Course code BUS210

BUS210 Økonomi- og virksomhetsstyring

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2019 - 2020.

Emneansvarlige: Stig Aleksander Aune
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen, .
Første gang: Studieår 2004-2005
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Økonomistyring med innføring i de grunnleggende metodene og teknikkene i driftsregnskap og budsjettering. Studentene skal tilegne seg kunnskaper og ferdigheter om fremskaffelse, analyse og kommunikasjon av relevant beslutningsinformasjon.

Emnet tar bl.a. for seg følgende temaer:

 • Økonomifunksjonens rolle og plass i bedriften
 • Kostnadsbegreper og kostnadsfordeling
 • Perspektiver på prissetting
 • Aktivitetsbasert kalkulasjon (ABC-analyse)
 • Lønnsomhetsanalyser og relevante bedriftsøkonomiske beslutningsproblemer
 • Budsjettering og planlegging
 • Prestasjonsmåling
 • Balansert målstyring
Læringsutbytte:

Etter fullført emne har kandidaten følgende kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap og ferdigheter

Kandidaten har:

 • forståelse for økonomifunksjonens rolle i bedriften og kan drøfte de grunnleggende trekkene ved økonomistyring av bedriften, herunder budsjettering og rapportering
 • kunnskap om hvilke faktorer bedriften selv kan bestemme over og hvilke faktorer den må ta som gitt, og hvordan dette varierer mellom ulike industrier og markeder
 • kunnskap om ulike typer kostnader og ulike metoder for kostnadsfordeling og kalkulasjon, herunder ABC kalkyler, og kan gjennomføre kostnads-, resultat- og volumanalyser
 • kjennskap til forskjellige modeller for prissetting, herunder internprising
 • kunnskap om beslutningsproblemer på kort og lang sikt
 • kunnskap om tradisjonelle verktøy for kalkulasjon og budsjettering, men også om nye idéer og verktøy for planlegging, oppfølging og kontroll
 • kjennskap til standardkostmetoden og utarbeidelse av driftsregnskap basert på standardkost, herunder fleksibelt budsjett
 • kunne utarbeide og drøfte formålet med budsjettering og utarbeide likviditets-, resultat- og balansebudsjett, samt kjenne til hvordan budsjettprosesser kan organiseres
 • kunnskap om ulike finansielle og ikke-finansielle prestasjonsmål, og er i stand til å vurdere fordeler og ulemper med disse
 • kjennskap til strategiske økonomiske styringsmodeller som Balansert Målstyring (Balanced Scorecard), superprofitt (Economic Value Added) og Beyond Budgeting
 • kjennskap til bærekrafts-måling og rapportering

Generell kompetanse:

Kandidaten kan:

 • reflektere rundt bedriftsøkonomiske problemstillinger fra et ledelsesperspektiv
 • beherske bedriftsøkonomisk terminologi
 • tilegne seg oppdatert kunnskap innenfor fagområdet
 • utvikle egne modeller i regneark i arbeidet med ferdighetene over
 • se emnet i en større økonomisk faglig sammenheng
 • kommunisere om problemstillinger knyttet til økonomistyring både til økonomer og andre aktører i offentlig og privat virksomhet
 • kritisk vurdere kalkyler, driftsregnskap og budsjettinformasjon
 • arbeide selvstendig og i samarbeid med andre i prosjektgrupper
 • diskutere faglige problemstillinger med utgangspunkt i praktiske case
 • skille mellom vesentlig og mindre vesentlig informasjon
Læringsaktiviteter:
Forelesninger og øvelser med lærer til stede.
Pensum:

Terje Berg, Grunnleggende Økonomistyring, 2. utgave, (2018).

Materiale presentert på forelesninger og lagt ut i Canvas inngår i pensum.

Forutsatte forkunnskaper:
Det anbefales at studentene har kunnskap innen finansregnskap tilsvarende BUS110.
Obligatorisk aktivitet:
Det kan bli gitt inntil to obligatoriske innleveringsoppgaver. Godkjennelse av obligatorisk(e) innleveringsoppgave(r) er en betingelse for å kunne gjennomføre slutteksamen. Obligatorisk(e) aktiviteter, ikke eldre enn to år, som tidligere har vært godkjent gir fritak.
Vurderingsordning:

Emnet kan ha f†tt ny eksamensform grunnet virusutbruddet. Sjekk i Canvas.

Den totale vurderingen vil bestå av langsgående vurdering i form av en delprøve og slutteksamen basert på et forhold mellom disse på 30/70. Det er obligatorisk fremmøte på den langsgående vurdering. Fravær uten tilfredsstillende dokumentasjon på den langsgående vurdering fører til at slutteksamen ikke vil bli vurdert. Ved dokumentasjon av gyldig fravær på den langsgående vurdering, vil slutteksamen telle 100%.

Delprøvens varighet vil være 1,75 timer, mens slutteksamen vil ha en tidsramme på 3,5 timer. Begge vil være skriftlig. Ved eventuelt gjentak av eksamen må både delprøve og slutteksamen tas på nytt. På grunn av at emnet har langsgående vurdering blir det bare arrangert eksamen i vårsemesteret. Det blir ikke avholdt ny/utsatt eksamen i høstsemesteret.

Sensor:
Ekstern sensor kvalitetssikrer pensum, eksamensoppgaver og prinsipper for evaluering og besvarelser.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
300 timer.
Opptakskrav:
GSK
Undervisningstid:
4 timer forelesning og 2 timer oppgaveløsning per uke.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): B2 Utdelt kalkulator Spesifiserte andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått