Detaljer om emnet BUS215

BUS215 Årsregnskap

Emnet kan ha endringer på grunn av koronautbruddet. Sjekk Canvas og studentWeb.

English course Information

Søk etter andre emner

Viser emnet slik det undervises i studieåret med start i 2021 .

Emneansvarlige: Stig Aleksander Aune
Medvirkende: Asbjørn Olav Pedersen
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2013-2014
Fortrinnsrett: -
Emnets innhold:

Lover og regler. Kvalitetskrav og regnskapsprinsipper. Balansepostene. Resultatregnskapspostene. Noter til regnskapet. Kontantstrømoppstiling.

Formålet med faget er å gi studentene en fordypning i de viktigste oppgavene knyttet til utarbeiding av årsregnskap for aksjeselskaper med utgangspunkt i norske lover, forskrifter, standarder og god regnskapsskikk.

Læringsutbytte:

Ved bestått emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten:

  • har kunnskap om norske lover og regler for formelle krav til regnskap, bokføring og utarbeidelse og avleggelse av årsregnskapet
  • har forståelsen for oppbyggingen av et årsregnskap og de rammebetingelser som må følges
  • har forståelse for og kan reflektere om ulike brukergruppers informasjonsbehov gjennom årsregnskapet med tilhørende noter, styrets beretning og kontantstrømanalyse

Ferdigheter

Studenten:

  • kan avslutte et årsregnskap med noter i samsvar med norske lover, forskrifter, standarder og god regnskapsskikk
  • anvende kunnskapen på praktiske regnskapsproblemstillinger og dets påvirkning på resultat og balanse

Generell kompetanse

Studenten kan:

  • tilegne seg oppdatert kunnskap innenfor ovennevnte kunnskap- og ferdighetsområder
  • formidle sentralt fagstoff gjennom relevante uttrykksformer
  • utveksle synspunkter og erfaringer med andre fagpersoner og bidra til å utvikle god praksis
  • se emnet i en større sammenheng i et samfunnsmessig perspektiv
Læringsaktiviteter:
Forelesninger og kollokvier.
Læringsstøtte:
-
Pensum:
Schwencke, Haugen, Baksaas, Stenheim og Avlesen-Østli: "Årsregnskapet i teori og praksis 2019" (siste utgave).
Forutsatte forkunnskaper:
BUS110 Finansregnskapet
Vurderingsordning:
Skritlig individuell eksamen, 3,5 timer, som teller 100 %.
Sensor:
Ekstern sensor kvalitetssikrer pensum, eksamensoppgaver og prinsipper for evaluering og besvarelser.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
250 timer.
Opptakskrav:
Generell studiekompetanse.
Overlapp:
-
Undervisningstid:
4 timer forelesninger pr uke.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): C3 Alle typer kalkulatorer, alle andre hjelpemidler - inkludert digitale
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått