Course code BUS210

BUS210 Økonomi- og virksomhetsstyring

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2021 - 2022.

Emneansvarlige: Stig Aleksander Aune
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen, .
Første gang: Studieår 2004-2005
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Økonomistyring handler om bevisste tiltak for å forvalte de begrensede ressurser som finnes til rådighet, slik at virksomheten når sine mål. Økonomistyringen griper inn i alle delene av virksomheten. Behovet for økonomisk styring bestemmes av kompleksiteten i virksomheten og den mulighet den har til å tilpasse virksomheten til endrede forutsetninger. Økonomistyringen kan deles inn i tre hovedtema; ressursstyring (hva vi bruker penger på), produktivitetsstyring (hvordan vi bruker penger) og målstyring (hvilke effekter vi vil oppnå). Den andre delen av emnenavnet (- og virksomhetsstyring) reflekterer hvor nært faget er knyttet til foretaksstrategi.

Emnet tar bl.a. for seg følgende temaer:

 • Økonomifunksjonens rolle og plass i bedriften
 • Regnskapsmessige vs bedriftsøkonomiske resultater
 • Kostnadsteori og kostnadsfordeling
 • Perspektiver på prissetting / target costing
 • Kalkyler, herunder aktivitetsbasert kalkulasjon (ABC-analyse)
 • Lønnsomhetsanalyser og relevante bedriftsøkonomiske beslutningsproblemer
 • Finansiell modellering og budsjettering
 • Utvalgte elementer fra strategisk økonomistyring (prestasjonsmåling, Beyond Budgeting, residualfortjeneste, Supply Chain Management, Balanced Scorecard, insentiv-/ belønningssystemer, risikostyring)
 • Bærekraftsmåling og -rapportering
Læringsutbytte:

Etter fullført emne har kandidaten følgende kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap og ferdigheter

Kandidaten har:

 • kunnskap om økonomistyringens strategiske verdi og sentrale plassering i bedriftsøkonomifaget
 • kunnskap om kostnadsteori og ulike metoder for kostnadsfordeling og kalkulasjon, herunder ABC kalkyler, og kan gjennomføre beslutningsrelevante analyser
 • kjennskap til forskjellige modeller for prissetting, herunder internprising
 • kunnskap om tradisjonell budsjettering, men også om alternative tilnærminger til god planlegging, oppfølging og kontroll
 • kunnskap om ulike finansielle og ikke-finansielle prestasjonsmål, og er i stand til å vurdere fordeler og ulemper med disse
 • kjennskap til utvalgte elementer av strategisk økonomistyring
 • kjennskap til bærekrafts-måling og rapportering

Generell kompetanse:

Kandidaten kan:

 • reflektere rundt bedriftsøkonomiske problemstillinger fra et ledelsesperspektiv
 • beherske bedriftsøkonomisk terminologi
 • tilegne seg oppdatert kunnskap innenfor fagområdet
 • utvikle egne modeller i regneark i arbeidet med ferdighetene over, herunder finansiell modellering
 • kommunisere om problemstillinger knyttet til økonomistyring både til økonomer omgivelser for øvrig
 • tenke kritisk rundt bruk og nytte av ulike økonomistyringsverktøy
 • diskutere faglige problemstillinger med utgangspunkt i praktiske case
 • skille mellom vesentlig og mindre vesentlig informasjon
Læringsaktiviteter:
Forelesninger og øvinger. I noen grad case-basert læring.
Læringsstøtte:
-
Pensum:

Terje Berg, Grunnleggende Økonomistyring, 3. utgave, (2021).

Utvalgte supplerende fagartikler, gjesteforelesninger pluss materiale presentert på forelesninger inngår i pensum.

Forutsatte forkunnskaper:
Det anbefales at studentene har kunnskap innen finansregnskap tilsvarende BUS110.
Obligatorisk aktivitet:
Det vil bli gitt ni obligatoriske innleveringsoppgaver, hvorav minst seks må være godkjent for å kunne gjennomføre eksamen. Tidligere godkjente obligatoriske innleveringsoppgaver gir ikke grunnlag for fritak.
Vurderingsordning:

Emnet har samlet vurdering som består av en delprøve og slutteksamen, basert på et forhold mellom disse på 30/70. Det er obligatorisk fremmøte på delprøven. Fravær uten tilfredsstillende dokumentasjon på delprøven fører til at slutteksamen ikke vil bli vurdert. Ved dokumentasjon av gyldig fravær på den langsgående vurdering, vil slutteksamen telle 100%.

Delprøvens varighet vil være 1,75 timer, mens slutteksamen vil ha en tidsramme på 3,5 timer. Begge vil være skriftlig. Ved eventuelt gjentak av eksamen må både delprøve og slutteksamen tas på nytt. På grunn av at emnet har samlet vurdering blir det bare arrangert eksamen i vårsemesteret. Det blir ikke avholdt ny/utsatt eksamen i høstsemesteret.

Sensor:
Ekstern sensor kvalitetssikrer pensum, eksamensoppgaver og prinsipper for evaluering og besvarelser.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
250 timer.
Opptakskrav:
GSK
Undervisningstid:
4 timer forelesning og tilbud om minst 2 timer oppgaveløsning per uke.
Eksamensdetaljer: :