Course code ECN101

ECN101 Samfunnsøkonomi for miljø og utvikling

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2021 - 2022.

Emneansvarlige: Ragnar Arnljot Øygard
Medvirkende: Kine Josefine Aurland-Bredesen
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2015-2016
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Emnet er et innføringsemne i økonomi med spesiell vekt på  utviklings-, miljø- og ressursøkonomi,  samfunnsøkonomisk politikkanalyse med vekt på miljøhensyn og bærekraftig utvikling. 

Emnet omfatter tema og begrep som: ulikhet, teknologi, befolkning, vekst, knapphet og valg, sosial samhandling, spillteori, gjensidig vinning og konflikt, institusjoner, foretak, tilbud og etterspørsel, markeder og markedssvikt, samfunnsøkonomisk effektivitet og politikk, eksternaliteter, fornybare og ikke-fornybare ressurser, klimaendring, nytte-kostnadsanalyse, bærekraftig utvikling. 

Læringsutbytte:

Etter kurset skal studentene:

- Ha grunnleggende kunnskap om  sentrale økonomiske tema som: ulikhet, teknologi, befolkning, vekst, knapphet og valg, sosial samhandling, spillteori, gjensidig vinning og konflikt, institusjoner, foretak, tilbud og etterspørsel, markeder og markedssvikt, samfunnsøkonomisk effektivitet  og politikk, eksternaliteter, fornybare og ikke-fornybare ressurser, klimaendring, nytte-kostnadsanalyse, bærekraftig utvikling.

- Kunne forklare og anvende enkle økonomiske modeller. 

- Kunne kommunisere til andre de grunnleggende ideer, begreper og modeller i emnet. 

Læringsaktiviteter:
Forelesninger, obligatoriske øvingsoppgaver og selvstudium.
Pensum:
Utvalgte deler av: The Core Team (2017): The Economy. Economics for a changing world, Oxford U.P. (også tilgjengelig på nett) og deler av Keohane & Olmstead (2016): Markets and the Environment, Island Press. 
Obligatorisk aktivitet:

- Ekskursjon til Norges Bank.

- Øvingsoppgaver: Tre av fire øvingsoppgaver må være bestått. Obligatorisk aktivitet er gyldig til neste gang emnet gis og ved påfølgende konteeksamen. 

Vurderingsordning:
En skriftlig eksamen (3 timer) teller 100%.
Sensor:
Ekstern sensor vil delta i evalueringen av vurderingsopplegg og eksamensoppgaver.
Merknader:
Emnet vil blir undervist på engelsk. Innvekslingsstudenter kan ta kontakt med studieveiledere ved Handelshøyskolen (studieveileder-hh@nmbu.no) for å få vurdert om de kan få plass på emnet.
Normert arbeidsmengde:
250 timer
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
ECN110 Innføring i mikroøkonomi - 3 stp, ECN170 Miljø- og ressursøkonomi - 3 stp., ECN100 Innføring i samfunnsøkonomi - 5 stp., EDS140 Økonomi for miljø og utvikling - 10 stp.
Undervisningstid:
Forelesninger: 2 x 2 timer per uke i 12 uker
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): B1 Utdelt kalkulator, ingen andre hjelpemidler
Eksamensdetaljer: Skriftlig eksamen: Bokstavkarakterer