Course code BUS260

BUS260 Skatte- og avgiftsrett

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: David Eilert Eilertsen
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
-
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen, .
Første gang: Studieår 2013-2014
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Innføring i næringsbeskatning, med særlig vekt på forskjeller fra personbeskatning. Alminnelig inntekt i næringsvirksomhet, med særlig vekt på tidfesting av inntekter og kostnader, herunder forskjeller fra regnskapslovens regler. Særregler i tilknytning til aksjonærer og aksjeselskaper, herunder utsatt skatt. Særregler i tilknytning til deltakerfastsatte selskaper. Personinntekt i næring (beregnet personinntekt), herunder vilkår, beregning og tilordning/fordeling på aktuelle eiere. Omstrukturering, virksomhetsoverdragelse og generasjonsskifte, herunder skattepliktig- og skattefri omdanning Merverdiavgiftssystemet, herunder avgiftspliktens omfang (avgiftsområde) og mulighet for frivillig avgiftsregistrering, avgiftsgrunnlaget og særskilte fritak for utgående merverdiavgift og særskilte begrensninger i fradragsretten for inngående merverdiavgift. 
Læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten har kunnskap om/kjennskap til

 • skatte- og avgiftsreglene (merverdiavgift) knyttet til næringsvirksomhet og selskaper
 • hvilke transaksjoner og hendelser vedrørende eierskap og egenkapital som kan medføre beskatning
 • skattemessige virkninger av opphør av virksomhet og likvidasjon av selskap
 • regler for beregning av arbeidsgiveravgift
 • hovedreglene om inntekts- og formuesbeskatning for personer
 • formuesfastsettelse for ikke-børsnoterte aksjer og andeler i ansvarlige selskaper
 • relevante regler om fradrag i fastsatt skatt
 • sentrale regler for fastsette inngangsverdi for mottaker ved arv
 • skatteplanlegging og etiske refleksjoner
 • grunnleggende skatteforvaltningsrett og skattebetaling og sentrale regler for tilsidesettelse

Studenten kan

 • avgjøre hva som er skattepliktige inntekter, fradragsberettigede kostnader samt foreta korrekt tidfesting av postene for beregning av alminnelig inntekt i næring (EPF, AS, ANS).
 • beregne skattekostnad, betalbar skatt og utsatt skatt for aksjeselskaper
 • fastsette grunnlag for beskatning av selskaps aksjonær (Fritaksmetoden), deltakere i ansvarlige selskap (Deltakermodellen) og innehaver av enkeltpersonforetak (Foretaksmodellen)
 • skattemessig behandle omdanning av EPF til AS
 • vurdere skattemessige virkninger ved virksomhetsoverdragelse
 • vurdere en virksomhets merverdiavgiftsmessige forhold
 • merverdiavgiftsmessig behandle alminnelige transaksjoner
Læringsaktiviteter:
Forelesninger på campus som blir streamet. Øvingsoppgaver.
Læringsstøtte:
-
Pensum:
Roy K Kristeinsen og Arvid Aage Skaar, Lærebok i bedriftsskatterett (seneste utgave); Ole Gjems-Onstad, Merverdiavgift i et nøtteskall (seneste utgave)
Forutsatte forkunnskaper:
BUS 160 - Skatterett for økonomer
Anbefalte forkunnskaper:
-
Obligatorisk aktivitet:
En innleveringsoppgave, som må være godkjent før studenten kan delta på eksamen.
Vurderingsordning:
Avsluttende skriftlig hjemmeeksamen (3,5 timer). Eksamen teller 100 % av eksamenskarakteren.
Sensor:
Ekstern sensor kvalitetssikrer pensum, eksamensoppgaver og prinsipper for evaluering og besvarelser.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
250 timer.
Opptakskrav:
Generell studiekompetanse (GSK).
Overlapp:
10 studiepoeng overlapp med BUS260F.
Undervisningstid:

4 forelesningstimer pr. uke (sammenhengende). Totalt 48 timer.

Forelesningsrom må ha streamingmuligheter,

Eksamensdetaljer: Skriftlig eksamen hjemme: Bokstavkarakterer