Detaljer om emnet BUS315

BUS315 Foretaksfinans og verdivurdering

Emnet kan ha endringer på grunn av koronautbruddet. Sjekk Canvas og studentWeb.

English course Information

Søk etter andre emner

Viser emnet slik det undervises i studieåret med start i 2018 .

Emneansvarlige: Glenn Roger Kristiansen
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig.
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Høstparallell.
Første gang: Studieår 2015-2016
Fortrinnsrett: Ingen.
Emnets innhold:

En betydelig del av kurset vil være konsentrert om forståelse og beregning av kapitalkostnader under ulike forutsetninger. Vi vil også ha et fokus på ulike måter å verdisette på, med diskontering av frie kontantstrømmer (DCF) som vår hovedmetode. Det tas utgangspunkt i finansregnskapet for å beregne frie kontantstrømmer, og sammen med kapitalkostnaden utgjør dette fundamentet i DCF-metoden. For å kunne forstå sentrale deler av kurset, så er det viktig at kandidatene kan anvende rentekurver. I tillegg er det essensielt at man forstår diskontering av renter med ulike frekvenser av rentesrente, samt kan beregne geomterisk snitt og andre vektede gjennomsnitt.

Eksempler på deler av kurset:

 • predikere gjelds-justerte kontantstrømmer
 • diskontering av frie kontantstrømmer
 • estimering av kapitalkostnader (f. eks., WACC)
 • sensitivitets- og scenarioanalyse (f. eks., binomielle tre)
 • forutsetninger bak verdisettingsmetoder
 • verdisettingsmetoder
 • bruken av risikofrie renter
 • beregning av terminalverdi
 • omarbeidelse av finansregnskapet
 • finansielle nøkkeltall
 • pro-forma oppsett
 • gjelds-justerte beta
 • rollen til prissettingsmodeller
 • effekter av skatt på verdisetting
 • dividendepolitikk
 • bruk av CAPM i praksis
 • diskontering av kontinuerlige kontantstrømmer
 • beregne gjeldsrate og verdi simultant

Listen er ikke uttømmende, og kan endres uten varsel.

Læringsutbytte:

Kunnskap:

Etter fullført emne har studenten kunnskap om grunnleggende temaer, problemstillinger og metoder innen foretaksfinans og verdisetting, for eksempel:

 • kunnkap om hvordan ulike forutsetninger påvirker beregningen og forståelsen av kapitalkostnader
 • god forståelse av Modigliani og Millers teoremer
 • god forståelse av Hamadas modell for kapitalkostnader
 • god kunnskap om verdisettingsmetoder
 • god kunnskap om omarbeidelse av finansregnskaper med det formål å verdisette en eiendel
 • kjennskap til to hovedmetoder for å benytte CAPM i praksis
 • kjennskap til pro-forma oppsett
 • kjennskap til sensitivitets- og scenarioanalyser
 • kjennskap til simultan beregning av gjeldsrate og verdi

Ferdigheter:

Etter fullført emne kan studenten arbeide selvstendig med de tema og problemstillinger som er essensielle for faget, for eksempel:

 • arbeide selvstendig med praktiske problemstillinger hvor et prosjekt, enhet, selskap eller en annen passende eiendel skal verdisettes (hele prosessen)
 • selv velge mellom de ulike metodene for å beregne kapitalkostnader basert på oppgitte og implisitte forutsetninger
 • selv velge ut den informasjonen som er relevant for en problemstilling i foretaksfinans og verdivurdering
 • forstå og diskutere i hvilke tilfeller de tradisjonelle metodene for å beregne kapitalkostnader ikke fungerer
 • selv estimere diskonteringsfaktorer med ulike frekvenser for rentesrente, samt geometrisk snitt, og andre vektede snitt
 • diskutere og argumentere for mekanismene underliggende MMs og Hamadas modeller
 • selv sette opp et forenklet pro-forma regnskap

Generell kompetanse:

Etter fullført emne kan studenten anvende og formidle sine kunnskaper og ferdigheter i en trainee- eller lignende stilling relatert til foretaksfinans og verdisetting, for eksempel:

 • bryte ned en problemstilling relatert til faget, analysere den, og identifisere nødvendig informasjon for å belyse eller avklare det aktuelle problemet
 • foreta nødvendige og kritiske analyser og estimeringer for problemstillinger relatert til faget som er forskjellige eller nye sammenlignet med hva som er dekket inn gjennom kurset
 • være i stand til å formidle analyser og argumenter i faget til de som ikke har inngående kjennskap til fagområdet, men som minst har en bachelorgrad i økonomisk-administrative fag
 • beherske en daglig bruk av fagets uttrykksformer både på norsk og engelsk
 • potensielt bidra til å videreutvikle essensielle deler av fagområdet
 • ha en grunnleggende forståelse og innsikt i etiske problemstillinger relatert til andvendelsen av foretaksfinans og verdisetting
Læringsaktiviteter:
Kurset vil bestå av forelesninger og øvingsoppgaver.
Pensum:

Hovedbok: Berk & DeMarzo, 2014 eller 2017 (BD): Corporate Finance. Global edition.

Forelesningsplan deles ut ved kursstart.

Forutsatte forkunnskaper:
BUS220 eller tilsvarende fag: finans og investering
Anbefalte forkunnskaper:
BUS322 og BUS325.
Obligatorisk aktivitet:
En eller flere innleveringsoppgaver som må være godkjent for å kunne framstille seg for avsluttende eksamen. Bestått obligatorisk aktivitet er gyldig til neste gang emnet gis.
Vurderingsordning:
Avsluttende skriftlig eksamen som teller 100 %.
Sensor:
Ekstern sensor godkjenner eksamen.
Merknader:
Av erfaring er kurset svært krevende og studenter er påkrevet å arbeide jevnlig gjennom hele semesteret. En betydelig del av eksamen vil kunne være teoretisk for å kontrollere studentens forståelse av problemstillinger og aspekter ved faget. Jeg vil ikke ha anledning til å hjelpe studenter utover klasseromsundervisning og kontortid. Studenter må også være komfortable med numeriske analyser.
Normert arbeidsmengde:
300 timer.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): C1 Alle typer kalkulatorer, spesifiserte andre hjelpemidler
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått