Course code DYR203

DYR203 Anatomi og fysiologi

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2016 - 2017.

Emneansvarlige: Johan Høgset Jansen
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Veterinærhøgskolen
Frekvens: 10 uker undervisningsperiode, men beregnet til 7 ukers arbeid
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
40
Undervises i periode:
Se semesterplan.
Første gang: Studieår 2014-2015
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Gi studentene innsikt i normal struktur (anatomi) og funksjon (fysiologi) hos husdyr, med spesiell vekt på forhold som er av betydning for pleie av syke dyr.
Læringsutbytte:

Læringsutbytte:

Etter endt undervisning skal studenten

  • Ha tilegnet seg tilstrekkelige innsikt og forståelse av dyrenes anatomi og fysiologi som grunnlag for senere i dyrepleierstudiet å kunne tilegne seg nødvendige kunnskaper og ferdigheter innen ulike kliniske og parakliniske fag.
  • Forstå hvordan dyreorganismen fungerer som en helhet og ha oppnådd basal innsikt i samspillet mellom kroppens forskjellige organsystemer med hensyn til struktur og funksjon.
  • Forstå betydningen av hovedmekanismene for opprettholdelse av den fysikalsk/kjemiske sammensetningen av dyrekroppens indre miljø (homøostase).
  • Ha oppnådd tilstrekkelig kunnskap om dyrenes fysiologi til å kunne erkjenne avvik fra dyrenes normalfysiologiske tilstand.
  • Ha lært seg å samarbeide om faglige problemstillinger gjennom gruppearbeid og kollokvier, og være i stand til å gjennomføre muntlig og/eller skriftlig presentasjon av løsninger av disse.
  • Ha utviklet en etisk bevissthet vedrørende kontakten med levende og døde dyr til undervisningsformål og forskning.
  • Ha tilegnet seg forståelse av at det å arbeide med døde dyr og organer kan medføre hygienisk risiko, og nødvendigheten av å utvise hygienisk forsvarlig adferd.
Læringsaktiviteter:

Undervisningsformer og innfallsvinkel

Undervisningen gis i form av forelesninger og kollkokvie gruppeundervisning.

Pensum:

Læremidler og læringsmål:

Litteratur og læringsmål ligger på blokkens hjemmeområde på Fronter.

Anbefalte forkunnskaper:
Ingen
Obligatorisk aktivitet:
Hematologikurset er obligatorisk
Vurderingsordning:

Eksamen

Skriftlig avsluttende eksamen på 5 timer.

Tillatte hjelpemidler.: Ingen

Vurderingsuttrykk: Graderte karakterer.

Sensor:
Merknader:

Krav til utstyr:

Arbeidstøy eller hvit frakk til disseksjons/ laboratorium kurs

Normert arbeidsmengde:
Overlapp:
DPLANF05
Eksamensdetaljer: Skriftlig eksamen og obligatorisk aktivitet: A - E / Ikke bestått