Course code BUS311

BUS311 Miljøledelse og bærekraftrapportering

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2018 - 2019.

Emneansvarlige: Ståle Navrud
Medvirkende: Joachim Scholderer, Joachim Scholderer
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen, .
Første gang: Studieår 2008-2009
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Bedrifter kan få en konkurransefordel ved å håndtere miljø, sosiale forhold og virksomhetsstyring på en systematisk og veldokumentert måte. Det gir dem mulighet til å være proaktive i forhold til krav fra viktige interessegrupper (regulerende myndigheter, kunder, investorer, og samfunnet generelt); håndtere operasjonell risko, og utvikle foretningsstrategier som er mer bærekraftig på lang sikt. 

Kurset vil introdusere studentene for moderne miljøledelsesverktøy og bærekraftrapporteringsstandarder. Kurset består av fire deler:

- Grunnleggede begreper (Bærekraftig utvikling, økologisk effektivitet og øko-effektivitet, livsløpsanalyse, bedriftens samfunnsansvar (CSR - Corporate Social Responsibility), den triple bunnlinjen)

- Bærekraftrapportering (miljøregnskap og -rapportering, CSR-rapportering, miljø/sosiale forhold/virksomhetsstyring i form av Environment, Social and Governance (ESG) formidling)

- Miljøledelsessystemer (ISO14001, EU Eco-Management and Audit Scheme (EMAS), Miljøfyrtårn, sertifiseringsprosessen, nytte og kostnader) 

- Bærekraftig finans (ulike tilnærminger til bærekraftige investeringer; i form av  ekskludering, best-i-klassen, ESG integrasjon, impact investing (dvs. at investeringen skal gjøre en forskjell i sosial forstand); og hvor godt de ulike tilnærmingene fungerer)

Praktisk arbeid med aktuelle case-studier er en viktig del av kurset. Studentene vil arbeide i grupper på semesteroppgaver hvor de analyserer miljøledelsestrategier av en privat eller offentlig virksomhet, og utarbeider forslag til forbedringer og framtidig utvikling. 

Læringsutbytte:

Kunnskap

  • Forstå grunnleggende begreper i miljøledelse og bærekraftrapportering
  • Forstå hvordan man skal hensynta krav fra kunder, regulerende myndigheter og investorer gjennom tilpassede miljøledelsesmetoder og -rapporteringsrutiner
  •  Bli kjent med miljøledelsessystemer som ISO14001 og EMAS.
  • Kjenne til den empiriske sammenhengen mellom miljøledelse og -rapporteringspraksis hos virksomheter og bedriftsøkonomiske resultater

Ferdigheter

  • Kunne planlegge og implementere miljøledelsesprosjekter i en virksomhet
  • Kunne utvikle indikatorsystem og rutiner for bærekraftrapportering i en virksomhet 
  • Kunne lage miljørapporter og CSR-rapporter for en virksomhe
  • Kunne sammenstille ESG informasjon for potensielle investorer

Generell kompetanse

  • Kunne arbeide tverrfaglig og kryssfunksjonelt i prosjektteam 
Læringsaktiviteter:
Forelesninger og omfattende veiledning av studentgrupper i deres arbeid med semesteroppgaven. Studentene presenterer sitt prosjekt i klassen, og får tilbakemeldinger fra medstudenter og lærere. I tillegg blir det en øvingsoppgave i evaluering av utvalgte bedrifters miljøregnskap, med presentasjon og tilbakemeldinger i klassen.
Læringsstøtte:
Omfattende veiledning av studentgrupperi deres arbeid med semesteroppgaven.
Pensum:

Borglund, T., H. De Geer and S. Sweet (2017): CSR and Sustainable Business. 1st edition. Sanoma Utbildning, Stockholm, Sweden. 366 s.

I tillegg vil lesepensumet inkludere utvalgte tidsskriftartikler og case-studier, som vil bli lagt ut på kursets nettsider ved semesterstart.

Forutsatte forkunnskaper:
Ingen
Anbefalte forkunnskaper:
Ingen
Obligatorisk aktivitet:
-
Vurderingsordning:
Avsluttende semesteroppgave i grupper med fire deltagere, som teller 100% av karakteren (A-F). Semesteroppgaven kan skrives på norsk eller engelsk. Ingen kontinuasjonseksamen (Hvis man stryker må kurset tas på nytt).
Sensor:
Ekstern sensor kvalitetssikrer pensum, eksamensoppgaver og prinsipper for evaluering og besvarelser.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
150 timer.
Opptakskrav:
Generell Studiekompetanse (GSK)
Undervisningstid:
 28-30 timer, samt veiledning i grupper forbindelse med semesteroppgavene.  
Eksamensdetaljer: Oppgave: A - E / Ikke bestått