Course code BUS335

BUS335 Selskapsstrategi - Allianser, fusjoner og oppkjøp

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2021 - 2022.

Emneansvarlige: Silja Marianna Korhonen-Sande
Medvirkende: Ketil Arvid Wig, Stig Aleksander Aune
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
90 
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/ vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2019-2020
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
På grunn av kompleksitet i kundenes krav og usikkerhet i eksterne omgivelser, er vellykket strategi i økende grad realisert gjennom relasjoner med andre organisasjoner. Samarbeid kreves også for å nå FNs bærekraftsmål (Mål 17). Dette kurset gir et teoretisk grunnlag og hjelper studentene til å danne ferdigheter for å utvikle og implementere bedriftens strategi gjennom fusjoner og oppkjøp (F&O) samt allianser, med vekt på F&O. Strukturen til kurset følger beslutningsprosessen knyttet til disse strategiske valgene, og studentene bruker relevant forskningsbasert kunnskap og metoder for problemløsing. Kurset er case-basert og legger vekt på tverrfaglighet i strategiske beslutninger. Gjennom dette kurset skal studentene få med seg grunnleggende kunnskap og verktøykasse som hjelper dem til å forstå F&O og allianser fra ledernes og ansattes perspektiv, å reflektere over deres egen rolle og bidrag til disse prosessene fra sitt eget faglig ståsted, og å søke etter en gradvis mer aktiv rolle og økende ansvar i gjennomføring av F&O og allianser.
Læringsutbytte:

Etter å ha gjennomført kurset vil deltakerne ha kunnskap om

  • beslutningskriteriene for å ta strategiske valg mellom F&O, allianser og organisk vekst basert på grunnleggende teoretiske perspektiver til allianser og F&O
  • de ulike fasene i F&O- og allianse-prosessene samt de viktigste beslutningene og beslutningskriteriene knyttet til disse fasene
  • relevante metoder og analytiske tilnærminger for å skape informasjon for beslutningstaking i F&O

Ferdigheter:

Etter å ha gjennomført kurset kan studentene bruke konsepter, teoretiske rammeverk, metoder og praktiske råd tatt opp i dette kurset for å

  • evaluere fordeler og ulemper ved ulike strategiske valg avhengig av bedriftens egenskaper, dens interessenter samt ekstern miljø
  • beskrive F&O- og allianse-prosess, identifisere de potensielle fallgruvene knyttet til disse prosessene og foreslå løsninger for å unngå dem avhengig av egenskapene til deltakende organisasjoner, deres interessenter og det eksterne miljøet
  • gjennomføre noen av de viktigste analysene, formulere og forklare de alternativene som ledelsen har, og presentere anbefalinger for å sikre fremgangsrik implementering av F&O

Generell kompetanse:

  • Problemløsning i grupper
  • Tydelig og effektiv presentasjon skriftlig og muntlig
Læringsaktiviteter:
Forelesninger, gruppeaktiviteter/ cases og relaterte tilbakemeldinger, gjesteforelesninger. Aktiv deltakelse er forutsatt.
Læringsstøtte:
Studentene får tilbakemelding i forbindelse med obligatoriske innleveringer samt klasseromsaktiviteter. Lærerne er tilgjengelige for faglig veiledning i forbindelse med forelesningene og i tidspunkter som avtales når kurset har begynt.
Pensum:
Listen over eksamenslitteratur og instruksjoner om tilgjengeligheten blir gitt på Canvas før kurset begynner. Forelesningsnotater (inkludert gjesteforelesninger) er pensum.
Forutsatte forkunnskaper:
Bachelor i økonomi og administrasjon. Dette kurset er utviklet for førsteårsstudentene i M-ØA. OBS! Det forutsettes at deltakerne bruker aktivt deres kunnskap om finans, regnskap og strategi fra bachelorstudiene. 
Obligatorisk aktivitet:
To obligatoriske aktiviteter (godkjent/ ikke-godkjent) i grupper og/ eller individuelt. Gjennomføring av de obligatoriske aktivitetene kan kreve aktiv deltakelse i forelesningene i form av f.eks. presentasjoner/ workshops i tillegg til andre typer av innleveringer. Instruksjoner om de obligatoriske aktiviteter gis ved kursstarten. Studentene blir organisert i grupper i begynnelsen av kurset. Aktiv deltakelse i gruppearbeid er obligatorisk for å bestå kurset. Praktisk informasjon om gruppearbeid (inkludert de siste tidsfristene for å melde seg inn på grupper) gis i begynnelsen av kurset når antall deltakere er kjent. De obligatoriske aktivitetene er gyldige kun ett semester, dvs. dersom en student vil ta kurset på nytt, må alle obligatoriske aktivitetene tas på nytt.
Vurderingsordning:
Samlet vurdering: Midt-semester skriftlig eksamen (individuelt, 15% av sluttkarakteren), muntlig presentasjon av en case-løsning (i grupper, 30% av sluttkarakteren), avsluttende skriftlig eksamen (individuell, 55% av sluttkarakteren). Det er obligatorisk fremmøte i alle tre deleksamener. Alle tre komponenter må bestås for å bestå kurset. For studentene som har gyldig fravær på den midt-semester skriftlige eksamenen teller imidlertid den avsluttende skriftlige eksamenen 70% av sluttkarakteren. Det blir ikke organisert konte-eksamen i dette kurset. De som ønsker å ta kurset på nytt må gjøre det neste gang kurset pågår, og ta alle komponentene i eksamenen på nytt.
Sensor:
En ekstern sensor godkjenner pensum og eksamensopplegget
Merknader:

Emnet vil blir undervist på engelsk. Innvekslingsstudenter kan ta kontakt med studieveiledere ved Handelshøyskolen (studieveileder-hh@nmbu.no) for å få vurdert om de kan få plass på emnet. 

Studenter på master i entreprenørskap og innovasjon med en bachelor i økonomi og administrasjon kan ta kontakt med studieveiledere ved Handelshøyskolen (studieveileder-hh@nmbu.no) og få tilgang til å ta emnet dersom det er ledig plass.

Normert arbeidsmengde:
250 timer.
Opptakskrav:
Emnet er forbeholdt 1.års studenter på master økonomi og administrasjon.
Overlapp:
5.0 ECTS with BUS305.
Undervisningstid:
3-6 timer per uke. I tillegg kommer gruppearbeid relatert til obligatoriske aktiviteter og eksamenen.
Eksamensdetaljer: :