Course code BUS311

BUS311 Miljøregnskap og miljøledelse

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2014 - 2015.

Emneansvarlige: Ståle Navrud
Medvirkende: Carl Brønn
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen ved NMBU
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen, .
Første gang: Studieår 2008-2009
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Kurset består av tre hoveddeler: i) Miljøregnskap. Kurset åpner med en modell over miljøkrav som stilles til private og offentlige virksomheter og alternative strategier de kan følge for å oppfylle disse miljøkravene fra ulike interessegrupper (stakeholders). Deretter gjennomgås grunnleggende begrep som bærekraftig utvikling, økologisk effektivitet (ecological effiency), øko-effektivitet (eco-effiency), og de tre bunnlinjer: økonomi, miljø og samfunnsansvar (Corporate Social Responsibility - CSR). Samfunnsansvar innebærer at eksisterende og ny virksomhet tar hensyn til lokalbefolkningens rettigheter og behov, og at arbeidstakere jobber under helse-, miljø og sikkerhetsmessig forsvarlige forhold. Deretter beskrives, kritiseres og eksemplifiseres ulike metoder for miljøregnskap, livsløpsanalyser (Life Cycle Asessments - LCA), miljøvaredeklarasjoner, samt miljømerkings- og miljøsertifiseringssystemer. ii) Miljøledelse. Miljøledelse for bærekraftlig utvikling av offentlig og privat virksomhet er en dynamisk og kompleks organisasjonsmessig utfordring som krever tilpassning og nytenkning. Derfor må ledelsesmetoder for å arbeide med miljøsaker være følsomme for sosiale så vel som tekniske virkninger dette har for organisasjonen. Systemtenking er et analytisk rammeverk for å forstå komplekse organisasjonsmessige strukturer som systemer. Kurset gir således en innføring i systemtenkningsmetoden og viser hvordan den kan anvendes på en organisasjon ved hjelp av Balancec Score Card (BSC) metoden. iii) Bærekraftig utvikling for privat og offentlig virksomhet. Kurset søker å vise hvordan kunnskap i miljøregnskap, systemtenkning, Balanced Scorecard (BSC)-metoden, og Corporate Social Responsibility (CSR) kan utnyttes som ledelsesverktøy for miljøvennlige og bærekraftige offentlige og private virksomheter.
Læringsutbytte:
Studentene skal kunne forklare systembaserte ledelsesmetoder og praktiske verktøy for utvikling av miljøstrategi og miljøregnskap for private og offentlige virksomheter, og kunne evaluere eksisterende miljøregnskap og miljøstyringssystemer.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger og omfattende veiledning av studentgrupper i deres arbeid med semesteroppgaven. Studentgrupper presenterer \"nesten ferdige\" utkast til semesteroppgaver for resten av klassen, som gir kommentarer sammen med lærer. Øvingsoppgave i evaluering av utvalgte bedrifters miljøregnskap, med presentasjon og tilbakemeldinger i klassen.
Læringsstøtte:
Omfattende veiledning av studentgrupperi deres arbeid med semesteroppgaven.
Pensum:
- Schaltegger, S. and R. Burritt 2000: Contemporary Environmental Accounting. Issues, Concepts and Practice. Greenleaf Publishing, Sheffield, UK - Utvalgte artikler og bokkapitler, som er lagt ut på kursets nettsider.
Forutsatte forkunnskaper:
ECN170 eller tilsvarende innføringskurs i miljø- og ressursøkonomi.
Obligatorisk aktivitet:
-
Vurderingsordning:
Semesteroppgaven teller 100 % av karakteren.
Sensor:
Ekstern sensor kvalitetssikrer pensum, eksamensoppgaver og prinsipper for evaluering og besvarelser.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
150 timer.
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
Overlapper med ECN373
Undervisningstid:
40 timer.
Eksamensdetaljer: Oppgave: A - E / Ikke bestått