Course code BUS311

BUS311 Miljøledelse og bærekraftrapportering

Emnet kan ha endringer på grunn av koronarestriksjoner. Se Canvas og StudentWeb for info.

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2021 - 2022.

Emneansvarlige: Ståle Navrud
Medvirkende: Joachim Scholderer
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen, .
Første gang: Studieår 2008-2009
Fortrinnsrett: -
Emnets innhold:

Bedrifter kan få en konkurransefordel ved å håndtere miljø, sosiale forhold og virksomhetsstyring på en systematisk og veldokumentert måte. Det gir dem mulighet til å være proaktive i forhold til krav fra viktige interessegrupper (regulerende myndigheter, kunder, investorer, og samfunnet generelt); håndtere operasjonell risiko, og utvikle forretningsstrategier som er mer bærekraftige på lang sikt. 

Kurset vil introdusere studentene for moderne miljøledelsesverktøy og bærekraftrapporteringsstandarder. Kurset består av fire deler:

- Grunnleggende begreper (Bærekraftig utvikling, økologisk effektivitet og øko-effektivitet, livsløpsanalyse, bedriftens samfunnsansvar (CSR - Corporate Social Responsibility), den triple bunnlinjen)

- Bærekraftrapportering (miljøregnskap og -rapportering, CSR-rapportering, miljø/sosiale forhold/virksomhetsstyring i form av Environment, Social and Governance (ESG)-formidling

- Miljøledelsessystemer (ISO14001, EU Eco-Management and Audit Scheme (EMAS), Miljøfyrtårn, sertifiseringsprosessen, nytte og kostnader) 

- Bærekraftig finans (ulike tilnærminger til bærekraftige investeringer; i form av  ekskludering, best-i-klassen, ESG-integrasjon, impact investing (dvs. at investeringen skal gjøre en forskjell i sosial forstand); og hvor godt de ulike tilnærmingene fungerer)

Praktisk arbeid med aktuelle case-studier er en viktig del av kurset. Studentene vil arbeide i grupper på semesteroppgaver hvor de analyserer miljøledelsestrategier av en privat eller offentlig virksomhet, og utarbeider forslag til forbedringer og framtidig utvikling. 

Læringsutbytte:

Kunnskap

  • Forstå grunnleggende begreper i miljøledelse og bærekraftrapportering
  • Forstå hvordan man skal hensynta krav fra kunder, regulerende myndigheter og investorer gjennom tilpassede miljøledelsesmetoder og -rapporteringsrutiner
  •  Bli kjent med miljøledelsessystemer som ISO14001 og EMAS.
  • Kjenne til den empiriske sammenhengen mellom miljøledelse og -rapporteringspraksis hos virksomheter og bedriftsøkonomiske resultater

Ferdigheter

  • Kunne planlegge og implementere miljøledelsesprosjekter i en virksomhet
  • Kunne utvikle indikatorsystem og rutiner for bærekraftrapportering i en virksomhet 
  • Kunne lage miljørapporter og CSR-rapporter for en virksomhe
  • Kunne sammenstille ESG informasjon for potensielle investorer

Generell kompetanse

  • Kunne arbeide tverrfaglig og kryssfunksjonelt i prosjektteam 
Læringsaktiviteter:
Forelesninger og omfattende veiledning av studentgrupper i deres arbeid med semesteroppgaven. Studentene presenterer sitt prosjekt i klassen, og får tilbakemeldinger fra medstudenter og lærere. I tillegg blir det en øvingsoppgave i evaluering av utvalgte bedrifters miljøregnskap, med presentasjon og tilbakemeldinger i klassen.
Læringsstøtte:
Omfattende veiledning av studentgrupperi deres arbeid med semesteroppgaven.
Pensum:

Borglund, T., H. De Geer and S. Sweet (2017): CSR and Sustainable Business. 1st edition. Sanoma Utbildning, Stockholm, Sweden. 366 s.

I tillegg vil lesepensumet inkludere utvalgte tidsskriftartikler og case-studier, som vil bli lagt ut på kursets nettsider ved semesterstart.

Obligatorisk aktivitet:
-
Vurderingsordning:
Semesteroppgave i grupper med fire deltagere, som teller 100% av karakteren (A-F). Semesteroppgaven kan skrives på norsk eller engelsk. Ingen kontinuasjonseksamen (Hvis man stryker må kurset tas på nytt).
Sensor:
Ekstern sensor kvalitetssikrer pensum, eksamensoppgaver og prinsipper for evaluering av besvarelser.
Merknader:
Emnet vil blir undervist på engelsk. Innvekslingsstudenter kan ta kontakt med studieveiledere ved Handelshøyskolen (studieveileder-hh@nmbu.no) for å få vurdert om de kan få plass på emnet. Bachelor-studenter kan også ta kurset.
Normert arbeidsmengde:
125 timer.
Opptakskrav:
Generell Studiekompetanse (GSK)
Undervisningstid:
26 timer, samt veiledning i grupper i forbindelse med semesteroppgavene.  
Eksamensdetaljer: Oppgave: A - E / Ikke bestått