Course code ECN140

ECN140 Økonomisk historie

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Espen Ekberg
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2003-2004
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Emnet har en todelt målsetting. Studentene skal for det første tilegne seg basiskunnskap om den globale økonomiske utviklingen i et historisk perspektiv, med vekt på perioden fra rundt 1500 til i dag. Tre temaer står sentralt: (i) Økonomisk vekst gjennom historien; (ii) Ulikhet i velstand gjennom historien og (iii) Økonomisk globalisering. For det andre er målet å fremme læring gjennom systematisk bruk av skriveøvelser, og å trene studentenes evner til å planlegge, strukturer og skrive analytiske tekster.
Læringsutbytte:

Studentene skal ved fullført kurs:

  • Ha opparbeidet seg basiskunnskap om den økonomiske utviklingen i verden i et historisk perspektiv, med vekt på perioden fra rundt 1500 til i dag.
  • Være i stand til å redegjøre for og diskutere ulike forklaringsmodeller/teorier vedrørende sentrale økonomisk-historiske utviklingstrekk.
  • Ha kunnskap om hovedtrekk i utviklingen av velstandsforskjellene mellom land og internt i land gjennom historien.
  • Ha inngående kunnskap om historien til og drivkreftene bak økonomisk globalisering.
  • Kunne reflektere over grensene for økonomisk vekst og vilkårene for en mer bærekraftig økonomisk utvikling.
  • Være i stand til å reflektere over dagsaktuelle problemstillinger ved hjelp historisk kunnskap
  • Ha grunnleggende kunnskap om, og øvelse i, å planlegge, strukturere og skrive analytiske tekster. 
Læringsaktiviteter:
Forelesninger, diskusjonsgrupper, plenumsdiskusjoner, gruppearbeid, presentasjoner, skriveøvelser og medstudentvurdering. 
Læringsstøtte:
Generelle tilbakemeldinger på skriftlige arbeider fra foreleser. Medstudentvurdering.
Pensum:

Robert Allen, Global Economic History: A Very Short Introduction, Oxford, 2011.

I tillegg vil en liste med artikler og bokkapitler legges fram ved semesterstart.

Obligatorisk aktivitet:
To skriftlige oppgaver leveres i løpet av semesteret. Studenten skal i tillegg gi to medstudentvurderinger. Obligatoriske aktivitetene skal gjennomføres individuelt. Det gis ikke karakter på disse aktivitetene. Obligatoriske aktiviteter er gyldige til neste gang emnet tilbys.
Vurderingsordning:
Mappevurdering: individuell semesteroppgave (70%) og skriftlig kortsvarseksamen i undervisningsperioden, 90 minutter (30%). Ingen konteeksamen.
Sensor:
Ekstern sensor kontrollerer pensum, eksamensoppgaver og sensorveiledning.
Normert arbeidsmengde:
125 timer
Opptakskrav:
GSK
Undervisningstid:
2 timer forelesninger pr uke.
Eksamensdetaljer: Mappevurdering: Bokstavkarakterer