Course code BUS323

BUS323 Analyser av råvaremarkeder

Emnet kan ha endringer på grunn av koronarestriksjoner. Se Canvas og StudentWeb for info.

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2017 - 2018.

Emneansvarlige: Marie Gotteberg Steen
Medvirkende: Ole Gjølberg
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen, .
Første gang: Studieår 2009-2010
Fortrinnsrett: -M-ØA, M-ECON
Emnets innhold:
Kurset skal gi studentene en grundig innsikt i hvordan internasjonale råvaremarkeder fungerer (tilbud, etterspørsel, lagerhold). Det vil legges betydelig vekt på å etablere kunnskap om de store råvarebørsene, herunder prisdannelsen, spot-futures prisrelasjoner, sikrings- og investeringsstrategier, prisanalyser, og tekniske prognosemodeller. Studentene skal gjennom kurset også erverve faktakunnskap om produksjon og forbruk av råvarer, internasjonale aktører innen produksjon, foredling og distribusjon. Undervisningen i emnet er basert på klassiske forelesninger, gjesteforelesninger og semesteroppgaveskriving. Studentene skal jobbe i grupper og presentere semesteroppgaven sin i seminarer underveis i kurset. Det vil også stilles krav om aktiv blogging og deltakelse i investeringsspill. Det tilstrebes å arrangere en frivillig utferd til London for å besøke ulike finans- og råvareinstitusjoner. Det er obligatorisk oppmøte på minst 2/3 av forelesninger og seminarer.
Læringsutbytte:

Kunnskaper:

Kandidaten skal etter fullført kurs ha kunnskap om:

  • hvordan internasjonale råvaremarkeder fungerer (prisdannelse, tilbud, etterspørsel, lagerhold)
  • funksjonen til de store råvarebørsene, herunder prisdannelsen, spot-futures prisrelasjoner, sikrings- og investeringsstrategier
  • produksjon og forbruk av råvarer globalt
  • internasjonale aktører innen produksjon, foredling og distribusjon av råvarer

Ferdigheter:

Kandidaten skal etter fullført kurs kunne:

  • framskaffe data om råvarer, råvarepriser m.v. fra sentrale databaser som bl.a. Datastream og de store råvarebørsene
  • analysere data (priser, omsetning m.v.) fra råvaremarkedene for å kunne utvikle investerings- og sikringsstrategier

Generell kompetanse

  • kompetanse innen finans (investeringer, risikostyring)
  • kompetanse innen datainnhenting og analyse av råvaremarkeder
Læringsaktiviteter:
Forelesninger, gjesteforelesninger, investeringsspill samt arbeid med semesterrapport.
Læringsstøtte:
-
Pensum:
Vil oppgis ved kursstart.
Forutsatte forkunnskaper:
BUS220 eller tilsvarende, BUS322 eller tilsvarende, mikroøkonomi, statistikk/økonometri.
Anbefalte forkunnskaper:
Grunnleggende teori om Internasjonal handel
Obligatorisk aktivitet:
Deltakelse på minst 2/3 av forelesningene/seminarene. Levere prisprognose for tildelt råvare. Blogge om tildelte råvarer, delta i investeringsspill. Presentere delvis ferdig rapport 1 gang i løpet av semesteret, samt være opponent på en annen presentasjon. Obligatoriske aktiviteter må i sin helhet tas på nytt dersom en student ønsker å ta ny eksamen. Det blir ikke organisert konte-eksamen i dette emnet.
Vurderingsordning:
Studentene evalueres på grunnlag av innlevert semesterrapport, bloggaktivitet samt muntlig eksamen. Muntlig eksamen tar utgangspunkt i rapport, pensum, forelesninger og blogg.
Sensor:
Ekstern sensor vil sammen med faglærerne sensurere semesteroppgaver samt evaluere muntlig eksamen. Faglærere vil også diskutere faglig opplegg med sensor underveis i kurset.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
Opptakskrav:
Bachelor
Overlapp:
-
Undervisningstid:
-Normalt 4 timer per uke, men det kan være aktuelt å legge inn mer intensive moduler
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått