Course code BUS315

BUS315 Foretaksfinans og verdivurdering

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2017 - 2018.

Emneansvarlige: Glenn Roger Kristiansen
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig.
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Høstparallell.
Første gang: Studieår 2015-2016
Fortrinnsrett: Ingen.
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

En betydelig del av kurset vil være konsentrert om forståelse og beregning av kapitalkostnader under ulike forutsetninger. Vi vil også ha et fokus på ulike måter å verdisette på, med diskontering av frie kontantstrømmer (DCF) som vår hovedmetode. Det tas utgangspunkt i finansregnskapet for å beregne frie kontantstrømmer, og sammen med kapitalkostnaden utgjør dette fundamentet i DCF-metoden. For å kunne forstå sentrale deler av kurset, så er det viktig at kandidatene kan anvende rentekurver. I tillegg er det essensielt at man forstår diskontering av renter med ulike frekvenser av rentesrente, samt kan beregne geomterisk snitt og andre vektede gjennomsnitt.

Eksempler på deler av kurset:

 • predikere gjelds-justerte kontantstrømmer
 • diskontering av frie kontantstrømmer
 • estimering av kapitalkostnader (f. eks., WACC)
 • sensitivitets- og scenarioanalyse (f. eks., binomielle tre)
 • forutsetninger bak verdisettingsmetoder
 • verdisettingsmetoder
 • bruken av risikofrie renter
 • beregning av terminalverdi
 • omarbeidelse av finansregnskapet
 • finansielle nøkkeltall
 • pro-forma oppsett
 • gjelds-justerte beta
 • rollen til prissettingsmodeller
 • effekter av skatt på verdisetting
 • dividendepolitikk
 • bruk av CAPM i praksis
 • diskontering av kontinuerlige kontantstrømmer
 • beregne gjeldsrate og verdi simultant

Listen er ikke uttømmende, og kan endres uten varsel.

Læringsutbytte:

Kunnskap:

Etter fullført emne har studenten kunnskap om grunnleggende temaer, problemstillinger og metoder innen foretaksfinans og verdisetting, for eksempel:

 • kunnkap om hvordan ulike forutsetninger påvirker beregningen og forståelsen av kapitalkostnader
 • god forståelse av Modigliani og Millers teoremer
 • god forståelse av Hamadas modell for kapitalkostnader
 • god kunnskap om verdisettingsmetoder
 • god kunnskap om omarbeidelse av finansregnskaper med det formål å verdisette en eiendel
 • kjennskap til to hovedmetoder for å benytte CAPM i praksis
 • kjennskap til pro-forma oppsett
 • kjennskap til sensitivitets- og scenarioanalyser
 • kjennskap til simultan beregning av gjeldsrate og verdi

Ferdigheter:

Etter fullført emne kan studenten arbeide selvstendig med de tema og problemstillinger som er essensielle for faget, for eksempel:

 • arbeide selvstendig med praktiske problemstillinger hvor et prosjekt, enhet, selskap eller en annen passende eiendel skal verdisettes (hele prosessen)
 • selv velge mellom de ulike metodene for å beregne kapitalkostnader basert på oppgitte og implisitte forutsetninger
 • selv velge ut den informasjonen som er relevant for en problemstilling i foretaksfinans og verdivurdering
 • forstå og diskutere i hvilke tilfeller de tradisjonelle metodene for å beregne kapitalkostnader ikke fungerer
 • selv estimere diskonteringsfaktorer med ulike frekvenser for rentesrente, samt geometrisk snitt, og andre vektede snitt
 • diskutere og argumentere for mekanismene underliggende MMs og Hamadas modeller
 • selv sette opp et forenklet pro-forma regnskap

Generell kompetanse:

Etter fullført emne kan studenten anvende og formidle sine kunnskaper og ferdigheter i en trainee- eller lignende stilling relatert til foretaksfinans og verdisetting, for eksempel:

 • bryte ned en problemstilling relatert til faget, analysere den, og identifisere nødvendig informasjon for å belyse eller avklare det aktuelle problemet
 • foreta nødvendige og kritiske analyser og estimeringer for problemstillinger relatert til faget som er forskjellige eller nye sammenlignet med hva som er dekket inn gjennom kurset
 • være i stand til å formidle analyser og argumenter i faget til de som ikke har inngående kjennskap til fagområdet, men som minst har en bachelorgrad i økonomisk-administrative fag
 • beherske en daglig bruk av fagets uttrykksformer både på norsk og engelsk
 • potensielt bidra til å videreutvikle essensielle deler av fagområdet
 • ha en grunnleggende forståelse og innsikt i etiske problemstillinger relatert til andvendelsen av foretaksfinans og verdisetting
Læringsaktiviteter:
Kurset vil bestå av forelesninger og øvingsoppgaver.
Læringsstøtte:
Kontortid.
Pensum:

Hovedbok: Berk & DeMarzo, 2014 or 2017 (BD): Corporate Finance. Global edition.

Forelesningsplan deles ut ved kursstart.

Forutsatte forkunnskaper:
BUS220 eller tilsvarende fag: finans og investering
Anbefalte forkunnskaper:
Et kurs i renteinstrumenter.
Obligatorisk aktivitet:
To innleveringsoppgaver som må være godkjent for å kunne framstille seg for avsluttende eksamen. Bestått obligatorisk aktivitet er gyldig til neste gang emnet gis.
Vurderingsordning:
Avsluttende skriftlig eksamen som teller 100 %.
Sensor:
Ekstern sensor godkjenner eksamen.
Merknader:
Av erfaring er kurset svært krevende og studenter er påkrevet å arbeide jevnlig gjennom hele semesteret. En betydelig del av eksamen vil kunne være teoretisk for å kontrollere studentens forståelse av problemstillinger og aspekter ved faget. Jeg vil ikke ha anledning til å hjelpe studenter utover klasseromsundervisning og kontortid. Studenter må også være komfortable med numeriske analyser.
Normert arbeidsmengde:
300 timer.
Opptakskrav:
Studierett på masterprogram ved NMBU, samt at forutsatte forkunnskaper må opprettholdes.
Overlapp:
Ubetydelig.
Undervisningstid:
Varierer.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått