Course code BUS210

BUS210 Driftsregnskap og budsjettering

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2018 - 2019.

Emneansvarlige: Stig Aleksander Aune
Medvirkende: Kari Anne Fange
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen, .
Første gang: Studieår 2004-2005
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Økonomistyring med innføring i de grunnleggende metodene og teknikkene i driftsregnskap og budsjettering. Studentene skal tilegne seg kunnskaper og ferdigheter om fremskaffelse, analyse og kommunikasjon av relevant beslutningsinformasjon.

Emnet tar bl.a. for seg følgende temaer:

 • Økonomifunksjonens rolle og plass i bedriften
 • Kostnadsbegreper
 • Perspektiver på prissetting
 • Aktivitetsbasert kalkulasjon (ABC-analyse)
 • Lønnsomhetsanalyser og relevante bedriftsøkonomiske beslutningsproblemer
 • Budsjettering, budsjettkritikk og Beyond Budgeting
 • Prestasjonsmåling
 • Balansert målstyring
Læringsutbytte:

Etter fullført emne har kandidaten følgende kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap og ferdigheter

Kandidaten har:

 • forståelse for økonomifunksjonens rolle i bedriften og kan drøfte de grunnleggende trekkene ved økonomistyring av bedriften, herunder budsjettering og rapportering
 • kunnskap om hvilke faktorer bedriften selv kan bestemme over og hvilke faktorer den må ta som gitt, og hvordan dette varierer mellom ulike industrier og markeder
 • kunnskap om ulike typer kostnader og ulike metoder for kostnadsfordeling og kalkulasjon, herunder ABC kalkyler, og kan gjennomføre kostnads-, resultat- og volumanalyser
 • kjennskap til forskjellige modeller for prissetting, herunder internprising
 • kunnskap som danner grunnlag for å utvikle og bruke relevante økonomiske styringsdata i løpende oppfølging av virksomheter så vel som underlag for bedriftsøkonomiske beslutninger, herunder å kunne skille mellom relevant og irrelevant informasjon
 • kunnskap om tradisjonelle verktøy for kalkulasjon og budsjettering, men også om nye ideer og verktøy for planlegging, oppfølging og kontroll
 • kjennskap til standardkostmetoden og utarbeidelse av driftsregnskap basert på standardkost, herunder fleksibelt budsjett
 • kunne utarbeide og drøfte formålet med budsjettering og utarbeide likviditets-, resultat- og balansebudsjett, samt kjenne til hvordan budsjettprosesser kan organiseres
 • kunnskap om ulike finansielle og ikke-finansielle prestasjonsmål, og er i stand til å vurdere fordeler og ulemper med disse
 • kjennskap til strategiske økonomiske styringsmodeller som Balanced Scorecard og Beyond Budgeting

Generell kompetanse:

Kandidaten kan:

 • reflektere rundt bedriftsøkonomiske problemstillinger fra et ledelsesperspektiv
 • beherske bedriftsøkonomisk terminologi
 • tilegne seg oppdatert kunnskap innenfor fagområdet
 • utvikle egne modeller i regneark i arbeidet med ferdighetene over
 • se emnet i en større økonomisk faglig sammenheng
 • kommunisere om problemstillinger knyttet til økonomistyring både til økonomer og andre aktører i offentlig og privat virksomhet
 • kritisk vurdere kalkyler, driftsregnskap og budsjettinformasjon
 • arbeide selvstendig og i samarbeid med andre i prosjektgrupper
 • diskutere faglige problemstillinger med utgangspunkt i praktiske case
Læringsaktiviteter:
Forelesinger og øvelser med lærer til stede.
Pensum:

Hoff, Kjell Gunnar: Økonomistyring 2, Universitetsforlaget 2015. Hoff, Kjell Gunnar, Hoff, Jan Erik: Arbeidsbok til Økonomistyring. Oppgaver og løsningsforslag, Universitetsforlaget 2015. 

Kan bli aktuelt med andre bøker, samt enkelte artikler. Presentasjoner for forelesninger lagt ut i Canvas utgjør en del av pensum.

Forutsatte forkunnskaper:
Studentene må ha tatt BUS100. Det anbefales også at studentene har kunnskap innen finansregnskap tilsvarende BUS110.
Obligatorisk aktivitet:
Det er to innleveringsoppgaver. Innleveringsoppgavene blir evaluert med godkjent/ikke godkjent. Obligatorisk aktivitet er gyldig til neste gang emnet gis.
Vurderingsordning:
En avsluttende eksamen, varighet 3,5 timer. Denne teller 100 %. 
Sensor:
Ekstern sensor kvalitetssikrer pensum, eksamensoppgaver og prinsipper for evaluering og besvarelser.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
300 timer.
Opptakskrav:
GSK
Undervisningstid:
4 timer forelesning og 2 timer oppgaveløsning per uke.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): B1 Utdelt kalkulator. Ingen andre hjelpem.
B2 Utdelt kalkulator Spesifiserte andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått