Course code DYR203

DYR203 Anatomi og fysiologi

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Erling Olaf Koppang, Håvard Bjørgen
Medvirkende: Hannah Jayne Harjen, Hannah Jayne Harjen, Runa Rørtveit, Karin Elisabeth Zimmer, Charles Mclean Press
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Veterinærhøgskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstsemesteret. Emnet har undervisning/vurdering i høstsemesteret
Første gang: Studieår 2014-2015
Fortrinnsrett: B-DYR
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Gi studentene innsikt i normal struktur (anatomi) og funksjon (fysiologi) hos husdyr, med spesiell vekt på forhold som er av betydning for pleie av syke dyr.
Læringsutbytte:

Etter endt undervisning skal studenten

  • Ha tilegnet seg tilstrekkelige innsikt og forståelse av dyrenes anatomi og fysiologi som grunnlag for senere i dyrepleierstudiet å kunne tilegne seg nødvendige kunnskaper og ferdigheter innen ulike kliniske og parakliniske fag.
  • Forstå hvordan dyreorganismen fungerer som en helhet og ha oppnådd basal innsikt i samspillet mellom kroppens forskjellige organsystemer med hensyn til struktur og funksjon.
  • Forstå betydningen av hovedmekanismene for opprettholdelse av den fysikalsk/kjemiske sammensetningen av dyrekroppens indre miljø (homøostase).
  • Ha oppnådd tilstrekkelig kunnskap om dyrenes fysiologi til å kunne erkjenne avvik fra dyrenes normalfysiologiske tilstand.
  • Ha lært seg å samarbeide om faglige problemstillinger gjennom gruppearbeid og kollokvier, og være i stand til å gjennomføre muntlig og/eller skriftlig presentasjon av løsninger av disse.
  • Ha utviklet en etisk bevissthet vedrørende kontakten med levende og døde dyr til undervisningsformål og forskning.
  • Ha tilegnet seg forståelse av at det å arbeide med døde dyr og organer kan medføre hygienisk risiko, og nødvendigheten av å utvise hygienisk forsvarlig adferd.
Læringsaktiviteter:

Undervisningsformer og innfallsvinkel

Undervisningen gis i form av forelesninger, kollkokvie gruppeundervisning og laboratoriekurs.

Læringsstøtte:
Fagblokkens undervisere er tilgjengelige for faglig veiledning knyttet til de underviste emnene i forbindelse med auditoriumforelesninger, kollokvier og laboratoriekurs. I tillegg vil underviserne kunne besvare faglige spørsmål via e-post evt. personlig oppmøte innenfor normal arbeidstid etter avtale så langt det er mulig.
Pensum:

Læremidler og læringsmål:

Thomas Colville and Joanna M. Bassert (2015). Clinical Anatomy and Physiology for Veterinary Technicians. 3rd ed. 

Forelesningsnotater

Tilleggslitteratur kan også bli lagt ut på læringsplattformen Canvas

Obligatorisk aktivitet:
Hematologikurset er obligatorisk
Vurderingsordning:

Muntlig avsluttende eksamen.

Tillatte hjelpemidler.: Ingen

Vurderingsuttrykk: Graderte karakterer.

Sensor:
Ekstern sensor blir brukt for å kvalitetssikre vurderingen
Merknader:

Krav til utstyr:

Arbeidstøy eller hvit frakk til disseksjons/laboratoriekurs

Normert arbeidsmengde:
10 uker undervisningsperiode, men beregnet til 7 ukers arbeid
Overlapp:
DPLANF05 10 SP
Eksamensdetaljer: Muntlig eksamen: Bokstavkarakterer