Course code BUS215

BUS215 Årsregnskap

Emnet kan ha endringer på grunn av koronarestriksjoner. Se Canvas og StudentWeb for info.

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2021 - 2022.

Emneansvarlige: Stig Aleksander Aune
Medvirkende: Asbjørn Olav Pedersen
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2013-2014
Fortrinnsrett: -
Emnets innhold:

Lover og regler. Kvalitetskrav og regnskapsprinsipper. Balansepostene. Resultatregnskapspostene. Noter til regnskapet. Kontantstrømoppstiling.

Formålet med faget er å gi studentene en fordypning i de viktigste oppgavene knyttet til utarbeiding av årsregnskap for aksjeselskaper med utgangspunkt i norske lover, forskrifter, standarder og god regnskapsskikk.

Læringsutbytte:

Ved bestått emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten:

  • har kunnskap om norske lover og regler for formelle krav til regnskap, bokføring og utarbeidelse og avleggelse av årsregnskapet
  • har forståelsen for oppbyggingen av et årsregnskap og de rammebetingelser som må følges
  • har forståelse for og kan reflektere om ulike brukergruppers informasjonsbehov gjennom årsregnskapet med tilhørende noter, styrets beretning og kontantstrømanalyse

Ferdigheter

Studenten:

  • kan avslutte et årsregnskap med noter i samsvar med norske lover, forskrifter, standarder og god regnskapsskikk
  • anvende kunnskapen på praktiske regnskapsproblemstillinger og dets påvirkning på resultat og balanse

Generell kompetanse

Studenten kan:

  • tilegne seg oppdatert kunnskap innenfor ovennevnte kunnskap- og ferdighetsområder
  • formidle sentralt fagstoff gjennom relevante uttrykksformer
  • utveksle synspunkter og erfaringer med andre fagpersoner og bidra til å utvikle god praksis
  • se emnet i en større sammenheng i et samfunnsmessig perspektiv
Læringsaktiviteter:
Forelesninger og kollokvier.
Læringsstøtte:
-
Pensum:
Schwencke, Haugen, Baksaas, Stenheim og Avlesen-Østli: "Årsregnskapet i teori og praksis 2019" (siste utgave).
Forutsatte forkunnskaper:
BUS110 Finansregnskapet
Vurderingsordning:
Skritlig individuell eksamen, 3,5 timer, som teller 100 %.
Sensor:
Ekstern sensor kvalitetssikrer pensum, eksamensoppgaver og prinsipper for evaluering og besvarelser.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
250 timer.
Opptakskrav:
Generell studiekompetanse.
Overlapp:
-
Undervisningstid:
4 timer forelesninger pr uke.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): C3 Alle typer kalkulatorer, alle andre hjelpemidler - inkludert digitale
Eksamensdetaljer: Skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått