Course code ECN122

ECN122 Innføring i makroøkonomi, del II

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2018 - 2019.

Emneansvarlige: Eirik Romstad
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2013-2014
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Kurset består av to hoveddeler: økonomisk vekst og velferd, og konjunktur- og stabiliseringspolitikk. I tillegg blir ulike handelsteorier introdusert og drøfta sammen med koplinger mot valutamarkedene.
Læringsutbytte:
Studentene skal kunne bruke og forstå enkle økonomiske modeller for å analysere vekst- og konjunkturpolitikk i økonomien. Kurset bygger på ECN120 Innføring i makroøkonomi, del I, der ei bred innføring er blitt gitt. I forhold til ECN120 Innføring i makroøkonomi, del I går kurset mer i detaljer på følgende områder: - Vekst og velferd (klassiske modeller for vekst, Solow-modellen, humankapital og endogen vekst), både internasjonalt og for norske forhold. - Kapitalforvaltning knytta til land med lagerressurser med spesiell vekt på Norge: Handlingsregelen og faren for Hollandsk sjuke. - Konjunktur- og stabiliseringspolitikk (enkle Keynes-modeller for finanspolitikken, pengepolitikk) internasjonalt eksemplifisert gjennom finanskrisa og nasjonalt for økonomier med ulik grad av kapasitetsutnytting i økonomien. - Nasjonalbudsjett og -regnskap. - Internasjonal handel og valuta.
Læringsaktiviteter:

Kurset praktiserer "omvendt klasserom", dvs. at forberedelsesmateriell og leseguide til diskusjons- og øvingstimer er tilgjengelig på kursweb. Godt utbytte av diskusjons- og øvingstimene krever at studentene har gjennomgått anbefalt læringsstoff før disse timene. Diskusjons- og øvingstimer er tematisk strukturert. Øvinger (med utkast til svar) er tilgjengelig på kurssidene. Det forventes at studentene har prøvd å løse øvingsoppgavene før diskusjons- og øvingstimene. Øvinger gjennomgås etter behov. For hver diskusjons- og øvingstime er det angitt en del sentrale diskusjonsspørsmål. Studentene deles i grupper og hver gruppe får i ansvar å forberede en innledning på ett tema, før temaet diskuteres i plenum. Deltakelse på diskusjons- og øvingstimene er frivillig, men det oppfordres sterkt til å delta for det er i disse timene at kunnskapen gjøres aktiv.

"Omvendt klasserom" siden vårparallellen 2017.

Læringsstøtte:

Nettsidene inneholder pekere på bakgrunnsstoff og aktuelle hendinger som er relatert til kurset, og er ei viktig kilde for studentenes læring. Det anbefales at studentene danner sjølorganiserte kollokviegrupper, eksempelvis på 3-4 personer, og sammen arbeider med teoristoffet og øvingsoppgavene. Arbeidet med øvingene og aktiv deltakelse i diskusjoner er avgjørende for godt læringsutbytte.

Nettsidene inneholder også en spørsmål- og svarseksjon som gir svar på de mest vanlige spørsmålene studentene har. Denne utvides etter hvert som nye spørsmål kommer til. Emneansvarlig kan kontaktes på epost eller drop-in. For lengre faglig samtale anbefales det å avtale møtetid.

Pensum:
Informasjon om lærebok vil være tilgjengelig på nettsidene til kurset om lag tre uker før kursstart. Ekstra litteratur og nyhetsoppslag kan legges til i løpet av semesteret. Forelest materiale utgjør en del av eksamenspensum.
Forutsatte forkunnskaper:
ECN120 Innføring i makroøkonomi, del I eller tilsvarende.
Anbefalte forkunnskaper:
ECN110 Innføring i mikroøkonomi eller tilsvarende.
Vurderingsordning:
Skriftlig eksamen, 3 timer (100%) som består av tre deler: (i) flervalg, (ii) grafisk analyse, (iii) verbal/matematisk analyse.
Sensor:
Ekstern sensor vurderer eksamensoppgaver og sensorveiledning.
Merknader:
Emnet bygger videre på ECN120 Innføring i makroøkonomi, del I.
Normert arbeidsmengde:
150 timer
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
ECN220 Samfunnsøkonomi II - 5 stp.
Undervisningstid:
2-3 dobbelforelesninger og 9-11 doble diskusjons- og øvingstimer.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): B1 Utdelt kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått