Course code BUS113-B

BUS113-B Finansregnskap med bærekraftrapportering

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Nils Sanne
Studiepoeng: 7.5
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen. 8 uker undervisningsperiode.
Første gang: Studieår 2022-2023
Fortrinnsrett: Kun tilgjengelig for studenter på Årsenhet i bærekraftig økonomi og ledelse
Undervises hvor?: Nettstudier
Emnets innhold:

Virksomheter må utarbeide et årsregnskap, som gir alle som vil innsyn i hvordan økonomien har utviklet seg. Dette emnet gir kunnskaper om hvordan årsregnskapet blir til og hvordan det kan brukes.

Regnskapet skal settes opp på en bestemt måte. Lovgivningen på området er omfattende, og den regulerer hele produksjonsprosessen: Fra bokføring av transaksjonene som virksomheten gjennomfører til hva slags informasjon som skal gis i den offentlige tilgjengelige årsrapporten.

Første del av kurset er viet teknikker og metoder som brukes for at en virksomhet skal få registrert alle transaksjoner den foretar i løpet av et år. Når året er slutt må den økonomiske statusen gjøres opp, dvs. at virksomheten må kartlegge hva den har av eiendeler og gjeld og beregne hvor mye den har tjent eller tap. Den andre delen av emnet er viet denne prosessen, og denne delen tar for seg hva regnskapet skal inneholde av informasjon og reglene som skal brukes når eiendeler og gjeld skal verdsettes og resultatet måles.

Regnskaper er offentlig tilgjengelig, og den viktigste informasjonen om hvert selskap er bare et tastetrykk unna siden hovedtallene ligger fritt tilgjengelig på internett. Emnets tredje del tar for seg hvordan regnskapet kan brukes til analyse, verdsettelse og kredittvurdering.

Læringsutbytte:

Kunnskapsmål

Etter endt emne skal studentene kunne:

  • Bokføre vanlige transaksjoner og innarbeide ofte forekommende årsavslutningsmomenter i samsvar med det dobbelte bokholderis prinsipp, samt sette opp endelig resultatregnskap og balanse.
  • Redegjøre for de viktigste regnskapsreglene for måling av eiendeler og gjeld.

Ferdighetsmål

Etter endt emne skal studentene:

  • Kunne verdivurdere eiendeler og gjeld og periodisere inntekter og kostnader i henhold til regnskapslovens hovedregler.
  • Kunne sette opp en enkel kontantstrømoppstilling.
  • Kunne analysere og kommentere et selskaps økonomiske utvikling over tid og relativt til andre selskaper.

Generell kompetanse

  • Etter endt emne skal studentene kunne lese et årsregnskap med et kritisk blikk og kunne reflektere over de muligheter regnskapsprodusentene har for å gi god og relevant eller dårlig og villedende informasjon til regnskapsbrukere.
Læringsaktiviteter:
Emnet innledes med en digital forelesning. Deretter vil pensum bli presentert gjennom videofilmer, ukentlige øvinger og obligatoriske tester (flervalgsoppgaver). Studentene vil få tilgang til nettressurser på Canvas.
Læringsstøtte:
Canvas.
Pensum:
Fra Bilag til Bruk, Innføring i finansregnskap og regnskapsanalyse, Langli, John Christian (2018) med tilhørende arbeidsbok (2019). 
Forutsatte forkunnskaper:
-
Anbefalte forkunnskaper:
-
Obligatorisk aktivitet:
Studentene må levere og få godkjent minst 4 av 7 obligatoriske innleveringsoppgave. Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig i to år.
Vurderingsordning:

Avsluttende 3 timers skriftlig hjemmeeksamen som teller 100 %.

Bestått / Ikke bestått.

Sensor:
Ekstern sensor kvalitetssikrer pensum, eksamensoppgaver og prinsipper for evaluering og besvarelser.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
187,5 timer.
Opptakskrav:

GSK

Studierett KVU-BEDØK

Overlapp:
Kurset overlapper 5 studiepoeng med BUS110/BUS110F Finansregnskap og regnskapsanalyse
Undervisningstid:
4-5 timer forelesning og tilbud om minst 2 timer oppgaveløsning per uke.
Eksamensdetaljer: Skriftlig hjemmeeksamen: Bestått/ Ikke bestått