Course code BUS216

BUS216 Årsregnskap - spesielle regnskapsemner

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2021 - 2022.

Emneansvarlige: Asbjørn Olav Pedersen
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i juniblokka. Emnet har undervisning/vurdering i juniblokka.
Første gang: Studieår 2013-2014
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?: Nettstudier
Emnets innhold:
Konsernregnskap. Egenkapitalmetoden for investering i tilknyttet selskap. Årsregnskap etter internasjonale regnskapsstandarder (IFRS). Utviklingstrekk i norsk regnskapsutvikling. 
Læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • kjenner til de mest sentrale forskjellene mellom regnskaps- og skatteregler
 • kan avslutte et årsregnskap, inklusiv skatteposter og resultatdisponering
 • kjenner til regelverket for noter og årsberetning
 • kan utarbeide konsernregnskap
 • kan utarbeide et regnskap for virksomhetskjøp med skatt og minoriteter 
 • det konseptuelle rammeverket til IFRS
 • det teoretiske grunnlaget for de grunnleggende regnskapsprinsipper og god regnskapsskikk
 • internasjonal regnskapsutvikling, reguleringsorganer mv.

Ferdigheter

Etter fullført emne skal studenten kunne

 • anvende relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid
 • beregne skattekostnad, betalbar skatt og utsatt skatt for aksjeselskaper
 • utarbeide regnskap der egenkapitalmetoden er benyttet

Generell kompetanse

Studenten:

 • har innsikt i nye økonomiske trender for regnskap
 • har innsikt i miljømessige, samfunnsmessige og økonomiske konsekvenser av tjenester og løsninger innenfor sitt fagområde og kan sette disse i et samfunnsnyttig, etisk og bærekraftig perspektiv
 • kan arbeide selvstendig og i samarbeid med andre i prosjektgrupper
 • kan diskutere faglige problemstillinger i forhold til praktiske case
 • kan formidle relevant faglig kunnskap til ulike målgrupper både skriftlig og muntlig
 • kan bidra til utvikling av god praksis gjennom å delta i faglige diskusjoner innenfor fagområdet og dele sine kunnskaper og erfaringer med andre
Læringsaktiviteter:

All undervisning vil skje i Zoom: Forelesninger og caseløsning. Det vil bli lagt opp til øvingsoppgaver mellom hver forelesning.

Læringsstøtte:
-
Pensum:
Schwencke, Haugen, Baksaas, Stenheim og Avlesen-Østli: "Årsregnskapet i teori og praksis 2019" (siste utgave). Gyldendal Akademisk Forlag. Pensum er kapittel 2,3,8,10,11,20,40,44
Forutsatte forkunnskaper:
Emnet forutsetter god regnskapsforståelse. BUS110 Finansregnskapet eller tilsvarende emne.
Anbefalte forkunnskaper:
BUS215 Årsregnskap eller tilsvarende emne.
Vurderingsordning:
Avsluttende skriftlig hjemmeeksamen (3,5 timer), som teller 100 %.
Sensor:
Ekstern sensor kvalitetssikrer pensum, eksamensoppgaver og prinsipper for evaluering og besvarelser.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
125 timer
Opptakskrav:
Generell studiekompetanse.
Overlapp:
Emnet overlapper 5 studiepoeng med BUS216F.
Undervisningstid:
26 timer
Eksamensdetaljer: Skriftlig eksamen hjemme: Bestått/ Ikke bestått