BUS113-B Finansregnskap med bærekraftrapportering

Studiepoeng:7.5

Ansvarlig fakultet:Handelshøyskolen

Emneansvarlig:Stig Aleksander Aune

Campus / nettbasert:Nettbasert

Undervisningens språk:Norsk

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:187,5 timer.

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet gis første gang våren 2023. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen. 8 ukers undervisning i periode 2, uke 13-21.

Om dette emnet

Virksomheter må utarbeide et årsregnskap, som gir alle som vil innsyn i hvordan økonomien har utviklet seg. Dette nettbaserte emnet gir kunnskaper om hvordan årsregnskapet blir til og hvordan det kan brukes.

Regnskapet skal settes opp på en bestemt måte. Lovgivningen på området er omfattende, og den regulerer hele produksjonsprosessen: Fra bokføring av transaksjonene som virksomheten gjennomfører til hva slags informasjon som skal gis i den offentlige tilgjengelige årsrapporten.

Første del av kurset er viet teknikker og metoder som brukes for at en virksomhet skal få registrert alle transaksjoner den foretar i løpet av et år. Når året er slutt må den økonomiske statusen gjøres opp, dvs. at virksomheten må kartlegge hva den har av eiendeler og gjeld og beregne hvor mye den har tjent eller tap. Den andre delen av emnet er viet denne prosessen, og denne delen tar for seg hva regnskapet skal inneholde av informasjon og reglene som skal brukes når eiendeler og gjeld skal verdsettes og resultatet måles.

Regnskaper er offentlig tilgjengelig, og den viktigste informasjonen om hvert selskap er bare et tastetrykk unna siden hovedtallene ligger fritt tilgjengelig på internett. Emnets tredje del tar for seg hvordan regnskapet kan brukes til analyse, verdsettelse og kredittvurdering.

I kurset lærer studentene også om hvilke krav som stilles til bærekraftsrapportering; fra norske myndigheter og fra EUs taksonomi. Studentene lærer hvordan det skal rapporteres innen de forskjellige kravene, og hvordan nøkkeltall skal beregnes.

Dette lærer du

Kunnskapsmål

Etter endt emne skal studentene kunne:

 • Bokføre vanlige transaksjoner og innarbeide ofte forekommende årsavslutningsmomenter i samsvar med det dobbelte bokholderis prinsipp, samt sette opp endelig resultatregnskap og balanse.
 • Redegjøre for de viktigste regnskapsreglene for måling av eiendeler og gjeld.
 • Beregne nøkkeltall for bærekraftsrapportering
 • Gjennomføre en hensiktsmessig rapportering av bærekraftsdata i henhold til gjeldene lovgivning og EU direktiver

Ferdighetsmål

Etter endt emne skal studentene:

 • Kunne verdivurdere eiendeler og gjeld og periodisere inntekter og kostnader i henhold til regnskapslovens hovedregler.
 • Kunne sette opp en enkel kontantstrømoppstilling.
 • Kunne analysere og kommentere et selskaps økonomiske utvikling over tid og relativt til andre selskaper.

Generell kompetanse

 • Etter endt emne skal studentene kunne lese et årsregnskap med et kritisk blikk og kunne reflektere over de muligheter regnskapsprodusentene har for å gi god og relevant eller dårlig og villedende informasjon til regnskapsbrukere.
 • Emnet innledes med en digital forelesning. Deretter vil pensum bli presentert gjennom videofilmer, ukentlige øvinger og obligatoriske tester (flervalgsoppgaver). Studentene vil få tilgang til nettressurser på Canvas.
 • Læringsplattformen Canvas.
 • Fra Bilag til Bruk, Innføring i finansregnskap og regnskapsanalyse, Langli, John Christian (2022)
 • 3 timers digital hjemmeeksamen på kveldstid som teller 100 % av karakteren.

  Bestått / Ikke bestått.  Skriftlig eksamen hjemme Karakterregel: Bestått/ Ikke bestått Hjelpemiddel: C3 Alle typer kalkulatorer, alle andre hjelpemidler - inkludert digitale
 • Ekstern sensor kvalitetssikrer pensum, eksamensoppgaver og prinsipper for evaluering og besvarelser.
 • Studentene må levere og få godkjent minst 4 av 7 obligatoriske innleveringsoppgave. Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig i to år.
 • 4-5 timer videoforelesning og tilbud om minst 2 timer oppgaveløsning per uke.
 • Kun tilgjengelig for studenter på Årsenhet i bærekraftig økonomi og ledelse
 • Kurset overlapper 5 studiepoeng med BUS110/BUS110F Finansregnskap og regnskapsanalyse
 • GSK

  Studierett KVU-BEDØK