Course code DYR205

DYR205 Intern klinisk praksis 1

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2017 - 2018.

Emneansvarlige: Anette Tøgard Bjerke
Studiepoeng: 20
Ansvarlig fakultet: Veterinærhøgskolen
Frekvens: Årlig, 13 uker hver vår.
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårsemesteret. Emnet har undervisning/vurdering i vårsemesteret.
Første gang: Studieår 2015-2016
Fortrinnsrett: B-DYR
Undervises hvor?: Campus Adamstuen
Emnets innhold:

13 uker

20 studiepoeng

Semester: 2

Studentene rullerer på de ulike praksisstedene ved NMBU Veterinærhøgskolen hele perioden, etter oppsatt plan.

Praksisstedene og deres plassering i de to internpraksisperiodene år 1 og 3 er valgt ut for å sikre studentene allsidig og bred praksis, og skal også legge grunnlaget for de to neste praksisperiodene.

Læringsutbytte:

Studentene skal etter praksis:

  • Ha kjennskap til hvilke oppgaver resepsjonen har.
  • Kunne assistere veterinær ved undersøkelse og behandling av pasienter, samt før og etter operasjoner
  • Kunne bistå i behandlingen av lettere sykdom og mindre skader, kunne utføre blodprøvetaking og utføre en del laboratoriearbeid
  • Utføre pleie og stell av oppstallede pasienter
  • Lage og utføre gode hygienerutiner på klinikken
  • Veilede kunder mht normal fôring og atferd på hund og katt
  • Kunne håndtere hester og ha kunnskap om stell og fôring av hester
  • Kunne ta røntgenbilder av smådyr og kjenne til HMS-aspekter ved stråling.
Læringsaktiviteter:

Praksiskrav som skal gjennomføres i perioden og journalføring av disse.

The complete textbook of veterinary nursing eller Clinical textbook of veterinary nursing, og generelt anbefalt litteratur.

Pensum:
The complete textbook of veterinary nursing, og generelt anbefalt litteratur.
Obligatorisk aktivitet:

Obligatorisk undervisning og studiekrav:

Praksis er obligatorisk og det kreves 100 % oppmøte for å få praksisperioden godkjent. Det tillates ikke ugyldig fravær eller dårlige holdninger/adferd i klinikken (Se regler for klinikkgodkjenningen).

Studenten kan bruke 3 egenmeldingsdager for egen sykdom eller begravelser i nærmeste familie, og det må gå minst 14 dager mellom hver av disse. Fravær utover disse tre dagene skal dokumenteres med legeerklæring, original til studieavdeling og kopi til praksisansvarlig. Dette fraværet må, dersom det overskrider 20% per rotasjon, tas igjen i etterkant. Blokkansvarlig avgjør i hvilken grad - potensielt i sin helhet. Alt ugyldig fravær må tas igjen i sin helhet. Det gis ikke fritak av helseårsaker. Fraværet skal gis beskjed om umiddelbart til den aktuelle klinikken eller, om dette ikke er mulig, praksisansvarlig. Se ellers regler i forskriften.

Studenter som ikke har bestått første klinikkperiode får ikke starte på andre studieår, før alt fravær er tatt igjen og klinikken er bestått.

Det er studentens ansvar å kontakte praksisansvarlig tidsnok slik at evt fravær er praktisk mulig å ta igjen før oppstart til høsten.

Studentene vil benytte skriftlige ferdighetslister for dokumentasjon av opparbeidete ferdigheter gjennom praksisperioden. Disse skal det til gitte tidspunkter i praksisperioden leveres elektroniske kopier av til praksisansvarlig, for oppfølging av progresjon. Hver ferdighet skal signeres for av klinikkansatt ved godkjenning. Ferdighetene skal i prinsippet mestres i sin helhet, men faglig skjønn utvises i vurderingen.. Studenten er selv ansvarlig for å medbringe listen til klinikken, følge opp at det signeres, og at listene leveres praksisansvarlig til gitte frister.

Ved hver klinikk må studentene få fylt ut et Dublinskjema, der studenten evalueres, og oppmøte blir registrert. Dersom studenten får vurderingen "1" på et av punktene, vil praksisansvarlig kalle inn til samtale. Ved vurderingen "1" på tre eller flere punkter, vil rotasjonen ikke bestås, og må tas på nytt i den grad det er nødvendig for å bestå rotasjonen. Studenten er selv ansvarlig for å følge opp at skjemaet blir fullstendig utfylt, og skal også selv signere. Skjemaene leveres elektronisk senest mandagen etter fullført klinikkuke.

Journaler og refleksjonsnotater må leveres til gitte frister, og må være godkjente før praksisperioden kan godkjennes. 

Vurderingsordning:

Eksamen og regler for gjentak:

All praksis er obligatorisk. I praksisen kan det inngå obligatorisk helg, kvelds - nattevakter på hesteklinikken og smådyrklinikken. ALT ikke-gyldig fravær fra internpraksisen skal tas igjen før semesterslutt for å få godkjent praksisperioden. Vakter er også obligatoriske på helligdager. Ved dokumentert gyldig fravær levert innen 5 virkedager til studieavdelingen godkjennes fravær på 20 % i løpet av perioden uten at dette må tas igjen.Kopi av dokumentasjon må leveres praksiskoordinator til samme frist.Se egne regler for fravær.

Fraværet skal gis beskjed om umiddelbart til den aktuelle klinikken eller til praksiskoordinator. Se ellers regler i forskriften og i klinikkgodkjenningsrutinen. Hver klinikkuke må bestås.

I tillegg til oppmøtekravet, må journaler og øvrige innleveringer leveres til gitte frister, og bestås.

Studenter som ikke har bestått første klinikkperiode får ikke starte på år 2, før alt fravær er tatt igjen og klinikken er bestått.

Det er studentens ansvar å kontakte praksiskoordinator tidsnok slik at evt. fravær er praktisk mulig å ta igjen før oppstart til høsten.

Sensor:
Merknader:

Krav til utstyr

Arbeidstøy i henhold til gjeldende regler.  Navnskilt med fullt navn og "dyrepleierstudent" Saks med butte ender Søsterur med sekundviser Termometer Skrivesaker til eget bruk Stetoskop er en fordel, men ikke påkrevet.

Sko med vernetupp kreves i stordyrpraksis og i hesteklinikken. Det foreligger også retningslinjer for arbeidstøy ved hesteklinikken.

Normert arbeidsmengde:
Overlapp:
DPLPRA08 10 SP
Eksamensdetaljer: Praksis og obligatorisk aktivitet: Bestått / Ikke bestått