Detaljer om emnet BUS323

BUS323 Energi- og råvaremarkedsanalyse

Emnet kan ha endringer på grunn av koronautbruddet. Sjekk Canvas og studentWeb.

English course Information

Søk etter andre emner

Viser emnet slik det undervises i studieåret med start i 2020 .

Emneansvarlige: Marie Gotteberg Steen
Medvirkende: Erik Smith-Meyer, Ole Gjølberg
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen, .
Første gang: Studieår 2009-2010
Emnets innhold:
Kurset skal gi studentene en grundig innsikt i hvordan internasjonale råvaremarkeder fungerer (tilbud, etterspørsel, lagerhold). Det vil legges betydelig vekt på å etablere kunnskap om de store råvarebørsene, herunder prisdannelsen, spot-futures prisrelasjoner, sikrings- og investeringsstrategier, prisanalyser, og tekniske prognosemodeller. Studentene skal gjennom kurset også erverve faktakunnskap om produksjon og forbruk av råvarer, internasjonale aktører innen produksjon, foredling og distribusjon. Undervisningen i emnet er basert på klassiske forelesninger, gjesteforelesninger og semesteroppgaveskriving. Studentene skal jobbe i grupper og presentere semesteroppgaven sin i seminarer underveis i kurset. Det vil også stilles krav om aktiv blogging og deltakelse i investeringsspill. Det tilstrebes å arrangere en frivillig utferd til London for å besøke ulike finans- og råvareinstitusjoner. Det er obligatorisk oppmøte på minst 2/3 av forelesninger og seminarer.
Læringsutbytte:

Kunnskaper:

Kandidaten skal etter fullført kurs ha kunnskap om:

  • hvordan internasjonale råvaremarkeder fungerer (prisdannelse, tilbud, etterspørsel, lagerhold)
  • funksjonen til de store råvarebørsene, herunder prisdannelsen, spot-futures prisrelasjoner, sikrings- og investeringsstrategier
  • produksjon og forbruk av råvarer globalt
  • internasjonale aktører innen produksjon, foredling og distribusjon av råvarer

Ferdigheter:

Kandidaten skal etter fullført kurs kunne:

  • framskaffe data om råvarer, råvarepriser m.v. fra sentrale databaser som bl.a. Datastream og de store råvarebørsene
  • analysere data (priser, omsetning m.v.) fra råvaremarkedene for å kunne utvikle investerings- og sikringsstrategier

Generell kompetanse:

  • kompetanse innen finans (investeringer, risikostyring)
  • kompetanse innen datainnhenting og analyse av råvaremarkeder
Læringsaktiviteter:
Forelesninger, gjesteforelesninger, investeringsspill samt arbeid med semesterrapport.
Læringsstøtte:
-
Pensum:
Vil oppgis ved kursstart.
Forutsatte forkunnskaper:
BUS220 eller tilsvarende, BUS322 eller tilsvarende, mikroøkonomi, statistikk/økonometri.
Anbefalte forkunnskaper:
Grunnleggende teori om Internasjonal handel
Obligatorisk aktivitet:
Deltakelse på minst 2/3 av forelesningene/seminarene. Levere prisprognose for tildelt råvare. Blogge om tildelte råvarer, delta i investeringsspill. Presentere delvis ferdig rapport 1 gang i løpet av semesteret, samt være opponent på en annen presentasjon. Obligatoriske aktiviteter må i sin helhet tas på nytt dersom en student ønsker å ta ny eksamen. Det blir ikke organisert konte-eksamen i dette emnet.
Vurderingsordning:
Studentene evalueres på grunnlag av innlevert semesterrapport, bloggaktivitet samt muntlig eksamen. Muntlig eksamen tar utgangspunkt i rapport, pensum, forelesninger og blogg. Alle deler som evalueres må være bestått for å bestå emnet.
Sensor:
Ekstern sensor vil sammen med faglærerne sensurere semesteroppgaver samt evaluere muntlig eksamen. Faglærere vil også diskutere faglig opplegg med sensor underveis i kurset.
Merknader:
Emnet vil blir undervist på engelsk. Innvekslingsstudenter kan ta kontakt med studieveiledere ved Handelshøyskolen (studieveileder-hh@nmbu.no) for å få vurdert om de kan få plass på emnet.
Normert arbeidsmengde:
300 timer.
Opptakskrav:
Emnet er for masterstudenter på følgende studieprogram: Master økonomi og administrasjon og Master samfunnsøkonomi. Emnet er også åpent for andre masterprogrammer ved NMBU som tilfredsstiller forkunnskapene.
Overlapp:
-
Undervisningstid:
-Normalt 4 timer per uke, men det kan være aktuelt å legge inn flere intensive moduler
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått