Course code DYR209

Emneansvarlige: Anne Elisabeth Torgersen
Studiepoeng: 15
Ansvarlig fakultet: Veterinærhøgskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
30
Undervises i periode:
Se semesterplan
Første gang: Studieår 2016-2017
Undervises hvor?:
Emnets innhold:

Formål:

Bacheloroppgaven skal gi trening i selvstendig bearbeidelse av problemstillinger som den yrkesaktive kan bli stilt overfor. Bacheloroppgaven gir studentene en særdeles god mulighet til å få kjennskap til vitenskapsteori og forskningsmetode inne valgte fordypningsområde. 

Læringsutbytte:

Læringsutbytte:

  • Studentene skal etter endt arbeid med oppgaven kunne lete frem vitenskapelig litteratur, vite hvordan vitenskapelig arbeid utføres, ha trening i å vurdere hvordan tilfeldige og systematiske feil kan påvirke resultatene fra vitenskapelige arbeider, og kunne fremstille vitenskapelig arbeid skriftlig og muntlig.
  • Studenten skal kunne arbeide sammen med andre om oppgaven, samtidig som den enkelte tar sin del av ansvaret for den ferdige oppgaven. Studenten skal kunne ta eget initiativ, og selv ha ansvar for prosess og progresjon med støtte av veileder.
  • Studenten skal gjennom oppgaven dokumentere forståelse og innsikt innen oppgavens fagområde.
  • Studenten skal ha bred kunnskap innen dyrepleiers rolle og ansvar innenfor et utvalgt fordypningsområde.
  • Studenten skal ha bred kunnskap om fagutvikling innenfor valgte fordypningsområde.
  • Studenten skal kunne gjennomføre systematisk litteratursøk.
  • Studenten skal kunne analysere og vurdere ulike vitenskapelige kilder og anvende disse til å argumentere og resonere et faglig standpunkt.
  • Studenten skal kunne gjennomføre en litteraturstudie under veiledning i tråd med gjeldende forskningsetiske normer.
Læringsaktiviteter:

Undervisningsformer og innfallsvinkel:

To studenter går sammen om oppgaven og utarbeider en plan for opplegget sammen med veileder. Disse to studentene skriver bacheloroppgaven sammen under veiledning. Det skal tydelig fremgå den enkeltes bidrag. Oppgaven presenteres i fellesskap men eksamineres individuelt

Pensum:

Læremidler

Se kurs i dyr 210

Anbefalte forkunnskaper:

Anbefalte forkunnskaper

Dyr 210, matematikk, ex phil

Obligatorisk aktivitet:
Jevnlige møter med veileder
Vurderingsordning:

Bacheloroppgavens tema/innhold

Bacheloroppgaven skal belyse et fordypningstema innen faget Dyrepleie med et tydelig fokus på dyrepleierens rolle og ansvar innen gitte fordypningsområde.

Det skal fremkomme klart hvilken utvikling og forskning som gjelder innen fordypningsområdet.

Oppgaven er en avgrenset litteraturstudie utformet i tråd med gjeldene forskningsetiske normer.

I de tilfellene hvor det er en fordel og behov for det kan studentene være med på å fremskaffe data, eller bruke eksisterende data ved NMBU Veterinærhøgskolen. Data kan også være rene journaldata fra NMBU Veterinærhøgskolens journalsystem, eventuelt kombinert med kliniske og patologiske undersøkelser av ett eller flere kasus.

Vurdering og godkjenning

Innlevering av oppgaven skjer innen 6 uker før semesterslutt til sensor. Senest 2 uker før semesteravslutning i avslutningssemesteret må oppgaven være godkjent, presentasjonen/eksaminasjonen være gjennomført og bestått, oppgaven trykket opp, 2 eksemplarer innlevert til studieavdelingen. I tillegg skal en pdf-versjon av oppgaven leveres elektronisk til studieavdelingen.

Ved bedømmelse av oppgaven vil det bli lagt vekt på følgende kvalitetskriterier:

a. En presis og gjennomarbeidet problemformulering basert på at det er en generell innføring i problemområdet og med angivelse av spesifikke spørsmål og/eller hypoteser som søkes belyst.

b. En systematisk innsamling av relevant litteratur/materiale med bl.a. påpeking av i hvilken grad dagens viten er mangelfull eller motsetningsfylt.

c. En evt. systematisk innsamling av egne observasjoner/data.

d. En klar og strukturert presentasjon av materialet.

e. En kritisk diskusjon av materialet og resultater med presentasjon av relevante konklusjoner.

f. Et konsist og vitenskapelig språk.

Når oppgaven er innlevert fastsettes tidspunkt for presentasjon og diskusjon slik at sensur er studieavdelingen Adamstuen i hende seinest 2 uker før eksamensavslutningen. Dersom oppgaven vurderes til ikke bestått avlyses denne del av eksamen. Dersom selve oppgaven ikke bestås, skal det gis ny frist for innlevering. Oppgaven skal være den samme i bearbeidet form. Studenten gis 3 anledninger til bearbeiding av oppgaven.

Det er veileder som koordinerer presentasjonsdelen. Presentasjonen er til vanlig offentlig.

Kandidatene skal gi en presentasjon av oppgaven før den godkjennes. Denne er offentlig.

Dersom det foreligger en database som oppgaven bygger på er det ønskelig at denne blir listet ut som vedlegg i bacheloroppgaven såfremt formelle eller praktiske forhold (størrelse) ikke er til hinder for dette.

Vurderingsuttrykk: Bestått/ikke bestått

Sensor:
Merknader:

Krav til utstyr

Pc

Omfang, form og utføring

Omfang: 10000 ord (+/- 10%) for 2 studenter; 15000 ord (+/- 10% 3 studenter)

Det er oppgavens kvalitet og ikke omfang som danner utgangspunktet for vurderingen av oppgaven.

Studentene som jobber sammen skal lage en fellespresentasjon. Deretter skal de eksamineres individuelt og bedømmes individuelt.

I forbindelse med kurset Dyr 210 skal det utarbeides en plan (protokoll) for oppgaven i samsvar med utlevert mal. Selve oppgaven skal skrives i samsvar med den Word-malen som leveres ut i forbindelse med kurset.

Studentene må selv kontakte veileder og avtale møter slik at oppgaven er av en slik kvalitet at den kan sendes til endelig sensur innen fristen. Studentene skal i forbindelse med innlevering av utkast til oppgaven legge ved en skriftlig redegjørelse for hva de ønsker veiledning på.

Oppgaven innleveres til veileder for endelig sensur seinest 6 uker før semesterslutt.

Studentene må være enige om innleveringstidspunktet. Eksamensvitnemål vil ikke bli utstedt før oppgaven er bestått.

Kriterier for hvordan veiledere skal gi tilbakemelding:

Tilbakemelding gis til oppgaver som er under utarbeidelse (dvs. ikke til ferdige oppgaver)

Tilbakemeldingen skal være kortfattet

Tilbakemeldingen skal inneholde:

- styrker/positive ting som kan virke støttende, med konkrete eksempler.

- mulige svakheter / utfordringer som kan og bør rettes opp, med konkretet eksempler.

Rettigheter til oppgaven

Instituttet har rett til å benytte oppgaven. Eventuell publisering av resultater skal være i overensstemmelse med anerkjent internasjonal praksis for publisering. Hvis det oppstår tvister i forbindelse med dette, er styrets klagenemnd ankeinstans.

Normert arbeidsmengde:
Eksamensdetaljer: Bacheloroppgave: A - E / Ikke bestått