Course code BUS220

BUS220 Finansiering og investering

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Daumantas Bloznelis
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, .
Første gang: Studieår 2003-2004
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Elementær finansmatematikk. Nåverdimetoden. Risiko og avkastning. Grunnleggende porteføljeteori. Kapitalverdimodellen. Prising av finansielle aktiva (aksjer, obligasjoner, opsjoner). Kapitalbudsjettering. Prosjektanalyse. Kapitalkostnader. Finansiell struktur og dividendepolitikk. Etiske problemstillinger i finans.
Læringsutbytte:

Kunnskap

 • Forstå investeringsanalysens plass i finansfaget/bed.øk.
 • Forstå hvorfor vi fokuserer på kontantstrømmer og ikke resultat.
 • Forstå hva størrelsen på en kontantstrøm betyr.
 • Forstå hva som menes med de ulike diskonteringsprinsippene-renteregningen/finansmatematikken.
 • Forstå hva som menes med diskonteringsrente/kapitalkostnad.
 • Forstå betydningen av, og forskjellene mellom, de ulike beslutningskriteriene for en investering. Herunder; Nettonåverdi, Internrente, Payback m.m.
 • Forstå hva som menes med rentens terminstruktur og terminrenter.
 • Forstå hva som ligger i begrepene total risiko, relevant risiko og irrelevant risiko.
 • Forstå innholdet i porteføljeteorien og dens betydning for det vi kaller diversifiseringsgevinster.
 • Forstå hva som menes med Beta samt å kunne tolke størrelsen på denne.
 • Forstå Kapitalverdimodellen (CAPM) og hvordan denne fremkommer.
 • Forstå hva som menes med gjennomsnittlig kapitalkostnad (WACC) og når denne skal brukes.
 • Forstå begrepet markedseffisiens.
 • Kunne gjøre investeringskalkyler og beslutninger for eksempelvis prosjekter
 • Forstå finansieringsvalg
 • Forstå opsjoner, futures/forwards, put-call paritet, internasjonale rentepariteter

Ferdigheter

Etter endt emne skal studentene kunne:

 • Budsjettere kontantstrømmer, både etter egenkapitalmetoden og totalkapitalmetoden.
 • Anvende de ulike diskonteringsreglene (forrentningsreglene) både ved hjelp av kalkulator og rentetabeller.
 • Anvende de ulike beslutningskriteriene på både aksjer og obligasjoner.
 • Anvende porteføljeteorien på ulike investeringsalternativer.
 • Kalkulere Betaverdier.
 • Utlede Kapitalverdimodellen
 • Anvende Kapitalverdimodellen.
 • Kalkulere gjennomsnittlig kapitalkostnad.
 • Beregne nåverdi for investeringsprosjekter og drøfte risiko i investeringsbeslutninger
 • Finansieringsvalg
 • Estimere opsjonspremier og arbitrasjegevinst
 • Bruke internasjonale pariteter

Generell kompetanse

 • Ettersom det gjennomgående vil bli fokusert på hvilke forutsetninger de ulike teoriene i emnet bygger på, forventes det at studentene har en kritisk holdning til relevansen av disse. Studentene skal etter endt emne ha en god forståelse av den praktiske relevansen til belyst teori.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger. Øvingsoppgaver. Gruppearbeid. 
Læringsstøtte:
-
Pensum:

David Hillier, Iain Clacher, Stehpen Ross, Randolp Westerfield, Bradford Jordan, Fundamentals of Corporate Finance, fourth edition. McGrawHill.

Annen litteratur informeres om ved oppstart.

Forutsatte forkunnskaper:
Grunnleggende finansregnskap. Grunnleggende kostnadsregnskap. Innføring i matematikk og statistikk
Obligatorisk aktivitet:
Studentene skal i løpet av emnet skrive en semesteroppgave som må være godkjent for å kunne avlegge eksamen i emnet. 
Vurderingsordning:
Tre timers skriftlig eksamen. Denne teller 100 %.
Sensor:
Ekstern sensor kvalitetssikrer pensum, eksamensoppgaver og prinsipper for evaluering og besvarelser.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
250 timer
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:

Emnet overlapper 7,5 studiepoeng med RØP330.

Emnet overlapper 2,5 studiepoeng med FORNY150

Emnet overlapper 2,5 studiepoeng med FORN120

Emnet overlapper 10 studiepoeng med BUS220F

Undervisningstid:

Forelesning 2x2 timer per uke i 11-12 uker.

Øvinger 11x2 timer.

Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): B1 Utdelt kalkulator, ingen andre hjelpemidler
Eksamensdetaljer: Skriftlig eksamen: Bokstavkarakterer