Course code DYR205

DYR205 Intern klinisk praksis 1

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2016 - 2017.

Emneansvarlige: Anette Tøgard Bjerke
Studiepoeng: 20
Ansvarlig fakultet: Veterinærhøgskolen
Frekvens: Årlig, 13 uker hver vår.
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
40
Undervises i periode:
Se semesterplan
Første gang: Studieår 2015-2016
Undervises hvor?:
Emnets innhold:

13 uker

20 studiepoeng

Semester: 2

Studentene rullerer på de ulike praksisstedene ved NMBU Veterinærhøgskolen hele perioden, etter oppsatt plan.

Praksisstedene og deres plassering i de to periodene er valgt ut for å sikre studentene allsidig og bred praksis, og skal også legge grunnlaget for de to neste praksisperiodene.

Læringsutbytte:

Studentene skal etter praksis

  • Ha kjennskap til hvilke oppgaver resepsjonen har.
  • Kunne assistere veterinær ved undersøkelse og behandling av pasienter, samt før og etter operasjoner.
  • Kunne bistå i behandlingen av lettere sykdom og mindre skader, kunne utføre blodprøvetaking og utføre en del laboratoriearbeid.
  • Utføre pleie og stell av oppstallede pasienter.
  • Lage og utføre gode hygienerutiner på klinikken
  • Veilede kunder mht normal fôring og atferd på hund og katt
  • Kunne håndtere hester og ha kunnskap om stell og föring av hester
  • Kunne ta røntgenbilder av smådyr og kjenne til HMS-aspekter ved stråling.
Læringsaktiviteter:

Praksiskrav som skal gjennomføres i perioden og journalføring av disse.

The complete textbook of veterinary nursing eller Clinical textbook of veterinary nursing, og generelt anbefalt litteratur.

Pensum:
The complete textbook of veterinary nursing eller Clinical textbook of veterinary nursing, og generelt anbefalt litteratur.
Obligatorisk aktivitet:

Obligatorisk undervisning og studiekrav:

Praksis er obligatorisk og det kreves 100 % oppmøte for å få praksisperioden godkjent. Det tillates ikke fravær eller dårlige holdninger/adferd i klinikken (Se regler for klinikkgodkjenningen).

Studenten kan bruke 3 egenmeldingsdager, men disse skal tas igjen ved en senere anledning. Fravær utover disse tre dagene skal dokumenteres med legeerklæring, original til studieavdeling og kopi til praksisansvarlig dyrepleier. Dette fraværet må også tas igjen i etterkant. Det gis ikke fritak av helseårsaker. Fraværet skal gis beskjed om umiddelbart til den aktuelle klinikken eller til praksisansvarlig. Se ellers regler i forskriften.

Studenter som ikke har bestått første klinikkperiode får ikke starte på år 2, før alt fravær er tatt igjen og klinikken er bestått.

Det er studentens ansvar å kontakte praksisansvarlig tidsnok slik at evt fravær er praktisk mulig å ta igjen før oppstart til høsten.

De fleste praksisstedene vil et elektronisk evalueringsverktøy, som inneholder ferdigheter som skal mestres etter endte praksisperioder. Ferdighetene presenteres samlet, og er ikke atskilt i første og andre praksisperiode, men åpnes av ansvarlig i klinikken ettersom de blir aktuelle. Studentene er så selv ansvarlige for å føre logg i programmet over egen aktivitet på praksisstedene.

Ferdighetene skal i prinsippet mestres i sin helhet, men faglig skjønn utvises i vurderingen.

Klinikkene/praksisstedene som bruker papirhåndbøker har visse obligatoriske ferdigheter som må mestres før praksisen godkjennes, og håndbøkene utfylles i samarbeid med klinikkens studentansvarlig. Håndboken leveres praksiskoordinator senest fredag siste praksisuke.

Journaler skal innleveres innen gitte frister, og må være godkjent av praksiskoordinator før praksis godkjennes. Ved ikke godkjente journaler og pleieplaner, se praktisk klinisk eksamen.

Vurderingsordning:

Eksamen og regler for gjentak:

All praksis er obligatorisk. I praksisen kan det inngå obligatorisk helg, kvelds - nattevakter på hesteklinikken og smådyrklinikken. ALT ikke-gyldig fravær fra internpraksisen skal tas igjen før semesterslutt for å få godkjent praksisperioden. Vakter er også obligatoriske på helligdager. Ved dokumentert gyldig fravær levert innen 5 virkedager til studieavdelingen godkjennes fravær på 20 % i løpet av perioden uten at dette må tas igjen.

Det vurderes av praksiskoordinator hvor mye av sykefravær som må tas igjen for å få godkjent praksisperioden, basert på faglig vurdering. Det gis ikke fritak av helseårsaker. Fraværet skal gis beskjed om umiddelbart til den aktuelle klinikken eller til praksiskoordinator. Se ellers regler i forskriften og i klinikkgodkjenningsrutinen. Hver klinikkuke må bestås.

Studenter som ikke har bestått første klinikkperiode får ikke starte på år 2, før alt fravær er tatt igjen og klinikken er bestått.

Det er studentens ansvar å kontakte praksiskoordinator tidsnok slik at evt. fravær er praktisk mulig å ta igjen før oppstart til høsten.

Sensor:
Merknader:

Krav til utstyr

Arbeidstøy i henhold til gjeldende regler, samt navnskilt med fullt navn samt kull, saks, skrivesaker og søsterur med sekundviser er nødvendig. Stetoskop er en fordel. Sko med vernetupp kreves i stordyrpraksis. Det foreligger også visse retningslinjer for arbeidstøy ved hesteklinikken.

Normert arbeidsmengde:
Overlapp:
DPLPRA08
Eksamensdetaljer: Praksis og obligatorisk aktivitet: Bestått / Ikke bestått