Course code BUS101

BUS101 Introduksjon til bedriftsøkonomiske emner

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2020 - 2021.

Emneansvarlige: Stig Aleksander Aune
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2019-2020
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Hensikten med emnet er todelt:

  • Studenten skal danne seg et helhetsbilde av innhold og struktur på bachelorprogrammet som sådan, og hvordan de ulike bedriftsøkonomiske emnene henger sammen, både for å inspirere til videre læring og for å gi relevant tverrfaglig forståelse.
  • Emnet skal gi studenten en bred innføring i bedrifters rolle i økonomien og i samfunnet, samt en oversikt over teorier, metoder og modeller innenfor en bred definisjon av det bedriftsøkonomiske fagområdet. Det skal vise hvordan noen av disse teoriene, metodene og modellene kan anvendes i økonomisk styring av en bedrift.
Læringsutbytte:

Kunnskap:

Etter endt emne skal studenten ha:

  • god oversikt over bachelor-studiet som helhet og derfor et godt utgangspunkt for de fleste av kursene som undervises senere i studiet
  • tverrfaglig forståelse og grunnleggende innsikt i hvordan bedrifter spesielt, og næringsliv og børs fungerer, og hvordan disse har innvirkning på samfunnet
  • kunnskap om sentrale begreper og kjennskap til viktige verktøy som brukes i analyser av bedriftsøkonomiske problemstillinger (herunder regnskap, økonomistyring, finansielle emner, markedsføring, strategi, organisasjonsteori og -psykologi). Med verktøy menes metoder, teknikker, modeller, teorier o.l. som brukes innen fagområdet
  • kjennskap til hva en mener med bedriftenes samfunnsansvar og bærekraft i et bedriftsøkonomisk perspektiv
  • forståelse for hvordan samfunnsøkonomiske emner henger sammen med bedriftsøkonomiske emner

Generell kompetanse:

Etter fullført emne er studenten i stand til å:

  • beherske sentral bedriftsøkonomisk terminologi
  • kunne tenke kritisk og reflektere over bedriftens rolle i samfunnet
  • å lese og forstå innholdet i en årsrapport for et børsnotert selskap
Læringsaktiviteter:
Emnet består av forelesninger og øvelser. Studentene vil også få tilgang til nettsider som skal være et tillegg til undervisningen. Hensikten med øvelsene er å konkretisere forelesningene og aktivisere studentene.
Læringsstøtte:
Øvingstimer, øvingsoppgaver og nettsider.
Pensum:
Kompendium, fagartikler, utdrag fra lærebøker, forelesningsmateriale. Det legges vekt på å bruke aktuelle problemstillinger og eksempler fra media i undervisningen. Oversikt over pensum vil bli oppgitt i Canvas før undervisningsstart.
Forutsatte forkunnskaper:
-
Anbefalte forkunnskaper:
-
Obligatorisk aktivitet:
Det vil bli gitt 5 obligatoriske innleveringsoppgaver, hvorav 3 må være godkjent for å kunne gjennomføre eksamen.
Vurderingsordning:
Skriftlig eksamen 3 timer (100%).
Sensor:
Ekstern sensor vil kontrollere pensum, eksamensoppgaver og sensorveiledning. Dette vil være med å sikre kvaliteten og det akademiske nivået på emnet.
Normert arbeidsmengde:
150 timer
Opptakskrav:
Emnet er kun åpent for førsteårsstudenter på bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon (B-ØA).
Overlapp:
Emnet overlapper 2,5 studiepoeng mot BUS100 og 2,5 studiepoeng mot INN200.
Undervisningstid:
2 timer, én forelesning, pr. uke. 
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): B2 Utdelt kalkulator Spesifiserte andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Muntlig eksamen: A - E / Ikke bestått