Detaljer om emnet BUS210

BUS210 Driftsregnskap og budsjettering

Emnet kan ha endringer på grunn av koronautbruddet. Sjekk Canvas og studentWeb.

English course Information

Søk etter andre emner

Viser emnet slik det undervises i studieåret med start i 2018 .

Emneansvarlige: Stig Aleksander Aune
Medvirkende: Kari Anne Fange
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen, .
Første gang: Studieår 2004-2005
Fortrinnsrett: -
Emnets innhold:

Økonomistyring med innføring i de grunnleggende metodene og teknikkene i driftsregnskap og budsjettering. Studentene skal tilegne seg kunnskaper og ferdigheter om fremskaffelse, analyse og kommunikasjon av relevant beslutningsinformasjon.

Emnet tar bl.a. for seg følgende temaer:

 • Økonomifunksjonens rolle og plass i bedriften
 • Kostnadsbegreper
 • Perspektiver på prissetting
 • Aktivitetsbasert kalkulasjon (ABC-analyse)
 • Lønnsomhetsanalyser og relevante bedriftsøkonomiske beslutningsproblemer
 • Budsjettering, budsjettkritikk og Beyond Budgeting
 • Prestasjonsmåling
 • Balansert målstyring
Læringsutbytte:

Etter fullført emne har kandidaten følgende kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap og ferdigheter

Kandidaten har:

 • forståelse for økonomifunksjonens rolle i bedriften og kan drøfte de grunnleggende trekkene ved økonomistyring av bedriften, herunder budsjettering og rapportering
 • kunnskap om hvilke faktorer bedriften selv kan bestemme over og hvilke faktorer den må ta som gitt, og hvordan dette varierer mellom ulike industrier og markeder
 • kunnskap om ulike typer kostnader og ulike metoder for kostnadsfordeling og kalkulasjon, herunder ABC kalkyler, og kan gjennomføre kostnads-, resultat- og volumanalyser
 • kjennskap til forskjellige modeller for prissetting, herunder internprising
 • kunnskap som danner grunnlag for å utvikle og bruke relevante økonomiske styringsdata i løpende oppfølging av virksomheter så vel som underlag for bedriftsøkonomiske beslutninger, herunder å kunne skille mellom relevant og irrelevant informasjon
 • kunnskap om tradisjonelle verktøy for kalkulasjon og budsjettering, men også om nye ideer og verktøy for planlegging, oppfølging og kontroll
 • kjennskap til standardkostmetoden og utarbeidelse av driftsregnskap basert på standardkost, herunder fleksibelt budsjett
 • kunne utarbeide og drøfte formålet med budsjettering og utarbeide likviditets-, resultat- og balansebudsjett, samt kjenne til hvordan budsjettprosesser kan organiseres
 • kunnskap om ulike finansielle og ikke-finansielle prestasjonsmål, og er i stand til å vurdere fordeler og ulemper med disse
 • kjennskap til strategiske økonomiske styringsmodeller som Balanced Scorecard og Beyond Budgeting

Generell kompetanse:

Kandidaten kan:

 • reflektere rundt bedriftsøkonomiske problemstillinger fra et ledelsesperspektiv
 • beherske bedriftsøkonomisk terminologi
 • tilegne seg oppdatert kunnskap innenfor fagområdet
 • utvikle egne modeller i regneark i arbeidet med ferdighetene over
 • se emnet i en større økonomisk faglig sammenheng
 • kommunisere om problemstillinger knyttet til økonomistyring både til økonomer og andre aktører i offentlig og privat virksomhet
 • kritisk vurdere kalkyler, driftsregnskap og budsjettinformasjon
 • arbeide selvstendig og i samarbeid med andre i prosjektgrupper
 • diskutere faglige problemstillinger med utgangspunkt i praktiske case
Læringsaktiviteter:
Forelesinger og øvelser med lærer til stede.
Pensum:

Hoff, Kjell Gunnar: Økonomistyring 2, Universitetsforlaget 2015. Hoff, Kjell Gunnar, Hoff, Jan Erik: Arbeidsbok til Økonomistyring. Oppgaver og løsningsforslag, Universitetsforlaget 2015. 

Kan bli aktuelt med andre bøker, samt enkelte artikler. Presentasjoner for forelesninger lagt ut i Canvas utgjør en del av pensum.

Forutsatte forkunnskaper:
Studentene må ha tatt BUS100. Det anbefales også at studentene har kunnskap innen finansregnskap tilsvarende BUS110.
Obligatorisk aktivitet:
Det er to innleveringsoppgaver. Innleveringsoppgavene blir evaluert med godkjent/ikke godkjent. Obligatorisk aktivitet er gyldig til neste gang emnet gis.
Vurderingsordning:
En avsluttende eksamen, varighet 3,5 timer. Denne teller 100 %. 
Sensor:
Ekstern sensor kvalitetssikrer pensum, eksamensoppgaver og prinsipper for evaluering og besvarelser.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
300 timer.
Opptakskrav:
GSK
Undervisningstid:
4 timer forelesning og 2 timer oppgaveløsning per uke.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): B1 Utdelt kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått