Detaljer om emnet DYR206

DYR206 Sykdomslære og dyrepleie

Emnet kan ha endringer på grunn av koronautbruddet. Sjekk Canvas og studentWeb.

English course Information

Søk etter andre emner

Viser emnet slik det undervises i studieåret med start i 2018 .

Emneansvarlige: Hanna Kim Melå Englien
Medvirkende: Heidi Rasch Johnsen
Studiepoeng: 25
Ansvarlig fakultet: Veterinærhøgskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstsemesteret. Emnet har undervisning/vurdering i høstsemesteret.
Første gang: Studieår 2014-2015
Fortrinnsrett: B-DYR
Emnets innhold:

Semester: 3 

Formål

Gi studentene en innføring i dyrepleie, sykdomslære og sykdomsernæring hos våre vanligste kjæle- og husdyr. Det gis også innføring i grunnleggende billeddiagnostikk, pre- og postoperativ behandling av pasienter, anestesi og operasjonslære, samt pediatri, obstetrikk og noe generell genetikk. 

Læringsutbytte:

Læringsutbytte: 

Studenten skal etter endt undervisning:

Kunnskap:

 • Ha kunnskaper om sykdomsprosesser i organsystemer og utredningsprosedyrer i tillegg til behandling av de vanligste lidelsene.
 • Ha god oversikt over forebyggende helsearbeid innen produksjonsdyr.
 • Ha en grundig forståelse og kunnskap om aseptikk, renhold, hygiene og renholdsprodukter.
 • Kunnskap om billeddiagnostiske modaliteter og bruken av disse.
 • Medikamentutregning
 • Ha et etisk bevisst forhold til smertelindring hos husdyr.
 • Ha kunnskap om anestesimidler, farmakologiske egenskaper av de vanligste anestesimidlene, fysiologiske prosesser i kroppen som følge av anestesimidler og bivirkninger

Ferdighet

 • Arbeide forebyggende for god helse hos husdyr og gi råd til dyreeier.
 • Bistå veterinæren i utredning, behandling av dyr med ulike lidelser 
 • Bruke og utføre daglig renhold og vedlikehold av veterinærmedisinske instrumenter og utstyr.
 •  Bruke relevante anestesiformer inklusiv håndtering av et anestesiapparat.
 • Praktisk medisinhåndtering, herunder injeksjonsteknikker som s.c, i.v og i.m.
 • Utføre røntgenundersøkelser av god avlesbar kvalitet i tråd med de sikkerhetsregler som er ved bruk av stråling.
 • Utarbeide pleieplaner for ulike pasientgrupper og dyrearter
 • Kommunisere med dyreeiere i form av å kunne gi råd om stell, pleie og ernæring
 • Utøve god aseptikk og hygiene
 • Vurdere smerte hos dyr, og bruken av forskjellige smertelindrende preparater og teknikker.

Generell kompetanse

 • Innse egne faglige begrensninger
 • Innse egne ferdighetsbegrensninger
 • Kunne anvende den kunnskapen som er ervervet i løpet av emnet 
 • Ha et bevist forhold til egenlæring 
 • Opptre profesjonelt med etisk bevissthet
Læringsaktiviteter:

Undervisningsformer og innfallsvinkel

Undervisningen foregår primært ved forelesninger, men også demonstrasjoner, praktiske øvelser og tid blir satt av til noe kollokviearbeid.

Pensum:

Læremidler og læringsmål:

De fleste forelesninger blir lagt ut på Canvas, noen forelesere gir ut hand-outs før forelesningen, utover dette bes studentene studere i The complete textbook of veterinary nursing og finne annen relevant litteratur på biblioteket

Forutsatte forkunnskaper:
Tatt opp til studieprogrammet B-DYR og bestått 1.året 
Anbefalte forkunnskaper:
Kunnskaper fra 1. og 2. semester samt noe egenkunnskaper om hold av kjæledyr.
Obligatorisk aktivitet:

Det er ingen obligatoriske krav til fremmøte ved forelesninger med unntak av forelesninger om HMS og sikkerhetsrutiner ved håndtering av hest.

Fravær ved demonstrasjoner og praktisk undervisning bør hvis mulig tas igjen i treningsklinikkens åpningstider. 

Vurderingsordning:

Eksamen

Tre presentasjoner i løpet av semesteret er studiekrav og vurderes til godkjent/ ikke godkjent.

I tillegg må studenten få godkjent en test i medikamentregning. Denne må være 100% riktig. Testen kan tas inntil den er godkjent. Siste forsøk må være sensurert senest 4 uker før uteksaminering.

Studenten vil normalt få ta eksamen selv om ikke all obligatorisk undervisning er godkjent, men det vil ikke bli gitt studiepoeng i faget før alle studiekrav er godkjent og eksamen er bestått.

4 timers digital eksamen

Tillatte hjelpemidler: Ingen

Vurderingsuttrykk: Graderte karakterer A-F

Sensor:
Merknader:

Krav til utstyr:

Klinikktøy, vernesko

Normert arbeidsmengde:
Overlapp:
DPLSTF 25 SP
Eksamensdetaljer: Elektronisk eksamen: A - E / Ikke bestått