Course code BUS311

BUS311 Miljøregnskap og miljøledelse

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2017 - 2018.

Emneansvarlige: Ståle Navrud
Medvirkende: Carl Brønn
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen, .
Første gang: Studieår 2008-2009
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Kurset gir en modell over miljøkrav som stilles til private og offentlige virksomheter og alternative strategier de kan følge for å oppfylle disse miljøkravene fra ulike interessegrupper (stakeholders). Deretter gjennomgås grunnleggende begrep som bærekraftig utvikling, økologisk effektivitet (ecological effiency), øko-effektivitet (eco-effiency), og dden triple bunnlinjen: økonomi, miljø og samfunnsansvar (Corporate Social Responsibility - CSR). Samfunnsansvar innebærer at eksisterende og ny virksomhet tar hensyn til lokalbefolkningens rettigheter og behov, og at arbeidstakere jobber under helse-, miljø og sikkerhetsmessig forsvarlige forhold. Deretter beskrives, evalueres og eksemplifiseres ulike metoder for miljøregnskap, livsløpsanalyser (Life Cycle Asessments - LCA), miljøvaredeklarasjoner, miljømerking og -sertifisering, samt miljøledelsessystemer. Kurset søker å vise hvordan miljøregnskap, miljøledelse og CSR kan benyttes som verktøy i utvikling av miljøvennlige og bærekraftige offentlige og private virksomheter.
Læringsutbytte:

Kunnskap

  • Studentene skal kunne forklare den triple bunnlinjen, bedrifters samfunnsansvar, beste prakis i miljørapportering i private og offentlige virksomheter,  ulike indikatorer for miljøregnskap,  miljøsertifisering og miljøledelsessystemer. 

Ferdigheter

  • Studentene skal kunne sammenstille og evaluere miljørapporteringen i en konkret privat eller offentlig virksomhet og kunne foreslå endringer som bedre måler hvor miljøvennlig og bærekraftig virksomheten er. 

Kompetanse

  • Studentene skal ha kompetanse i analyse, evaluering og anvendelse av metodiske verktøy i miljørapportering i private og offentlige virksomheter, og deres bruk i miljøledelse.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger og omfattende veiledning av studentgrupper i deres arbeid med semesteroppgaven. Studentgrupper presenterer \"nesten ferdige\" utkast til semesteroppgaver for resten av klassen, som gir kommentarer sammen med lærer. Øvingsoppgave i evaluering av utvalgte bedrifters miljøregnskap, med presentasjon og tilbakemeldinger i klassen.
Læringsstøtte:
Omfattende veiledning av studentgrupperi deres arbeid med semesteroppgaven.
Pensum:
- Schaltegger, S. and R. Burritt 2000: Contemporary Environmental Accounting. Issues, Concepts and Practice. Greenleaf Publishing, Sheffield, UK - Utvalgte artikler og bokkapitler, som er lagt ut på kursets nettsider.
Forutsatte forkunnskaper:
ECN170 eller tilsvarende innføringskurs i miljø- og ressursøkonomi.
Obligatorisk aktivitet:
-
Vurderingsordning:
Semesteroppgaven teller 100 % av karakteren. Semesteroppgaven kan skrives på norsk eller engelsk. Hvis man stryker på semesteroppgaven må kurset tas på nytt. (Det er ingen kontemulighet).
Sensor:
Ekstern sensor kvalitetssikrer pensum, eksamensoppgaver og prinsipper for evaluering og besvarelser.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
150 timer.
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
Overlapper med ECN373
Undervisningstid:
 28-30 timer samt veiledning i grupper forbindelse med semesteroppgavene.  
Eksamensdetaljer: Oppgave: A - E / Ikke bestått