Course code DYR203

DYR203 Anatomi og fysiologi

Emnet kan ha endringer på grunn av koronarestriksjoner. Se Canvas og StudentWeb for info.

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2015 - 2016.

Emneansvarlige: Johan Høgset Jansen
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap
Frekvens: Årlig 7 uker, hver høst.
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Ca. 40 stk
Første gang: Studieår 2014-2015
Emnets innhold:
Gi studentene innsikt i normal struktur (anatomi) og funksjon (fysiologi) hos husdyr, med spesiell vekt på forhold som er av betydning for pleie av syke dyr.
Læringsutbytte:

Etter endt undervisning skal studenten

Ha tilegnet seg tilstrekkelige innsikt og forståelse av dyrenes anatomi og fysiologi som grunnlag for senere i dyrepleierstudiet å kunne tilegne seg nødvendige kunnskaper og ferdigheter innen ulike kliniske og parakliniske fag.

Forstå hvordan dyreorganismen fungerer som en helhet og ha oppnådd basal innsikt i samspillet mellom kroppens forskjellige organsystemer med hensyn til struktur og funksjon.

Forstå betydningen av hovedmekanismene for opprettholdelse av den fysikalsk/kjemiske sammensetningen av dyrekroppens indre miljø (homøostase)

Ha oppnådd tilstrekkelig kunnskap om dyrenes fysiologi til å kunne erkjenne avvik fra dyrenes normalfysiologiske tilstand

Ha lært seg å samarbeide om faglige problemstillinger gjennom gruppearbeid og kollokvier, og være i stand til å gjennomføre muntlig og/eller skriftlig presentasjon av løsninger av disse

Ha utviklet en etisk bevissthet vedrørende kontakten med levende og døde dyr til undervisningsformål og forskning

Ha tilegnet seg forståelse av at det å arbeide med døde dyr og organer kan medføre hygienisk risiko, og nødvendigheten av å utvise hygienisk forsvarlig adferd

Læringsaktiviteter:

Undervisningsformer og innfallsvinkel

Undervisningen gis i form av 61 timer forelesninger.

Pensum:

Læremidler og læringsmål:

Litteratur og læringsmål ligger på blokkens hjemmeområde på Fronter.

Obligatorisk aktivitet:
Hematologikurset er obligatorisk
Vurderingsordning:

Skriftlig avsluttende eksamen på 5 timer.

Tillatte hjelpemidler.: Ingen

Vurderingsuttrykk: Graderte karakterer.

Sensor:
Merknader:

Krav til utstyr:

Arbeidstøy eller hvit frakk til disseksjons/ laboratorium kurs

Normert arbeidsmengde:
Overlapp:
DPLANF05
Undervisningstid:

Blokk 3 Uke 45 ¿ 51 (7 uker)

Anatomi og fysiologi

Eksamen torsdag 18. desember kl. 09.00 ¿ 14.00

Sted: sjekk studentweb for eksamenslokale

Evalueringsmøte: Blokkansvarlig legger ut tid og sted på Fronter.

Kontinuasjonseksamen 12. august 2015

Eksamensdetaljer: Skriftlig eksamen og obligatorisk aktivitet: A - E / Ikke bestått