Detaljer om emnet DYR205

DYR205 Intern klinisk praksis 1

English course Information

Søk etter andre emner

Viser emnet slik det undervises i studieåret med start i 2018 .

Emneansvarlige: Anette Tøgard Bjerke
Studiepoeng: 20
Ansvarlig fakultet: Veterinærhøgskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Vårsemesteret
Første gang: Studieår 2015-2016
Fortrinnsrett: B-DYR
Emnets innhold:

Studentene rullerer på de ulike praksisstedene ved NMBU Veterinærhøgskolen hele perioden, etter oppsatt plan.

Praksisstedene og deres plassering i de to internpraksisperiodene år 1 og 3 er valgt ut for å sikre studentene allsidig og bred praksis, og første periode skal også legge grunnlaget for de to neste praksisperiodene.

Læringsutbytte:

Studentene skal etter praksis:

 • Ha kjennskap til hvilke oppgaver resepsjonen har.
 • Kunne assistere veterinær ved undersøkelse og behandling av pasienter, samt før og etter operasjoner
 • Kunne bistå i behandlingen av lettere sykdom og mindre skader, kunne utføre blodprøvetaking og utføre en del laboratoriearbeid
 • Utføre pleie og stell av oppstallede pasienter
 • Lage og utføre gode hygienerutiner på klinikken
 • Veilede kunder mht normal fôring og atferd på hund og katt
 • Kunne håndtere hester og ha kunnskap om stell og fôring av hester
 • Kunne ta røntgenbilder av smådyr og kjenne til HMS-aspekter ved stråling.
Læringsaktiviteter:

Praksiskrav som skal gjennomføres i perioden og journalføring av disse.

Egenrefleksjon via studentblogg.

"The complete textbook of veterinary nursing" eller "Clinical textbook of veterinary nursing", og generelt anbefalt litteratur.

Pensum:

"The complete textbook of veterinary nursing", og generelt anbefalt litteratur.

Praksiskrav som skal gjennomføres i perioden. Ferdighetsliste for ulike rotasjoner.

Forutsatte forkunnskaper:
Studentene må ha deltatt på sikkerhetskurs for hest (obligatorisk undervisning i blokken før rotasjonene begynner).
Anbefalte forkunnskaper:
Obligatorisk aktivitet:

Obligatorisk undervisning og studiekrav:

Praksis er obligatorisk og det kreves 100 % oppmøte for å få praksisperioden godkjent. Det tillates ikke ugyldig fravær eller dårlige holdninger/adferd i klinikken (Se regler for klinikkgodkjenningen).

Studenten kan bruke 3 egenmeldingsdager for egen sykdom eller begravelser i nærmeste familie, og det må gå minst 14 dager mellom hver av disse. Fravær utover disse tre dagene skal dokumenteres med legeerklæring, original til studieavdeling og kopi til praksisansvarlig. Dette fraværet må, dersom det overskrider 20% per rotasjon, tas igjen i etterkant. Blokkansvarlig avgjør i hvilken grad - potensielt i sin helhet. Alt ugyldig fravær må tas igjen i sin helhet. Det gis ikke fritak av helseårsaker eller andre årsaker. Fraværet skal gis beskjed om umiddelbart til den aktuelle klinikken eller, om dette ikke er mulig, praksisansvarlig. Se ellers regler i forskriften.

Alle emnets skriftlige innleveringer er obligatoriske, og må godkjennes for å få godkjent blokken. Frister for innleveringer legges ut på Canvas.

Innleveringene består av skriftlige ferdighetslister for dokumentasjon av opparbeidede ferdigheter gjennom praksisperioden, journaler, evalueringsskjemaer og produksjon av praksisblogg etter gjeldende retningslinjer.

Vurderingsordning:

Eksamen og regler for gjentak:

All praksis er obligatorisk. I praksisen kan det inngå obligatorisk helg, kvelds - nattevakter på hesteklinikken og smådyrklinikken. ALT ikke-gyldig fravær fra internpraksisen skal tas igjen før semesterslutt for å få godkjent praksisperioden. Vakter er også obligatoriske på helligdager. Ved dokumentert gyldig fravær levert innen 5 virkedager til studieavdelingen godkjennes fravær på 20 % i løpet av perioden uten at dette må tas igjen.Kopi av dokumentasjon må leveres praksiskoordinator til samme frist.Se egne regler for fravær.

Fraværet skal gis beskjed om umiddelbart til den aktuelle klinikken eller til praksiskoordinator. Se ellers regler i forskriften og i klinikkgodkjenningsrutinen. Hver klinikkuke må bestås.

I tillegg til oppmøtekravet, må journaler og øvrige innleveringer leveres til gitte frister, og bestås.

Studenter som ikke har bestått første klinikkperiode får ikke starte på år 2, før alt fravær er tatt igjen og klinikken er bestått.

Det er studentens ansvar å kontakte praksiskoordinator tidsnok slik at evt. fravær er praktisk mulig å ta igjen før oppstart til høsten.

Sensor:
Merknader:

Krav til utstyr

Påkrevet: Arbeidstøy i henhold til gjeldende regler ved smådyrklinikken og hesteklinikken.

 • Navnskilt med fullt navn (valgfri utforming) og tittel (dyrepleierstudent)
 • Notatbok og penn i lommeformat
 • Søsterur med sekundviser
 • Saks med butt tupp
 • Behagelige innesko (smådyr)
 • Vernesko (arbeid med store dyr)

Anbefalt i tillegg:

 • Termometer (rektaltermometer)
 • Stetoskop
Normert arbeidsmengde:
Overlapp:
DPLPRA08 10 SP
Eksamensdetaljer: Praksis og obligatorisk aktivitet: Bestått / Ikke bestått