Course code DAT390

DAT390 Seminar i datavitenskap

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2021 - 2022.

Emneansvarlige: Kristin Tøndel
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for realfag og teknologi
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:

Emnet starter i høstparallellen.

Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.

Første gang: Studieår 2018-2019
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Studentene tilegner seg selvstendig kunnskap om aktuelle tema innen datavitenskap på grunnlag av fagartikler, aktuelle monografier, analyseprosjekter eller på andre egnede måter. Kunnskapen systematiseres og presenteres både muntlig og skriftlig.
Læringsutbytte:
Du får dybdekunnskap på et spesifikt tema innen datavitenskap, lærer deg å presentere kunnskap skriftlig og muntlig iht fagets standarder og får en oversikt over et spekter av aktuelle utviklinger innen datavitenskap.
Læringsaktiviteter:

Selvstendig arbeide med relevant fagmateriale under veiledning og presentasjon for og diskusjon med medstudentene. Studentene velger et tema senest innen kursstart, gjerne med relevans for masteroppgaven. Studentene utarbeider presentasjon og skriftlig rapport om temaet, og holder presentasjon for kursdeltagerne. Studentene deltar på presentasjonene og faglig diskusjon etter presentasjonene (obligatorisk oppmøte). 

Informasjon om potensielle veiledere finnes på nettsiden for studieprogrammet Master in Data Science.

Læringsstøtte:

Maskinlæring / dyp læring er et fagområde i konstant utvikling, og læringsstøtteressurser på internett vil knyttes opp mot forelesninger og oppgaver via kurshjemmesidene i Canvas. Skrivesenteret kan benyttes som støtte under skriveprosessen. Studentene får en introduksjon i utforming av presentasjoner og skriftlig materiale, bruk av kildehenvisninger og gjenbruk av materiale. Studentene får tilbakemelding på utkast og tilnærmet ferdig rapport.

Studentene kan utover dette avtale kontakt med ansvarlig lærer på kontoret i treffetiden eller via epost.

Pensum:
Defineres individuelt ved kursstart.
Forutsatte forkunnskaper:
DAT200, INF200, INF221, INF230, MATH280
Anbefalte forkunnskaper:
DAT300 bør tas samtidig
Obligatorisk aktivitet:
  • Deltakelse i alle seminarmøter
  • Muntlig presentasjon
  • Skriftlig semesteroppgave
Vurderingsordning:
Langsgående evaluering av presentasjon, deltakelse i faglig diskusjon og semesteroppgave. Presentasjon og deltakelse i faglig diskusjon må være bestått, karakteren i emnet settes på grunnlag av semesteroppgaven. Bokstavkarakterer (A-F).
Sensor:
Ekstern sensor deltar sammen med intern sensor ved utformingen av sensorveiledningen. Ekstern sensor vurderer alle skriftlige rapporter.
Merknader:
Dette emnet tilbys studenter som skal skrive en masteroppgave rettet mot datavitenskap i påfølgende vårsemester.
Normert arbeidsmengde:
Seminarsamlinger 26 timer; veiledning 12 timer; 212 timer individuelt arbeid
Opptakskrav:
GSK
Undervisningstid:
13 x 2 hours seminarsamling
Eksamensdetaljer: Semesteroppgave: Bokstavkarakterer