Course code BUS323

BUS323 Energi- og råvaremarkedsanalyse

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Marie Gotteberg Steen
Medvirkende: Ole Gjølberg
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen, .
Første gang: Studieår 2009-2010
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Gjennom dette kurset vil studentene tilegne seg en bred teoretisk og anvendt kompetanse for analyse, risikostyring og investeringer i råvaremarkeder. Kurset dekker alle de viktigste råvareklasser (energi, metaller, landbruk/mat/soft), og studentene vil lære hvordan de kan analysere prising, prisrelasjoner, handel og investeringer for et bredt spekter av råvarer. Det vil være fokus både på økonomiske og institusjonelle fakta og tema. Hver student (i grupper på to) blir tildelt en råvare eller gruppe av relaterte råvarer som de skal følge, og de er forventet å tilegne seg dyptgående kunnskap om hvordan og hvor råvaren produseres og konsumeres, hvordan råvaren handles internasjonalt, hvem som er de viktigste markedsaktørene, hvordan prisrelasjonene er over tid og mellom råvarer. Futuresmarkedene vil spille en nøkkelrolle gjennom kurset. Etter å ha fullført kurset vil studentene ha tilegnet seg kunnskaper og ferdigheter om sikring (hedging) og investering i futuresmarkedene. Denne kompetansen vil utvikles gjennom studentenes aktive deltakelse i et svært realistisk investeringsspill ved Chicago Mercantile Exchange. For å lykkes i dette investeringsspillet må studentene følge nøye med på økonomiske og geopolitiske faktorer som kan ha påvirkning på både kort- og langsiktig utvikling i de ulike markedene. På den måten er dette kurset en avansert, praktisk læringsprosess for framtidige råvare-produsenter, tradere, investorer og alle andre som anser det som viktig å forstå råvaremarkeder.
Læringsutbytte:

Kunnskaper:

Kandidaten skal etter fullført kurs ha kunnskap om:

  • hvordan internasjonale råvaremarkeder fungerer (prisdannelse, tilbud, etterspørsel, lagerhold)
  • funksjonen til de store råvarebørsene, herunder prisdannelsen, spot-futures prisrelasjoner, sikrings- og investeringsstrategier
  • produksjon og forbruk av råvarer globalt
  • internasjonale aktører innen produksjon, foredling og distribusjon av råvarer

Ferdigheter:

Kandidaten skal etter fullført kurs kunne:

  • framskaffe data om råvarer, råvarepriser m.v. fra sentrale databaser som bl.a. Refinitiv (Datastream) og de store råvarebørsene
  • analysere data (priser, omsetning m.v.) fra råvaremarkedene for å kunne utvikle investerings- og sikringsstrategier

Generell kompetanse:

  • kompetanse innen finans (investeringer, risikostyring)
  • kompetanse innen datainnhenting og analyse av råvaremarkeder
Læringsaktiviteter:
Forelesninger, gjesteforelesninger, investeringsspill, prisprognoser, blogging samt arbeid med semesterrapport.
Læringsstøtte:
-
Pensum:
Vil oppgis ved kursstart.
Forutsatte forkunnskaper:
BUS220 eller tilsvarende, BUS322 eller tilsvarende, mikroøkonomi, statistikk/økonometri.
Anbefalte forkunnskaper:
Grunnleggende teori om Internasjonal handel
Obligatorisk aktivitet:
Deltakelse på minst 2/3 av forelesningene/seminarene. Levere prisprognose for tildelt råvare. Presentere delvis ferdig rapport 1 gang i løpet av semesteret, samt være opponent på en annen presentasjon. Obligatoriske aktiviteter må i sin helhet tas på nytt dersom en student ønsker å ta ny eksamen. Det blir ikke organisert konte-eksamen i dette emnet.
Vurderingsordning:
Dette emnet har mappeevaluering. Studentene evalueres på grunnlag av innlevert semesterrapport, bloggaktivitet samt muntlig eksamen. Muntlig eksamen tar utgangspunkt i semesterrapport, pensum, forelesninger, investeringsspill-rapport og bloggrapport. 
Sensor:
Ekstern sensor vil sammen med faglærerne sensurere semesteroppgaver samt evaluere muntlig eksamen. Faglærere vil også diskutere faglig opplegg med sensor underveis i kurset.
Merknader:
Emnet vil blir undervist på engelsk. Innvekslingsstudenter kan ta kontakt med studieveiledere ved Handelshøyskolen (studieveileder-hh@nmbu.no) for å få vurdert om de kan få plass på emnet.
Normert arbeidsmengde:
250 timer.
Opptakskrav:
Emnet er for masterstudenter på følgende studieprogram: Master økonomi og administrasjon og Master samfunnsøkonomi. Emnet er også åpent for andre masterprogrammer ved NMBU som tilfredsstiller forkunnskapene.
Overlapp:
-
Undervisningstid:
-Normalt 4 timer per uke, men det kan være aktuelt å legge inn flere intensive moduler
Eksamensdetaljer: Mappevurdering: Bokstavkarakterer