Course code DYR206

DYR206 Sykdomslære og dyrepleie

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Heidi Rasch Johnsen, Nina Kalis, Nina Hammervoll
Studiepoeng: 25
Ansvarlig fakultet: Veterinærhøgskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstsemesteret. Emnet har undervisning/vurdering i høstsemesteret.
Første gang: Studieår 2014-2015
Fortrinnsrett: B-DYR
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Formål

Gi studentene en innføring i dyrepleie, sykdomslære og sykdomsernæring hos våre vanligste kjæle- og husdyr. Det gis også innføring i grunnleggende billeddiagnostikk, pre- og postoperativ behandling av pasienter, anestesi og operasjonslære, samt akuttmedisin, pediatri, obstetrikk og noe generell genetikk. 

Læringsutbytte:

Læringsutbytte: 

Studenten skal etter endt undervisning:

Kunnskap:

 • Ha kunnskaper om sykdomsprosesser i organsystemer og utredningsprosedyrer i tillegg til behandling av de vanligste lidelsene.
 • Ha god oversikt over forebyggende helsearbeid innen produksjonsdyr.
 • Ha en grundig forståelse og kunnskap om aseptikk, renhold, hygiene og renholdsprodukter.
 • Kunnskap om billeddiagnostiske modaliteter og bruken av disse.
 • Medikamentutregning.
 • Ha et etisk bevisst forhold til smertelindring hos husdyr.
 • Ha kunnskap om anestesimidler, farmakologiske egenskaper av de vanligste anestesimidlene, fysiologiske prosesser i kroppen som følge av anestesimidler og bivirkninger.

Ferdighet:

 • Arbeide forebyggende for god helse hos husdyr og gi råd til dyreeier.
 • Bistå veterinæren i utredning, behandling av dyr med ulike lidelser.
 • Bruke og utføre daglig renhold og vedlikehold av veterinærmedisinske instrumenter og utstyr.
 • Bruke relevante anestesiformer inklusiv håndtering av et anestesiapparat.
 • Utføre røntgenundersøkelser av god avlesbar kvalitet i tråd med de sikkerhetsregler som er ved bruk av stråling.
 • Utarbeide pleieplaner for ulike pasientgrupper og dyrearter.
 • Kommunisere med dyreeiere i form av å kunne gi råd om stell, pleie og ernæring.
 • Utøve god aseptikk og hygiene.
 • Vurdere smerte hos dyr, og bruken av forskjellige smertelindrende preparater og teknikker.

Generell kompetanse:

 • Innse egne faglige begrensninger.
 • Innse egne ferdighetsbegrensninger.
 • Kunne anvende den kunnskapen som er ervervet i løpet av emnet.
 • Ha et bevisst forhold til egenlæring.
 • Opptre profesjonelt med etisk bevissthet.
Læringsaktiviteter:

Undervisningsformer og innfallsvinkel

Undervisningen foregår primært ved forelesninger, men også demonstrasjoner, praktiske øvelser og tid blir satt av til noe selvstudier.

Pensum:

Læremidler og læringsmål:

Barbara Cooper, Elizabeth Mullineaux og Lynn Turner (2020). BSAVA Textbook of Veterinary Nursing. 6. Utg.

De fleste forelesninger blir lagt ut på Canvas, noen forelesere gir ut hand-outs før forelesningen, utover dette bes studentene følge referanselitteratur oppgitt i litteraturlisten, og finne annen relevant litteratur på biblioteket.

Forutsatte forkunnskaper:
Tatt opp til studieprogrammet B-DYR og bestått 1.året 
Anbefalte forkunnskaper:
Kunnskaper fra 1. og 2. semester samt noe egenkunnskaper om hold av kjæledyr.
Obligatorisk aktivitet:
Det er ingen obligatoriske krav til fremmøte ved forelesninger med unntak av forelesninger om HMS, praksisforberedelse og noe praktisk undervisning.
Vurderingsordning:

Eksamen

Fire digitale tester (60% riktig for å bestå) i løpet av semesteret er studiekrav og vurderes til godkjent/ikke godkjent.

I tillegg må studenten få godkjent en test i medikamentregning. Denne må være 100% riktig. Testen kan tas inntil den er godkjent, men for å starte på 3.året på dyrepleierstudiet må studenten ha bestått all obligatorisk aktivitet i DYR206 innen august før studiestart 5.semester. 

Studenten vil normalt få ta eksamen selv om ikke all obligatorisk undervisning er godkjent, men det vil ikke bli gitt studiepoeng i faget før alle studiekrav er godkjent og eksamen er bestått.

3 timers digital eksamen.

Tillatte hjelpemidler: Ingen

Vurderingsuttrykk: Graderte karakterer A-F

Sensor:
Normert arbeidsmengde:
Overlapp:
DPLSTF 25 SP
Eksamensdetaljer: Elektronisk eksamen: Bokstavkarakterer