BUS260 Skatte- og avgiftsrett

Studiepoeng:10

Ansvarlig fakultet:Handelshøyskolen

Emneansvarlig:David Eilert Eilertsen

Campus / nettbasert:Nettbasert

Undervisningens språk:Norsk

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:250 timer.

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen, .

Om dette emnet

Innføring i næringsbeskatning, med særlig vekt på forskjeller fra personbeskatning. Alminnelig inntekt i næringsvirksomhet, med særlig vekt på tidfesting av inntekter og kostnader, herunder forskjeller fra regnskapslovens regler. Særregler i tilknytning til aksjonærer og aksjeselskaper, herunder utsatt skatt. Særregler i tilknytning til deltakerfastsatte selskaper. Personinntekt i næring (beregnet personinntekt), herunder vilkår, beregning og tilordning/fordeling på aktuelle eiere. Omstrukturering, virksomhetsoverdragelse og generasjonsskifte, herunder skattepliktig- og skattefri omdanning Merverdiavgiftssystemet, herunder avgiftspliktens omfang (avgiftsområde) og mulighet for frivillig avgiftsregistrering, avgiftsgrunnlaget og særskilte fritak for utgående merverdiavgift og særskilte begrensninger i fradragsretten for inngående merverdiavgift.

Dette lærer du

Kunnskap

Studenten har kunnskap om/kjennskap til

 • skatte- og avgiftsreglene (merverdiavgift) knyttet til næringsvirksomhet og selskaper
 • hvilke transaksjoner og hendelser vedrørende eierskap og egenkapital som kan medføre beskatning
 • skattemessige virkninger av opphør av virksomhet og likvidasjon av selskap
 • regler for beregning av arbeidsgiveravgift
 • hovedreglene om inntekts- og formuesbeskatning for personer
 • formuesfastsettelse for ikke-børsnoterte aksjer og andeler i ansvarlige selskaper
 • relevante regler om fradrag i fastsatt skatt
 • sentrale regler for fastsette inngangsverdi for mottaker ved arv
 • skatteplanlegging og etiske refleksjoner
 • grunnleggende skatteforvaltningsrett og skattebetaling og sentrale regler for tilsidesettelse

Studenten kan

 • avgjøre hva som er skattepliktige inntekter, fradragsberettigede kostnader samt foreta korrekt tidfesting av postene for beregning av alminnelig inntekt i næring (EPF, AS, ANS).
 • beregne skattekostnad, betalbar skatt og utsatt skatt for aksjeselskaper
 • fastsette grunnlag for beskatning av selskaps aksjonær (Fritaksmetoden), deltakere i ansvarlige selskap (Deltakermodellen) og innehaver av enkeltpersonforetak (Foretaksmodellen)
 • skattemessig behandle omdanning av EPF til AS
 • vurdere skattemessige virkninger ved virksomhetsoverdragelse
 • vurdere en virksomhets merverdiavgiftsmessige forhold
 • merverdiavgiftsmessig behandle alminnelige transaksjoner
 • Forelesninger på campus som blir streamet. Øvingsoppgaver.
 • Roy K Kristeinsen og Arvid Aage Skaar, Lærebok i bedriftsskatterett (seneste utgave); Ole Gjems-Onstad, Merverdiavgift i et nøtteskall (seneste utgave)
 • BUS 160 - Skatterett for økonomer
 • Avsluttende skriftlig eksamen på campus (3,5 timer) som teller 100%.

  Skriftlig eksamen Karakterregel: Bokstavkarakterer Hjelpemiddel: C1 Alle typer kalkulatorer, spesifiserte andre hjelpemidler Skriftlig eksamen Karakterregel: Bokstavkarakterer Hjelpemiddel: LOVDATA Tilgang til Lovdata Pro
 • Ekstern sensor kvalitetssikrer pensum, eksamensoppgaver og prinsipper for evaluering og besvarelser.
 • En innleveringsoppgave, som må være godkjent før studenten kan delta på eksamen.
 • 4 forelesningstimer pr. uke (sammenhengende). Totalt 48 timer.
 • 10 studiepoeng overlapp med BUS260F.
 • GSK