorisk aktivitet:
To korte, skriftlige innleveringsoppgaver i løpet av semesteret. Oppgavene skal skrives individuelt. Det gis ikke karakter på disse oppgavene. Obligatoriske aktiviteter er gyldige til neste gang emnet tilbys.
Vurderingsordning:
Individuell hjemmeoppgave (70%), A - E / Ikke bestått. Skriftlig kortsvarseksamen, 90 minutter (30%), A - E / Ikke bestått. Ingen konteeksamen.
Sensor:
Ekstern sensor kontrollerer pensum, eksamensoppgaver og sensorveiledning.
Normert arbeidsmengde:
150 timer
Opptakskrav:
GSK
Undervisningstid:
2 timer forelesninger pr uke.
Eksamensdetaljer: :