Course code BUS260

BUS260 Skatte- og avgiftsrett

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2014 - 2015.

Emneansvarlige: Ole Gjølberg
Medvirkende: David Eilert Eilertsen
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen ved NMBU
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
-
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen, .
Første gang: Studieår 2013-2014
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Innføring i næringsbeskatning, med særlig vekt på forskjeller fra personbeskatning. Alminnelig inntekt i næringsvirksomhet, med særlig vekt på tidfesting av inntekter og kostnader, herunder forskjeller fra regnskapslovens regler. Særregler i tilknytning til aksjonærer og aksjeselskaper, herunder utsatt skatt. Særregler i tilknytning til deltakerlignede selskaper. Personinntekt i næring (beregnet personinntekt), herunder vilkår, beregning og tilordning/fordeling på aktuelle eiere. Omstrukturering, virksomhetsoverdragelse og generasjonsskifte, herunder skattepliktig- og skattefri omdanning Merverdiavgiftssystemet, herunder avgiftspliktens omfang (avgiftsområde) og mulighet for frivillig avgiftsregistrering, avgiftsgrunnlaget og særskilte fritak for utgående merverdiavgift og særskilte begrensninger i fradragsretten for inngående merverdiavgift. 
Læringsutbytte:
Kurset skal gi studentene oversikt over grunnprinsippene i skatteretten, herunder lovforståelse, lovanvendelse og bruk av rettskilder. Næringsbeskatning, herunder skattlegging av selskaper og selskapsdeltakere samt omstrukturering, utgjør den betydeligste del av emnet. Særlig med vekt på praktisering i en økonomisk sammenheng. Emnet skal også gi god kjennskap til følgende deler av avgiftsretten (merverdiavgift). 
Læringsaktiviteter:
Forelesninger. Øvningsoppgaver.
Læringsstøtte:
-
Pensum:
Lars Fallen, Innføring i skatterett (seneste utgave) Ole Gjems-onstad, Merverdiavgift - en innføring (seneste utgave) Ole Gjems-Onstad (red), Skattelovsamlingen, studentutgave (seneste utgave)
Forutsatte forkunnskaper:
BUS 160 - Skatterett for økonomer
Obligatorisk aktivitet:
Innleveringsoppgave må være godkjent før studenten kan delta på eksamen.
Vurderingsordning:
Avsluttende skriftlig eksamen.
Sensor:
Ekstern sensor kvalitetssikrer pensum, eksamensoppgaver og prinsipper for evaluering og besvarelser.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
300 timer inkludert 52 timer undervisningstid,
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
-
Undervisningstid:
4 forelesningstimer pr. uke (sammenhengende). Totalt 48 timer.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Utdelt kalkulator Spesifiserte andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått