Detaljer om emnet BUS101

BUS101 Introduksjon til bedriftsøkonomiske emner

Emnet kan ha endringer på grunn av koronautbruddet. Sjekk Canvas og studentWeb.

English course Information

Søk etter andre emner

Viser emnet slik det undervises i studieåret med start i 2020 .

Emneansvarlige: Stig Aleksander Aune
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2019-2020
Emnets innhold:

Hensikten med emnet er todelt:

  • Studenten skal danne seg et helhetsbilde av innhold og struktur på bachelorprogrammet som sådan, og hvordan de ulike bedriftsøkonomiske emnene henger sammen, både for å inspirere til videre læring og for å gi relevant tverrfaglig forståelse.
  • Emnet skal gi studenten en bred innføring i bedrifters rolle i økonomien og i samfunnet, samt en oversikt over teorier, metoder og modeller innenfor en bred definisjon av det bedriftsøkonomiske fagområdet. Det skal vise hvordan noen av disse teoriene, metodene og modellene kan anvendes i økonomisk styring av en bedrift.
Læringsutbytte:

Kunnskap:

Etter endt emne skal studenten ha:

  • god oversikt over bachelor-studiet som helhet og derfor et godt utgangspunkt for de fleste av kursene som undervises senere i studiet
  • tverrfaglig forståelse og grunnleggende innsikt i hvordan bedrifter spesielt, og næringsliv og børs fungerer, og hvordan disse har innvirkning på samfunnet
  • kunnskap om sentrale begreper og kjennskap til viktige verktøy som brukes i analyser av bedriftsøkonomiske problemstillinger (herunder regnskap, økonomistyring, finansielle emner, markedsføring, strategi, organisasjonsteori og -psykologi). Med verktøy menes metoder, teknikker, modeller, teorier o.l. som brukes innen fagområdet
  • kjennskap til hva en mener med bedriftenes samfunnsansvar og bærekraft i et bedriftsøkonomisk perspektiv
  • forståelse for hvordan samfunnsøkonomiske emner henger sammen med bedriftsøkonomiske emner

Generell kompetanse:

Etter fullført emne er studenten i stand til å:

  • beherske sentral bedriftsøkonomisk terminologi
  • kunne tenke kritisk og reflektere over bedriftens rolle i samfunnet
  • å lese og forstå innholdet i en årsrapport for et børsnotert selskap
Læringsaktiviteter:
Emnet består av forelesninger og øvelser. Studentene vil også få tilgang til nettsider som skal være et tillegg til undervisningen. Hensikten med øvelsene er å konkretisere forelesningene og aktivisere studentene.
Læringsstøtte:
Øvingstimer, øvingsoppgaver og nettsider.
Pensum:
Kompendium, fagartikler, utdrag fra lærebøker, forelesningsmateriale. Det legges vekt på å bruke aktuelle problemstillinger og eksempler fra media i undervisningen. Oversikt over pensum vil bli oppgitt i Canvas før undervisningsstart.
Forutsatte forkunnskaper:
-
Anbefalte forkunnskaper:
-
Obligatorisk aktivitet:
Det vil bli gitt 5 obligatoriske innleveringsoppgaver, hvorav 3 må være godkjent for å kunne gjennomføre eksamen.
Vurderingsordning:
Skriftlig eksamen 3 timer (100%).
Sensor:
Ekstern sensor vil kontrollere pensum, eksamensoppgaver og sensorveiledning. Dette vil være med å sikre kvaliteten og det akademiske nivået på emnet.
Normert arbeidsmengde:
150 timer
Opptakskrav:
Emnet er kun åpent for førsteårsstudenter på bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon (B-ØA).
Overlapp:
Emnet overlapper 2,5 studiepoeng mot BUS100 og 2,5 studiepoeng mot INN200.
Undervisningstid:
2 timer, én forelesning, pr. uke. 
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): B2 Utdelt kalkulator Spesifiserte andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått