Course code DYR205

DYR205 Intern klinisk praksis 1

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2015 - 2016.

Emneansvarlige: Anette Tøgard Bjerke
Studiepoeng: 20
Ansvarlig fakultet: Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap
Frekvens: Årlig, 13 uker hver vår.
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Ca. 40 stk
Første gang: Studieår 2015-2016
Undervises hvor?:
Emnets innhold:

Semester: 2

Innhold:

Praksisstedene og deres plassering i de to periodene er valgt ut for å sikre studentene allsidig og bred praksis.

Studentene rullerer på de ulike praksisstedene ved NMBU Veterinærhøgskolen hele perioden, etter oppsatt plan.

Om praksisplassene

Praksisstedene satt opp for første periode gjenspeiler det at studentene ikke har praktisk erfaring fra klinikk. I forkant har studentene, primært i første blokk, praktisk undervisning i elementære kliniske ferdigheter ved skolens treningsklinikk. De oppfordres også til egentrening her før praksis. Studentenes kontaktperson ved høgskolen utenom klinikkene er i denne perioden praksiskoordinator. Det er utferdiget læringsmål for den enkelte praksisplass.

Læringsutbytte:

Læringsutbytte for praksis

Studentene skal etter praksis

Kunne gjøre alle typer resepsjonsarbeid, med utfylling av alle formelle skjemaer (undervises i periode 2 Kunne kundebehandling og ha god telefonskikk (undervises i periode 2)

Kunne assistere veterinær ved undersøkelse og behandling av pasienter

Kunne bistå i behandlingen av lettere sykdom og mindre skader, kunne utføre blodprøvetaking og utføre en del laboratoriearbeid.

Utføre pleie av oppstallede pasienter.

Lage og utføre gode hygienerutiner på klinikken

Veilede kunder mht normal fôring og atferd på hund og katt

Kunne håndtere hester og ha kunnskap om stell og föring av hester

Pensum:

Læremidler

Praksiskrav som skal gjennomføres i perioden og journalføring av disse.

The complete textbook of veterinary nursing eller Clinical textbook of veterinary nursing, og generelt anbefalt litteratur.

Obligatorisk aktivitet:

Obligatorisk undervisning og studiekrav:

Praksis er obligatorisk og det kreves 100 % oppmøte for å få praksisperioden godkjent. Det tillates ikke fravær eller dårlige holdninger/adferd i klinikken (Se regler for klinikkgodkjenningen).

Studenten kan bruke 3 egenmeldingsdager, men disse skal tas igjen ved en senere anledning. Fravær utover disse tre dagene skal dokumenteres med legeerklæring, original til studieavdeling og kopi til praksisansvarlig dyrepleier. Dette fraværet må også tas igjen i etterkant. Det gis ikke fritak av helseårsaker. Fraværet skal gis beskjed om umiddelbart til den aktuelle klinikken eller til praksisansvarlig. Se ellers regler i forskriften.

Studenter som ikke har bestått første klinikkperiode får ikke starte på år 2, før alt fravær er tatt igjen og klinikken er bestått.

Det er studentens ansvar å kontakte praksisansvarlig tidsnok slik at evt fravær er praktisk mulig å ta igjen før oppstart til høsten.

De fleste praksisstedene vil et elektronisk evalueringsverktøy, som inneholder ferdigheter som skal mestres etter endte praksisperioder. Ferdighetene presenteres samlet, og er ikke atskilt i første og andre praksisperiode, men åpnes av ansvarlig i klinikken ettersom de blir aktuelle. Studentene er så selv ansvarlige for å føre logg i programmet over egen aktivitet på praksisstedene.

Ferdighetene skal i prinsippet mestres i sin helhet, men faglig skjønn utvises i vurderingen.

Klinikkene/praksisstedene som bruker papirhåndbøker har visse obligatoriske ferdigheter som må mestres før praksisen godkjennes, og håndbøkene utfylles i samarbeid med klinikkens studentansvarlig. Håndboken leveres praksiskoordinator senest fredag siste praksisuke.

Journaler skal innleveres innen gitte frister, og må være godkjent av praksiskoordinator før praksis godkjennes. Ved ikke godkjente journaler og pleieplaner, se praktisk klinisk eksamen.

Vurderingsordning:

De fleste praksisstedene vil et elektronisk evalueringsverktøy, som inneholder ferdigheter som skal mestres etter endte praksisperioder. Ferdighetene presenteres samlet, og er ikke atskilt i første og andre praksisperiode, men åpnes av ansvarlig i klinikken ettersom de blir aktuelle. Studentene er så selv ansvarlige for å føre logg i programmet over egen aktivitet på praksisstedene.

Ferdighetene skal i prinsippet mestres i sin helhet, men faglig skjønn utvises i vurderingen.

Klinikkene/praksisstedene som bruker papirhåndbøker har visse obligatoriske ferdigheter som må mestres før praksisen godkjennes, og håndbøkene utfylles i samarbeid med klinikkens studentansvarlig. Håndboken leveres praksiskoordinator senest fredag siste praksisuke.

Journaler skal innleveres innen gitte frister, og må være godkjent av praksiskoordinator før praksis godkjennes. Ved ikke godkjente journaler og pleieplaner, se praktisk klinisk eksamen.

Sensor:
Merknader:

Krav til utstyr

Arbeidstøy i henhold til gjeldende regler, navneskilt, saks, stetoskop og skrivesaker. Klokke med sekundviser er en fordel.

Normert arbeidsmengde:
Overlapp:
DPLPRA08
Eksamensdetaljer: Praksis og obligatorisk aktivitet: Bestått / Ikke bestått