Course code DYR203

DYR203 Anatomi og fysiologi

Emnet kan ha endringer på grunn av koronarestriksjoner. Se Canvas og StudentWeb for info.

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2019 - 2020.

Emneansvarlige: Erling Olaf Koppang, Håvard Bjørgen
Medvirkende: Johan Høgset Jansen
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Veterinærhøgskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstsemesteret. Emnet har undervisning/vurdering i høstsemesteret
Første gang: Studieår 2014-2015
Fortrinnsrett: B-DYR
Emnets innhold:
Gi studentene innsikt i normal struktur (anatomi) og funksjon (fysiologi) hos husdyr, med spesiell vekt på forhold som er av betydning for pleie av syke dyr.
Læringsutbytte:

Etter endt undervisning skal studenten

  • Ha tilegnet seg tilstrekkelige innsikt og forståelse av dyrenes anatomi og fysiologi som grunnlag for senere i dyrepleierstudiet å kunne tilegne seg nødvendige kunnskaper og ferdigheter innen ulike kliniske og parakliniske fag.
  • Forstå hvordan dyreorganismen fungerer som en helhet og ha oppnådd basal innsikt i samspillet mellom kroppens forskjellige organsystemer med hensyn til struktur og funksjon.
  • Forstå betydningen av hovedmekanismene for opprettholdelse av den fysikalsk/kjemiske sammensetningen av dyrekroppens indre miljø (homøostase).
  • Ha oppnådd tilstrekkelig kunnskap om dyrenes fysiologi til å kunne erkjenne avvik fra dyrenes normalfysiologiske tilstand.
  • Ha lært seg å samarbeide om faglige problemstillinger gjennom gruppearbeid og kollokvier, og være i stand til å gjennomføre muntlig og/eller skriftlig presentasjon av løsninger av disse.
  • Ha utviklet en etisk bevissthet vedrørende kontakten med levende og døde dyr til undervisningsformål og forskning.
  • Ha tilegnet seg forståelse av at det å arbeide med døde dyr og organer kan medføre hygienisk risiko, og nødvendigheten av å utvise hygienisk forsvarlig adferd.
Læringsaktiviteter:

Undervisningsformer og innfallsvinkel

Undervisningen gis i form av forelesninger, kollkokvie gruppeundervisning og laboratoriekurs.

Læringsstøtte:
Fagblokkens undervisere er tilgjengelige for faglig veiledning knyttet til de underviste emnene i forbindelse med auditoriumforelesninger, kollokvier og laboratoriekurs. I tillegg vil underviserne kunne besvare faglige spørsmål via e-post evt. personlig oppmøte innenfor normal arbeidstid etter avtale så langt det er mulig.
Pensum:

Læremidler og læringsmål:

Thomas Colville and Joanna M. Bassert (2015). Clinical Anatomy and Physiology for Veterinary Technicians. 3rd ed. 

Forelesningsnotater

Tilleggslitteratur kan også bli lagt ut på læringsplattformen Canvas

Obligatorisk aktivitet:
Hematologikurset er obligatorisk
Vurderingsordning:

Skriftlig avsluttende eksamen på 5 timer.

Eksamen vil bestå av 10 kortsvaroppgaver (5 i anatomi og 5 i fysiologi). Kortsvaroppgavene besvares med inntil ca. 5-6 setninger og kan illustreres med enkle tegninger om ønskelig. I tillegg vil det gis 20 flervalgsoppgaver (10 i anatomi og 10 i fysiologi). 

Tillatte hjelpemidler.: Ingen

Vurderingsuttrykk: Graderte karakterer.

Det planlegges muntlig eksamen f.o.m. 2020, som da vil erstatte skriftlig eksamen.

Sensor:
Ekstern sensor blir brukt for å kvalitetssikre vurderingen
Merknader:

Krav til utstyr:

Arbeidstøy eller hvit frakk til disseksjons/laboratoriekurs

Normert arbeidsmengde:
10 uker undervisningsperiode, men beregnet til 7 ukers arbeid
Overlapp:
DPLANF05 10 SP
Eksamensdetaljer: Skriftlig eksamen og obligatorisk aktivitet: A - E / Ikke bestått