Course code BUS101

Emneansvarlige: Stig Aleksander Aune
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2019-2020
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Hensikten med emnet er todelt:

 • Studenten skal gis et helhetsbilde av innhold og struktur på bachelorprogrammet som sådan, og hvordan de ulike emnene henger sammen, både for å inspirere til videre læring og for å gi relevant tverrfaglig forståelse.
 • Emnet skal gi studenten en bred innføring i bedrifters rolle i økonomien og i samfunnet, samt en oversikt over teorier, metoder og modeller innenfor det bedriftsøkonomiske fagområdet. Det skal vise hvordan noen av disse teoriene, metodene og modellene kan anvendes i økonomisk styring av en bedrift.
Læringsutbytte:

Kunnskap:

Etter endt emne skal studenten ha:

 • god oversikt over bachelor-studiet som helhet og derfor et godt utgangspunkt for de fleste av kursene som undervises senere i studiet
 • tverrfaglig forståelse og grunnleggende innsikt i hvordan bedrifter spesielt, og næringsliv og børs fungerer, og hvordan disse har innvirkning på samfunnet.
 • kunnskap om sentrale begreper og kjennskap til viktige verktøy som brukes i analyser av bedriftsøkonomiske problemstillinger. Med verktøy menes metoder, teknikker, modeller, teorier o.l. som brukes innen fagområdet
 • kjennskap til grunnleggende elementer innen administrative emner som markedsføring, foretaksstrategi og organisasjonsteori
 • kjennskap til hva en mener med bedriftenes samfunnsansvar
 • forståelse for hvordan samfunnsøkonomiske emner henger sammen med bedriftsøkonomiske emner

Generell kompetanse:

Etter fullført emne er studenten i stand til å:

 • beherske sentral bedriftsøkonomisk terminologi
 • tenke kritisk og reflektere over bedriftens rolle i samfunnet
 • å lese og forstå innholdet i en årsrapport for et børsnotert selskap
Læringsaktiviteter:
Emnet består av forelesninger og øvelser. Studentene vil også få tilgang til nettsider som skal være et tillegg til undervisningen. Hensikten med øvelsene er å konkretisere forelesningene og aktivisere studentene.
Læringsstøtte:
Øvingstimer, øvingsoppgaver og nettsider.
Pensum:
Fagartikler, utdrag fra lærebøker, forelesningsmateriale. Det legges vekt på å bruke aktuelle problemstillinger og eksempler fra media i undervisningen. Oversikt over pensum vil bli oppgitt i Canvas før undervisningsstart.
Forutsatte forkunnskaper:
-
Anbefalte forkunnskaper:
-
Obligatorisk aktivitet:
Studentene må levere og få godkjent minst én innleveringsoppgave. Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig i to år.
Vurderingsordning:
Skriftlig eksamen 2 timer (100%).
Sensor:
Ekstern sensor vil kontrollere pensum, eksamensoppgaver og sensorveiledning. Dette vil være med å sikre kvaliteten og det akademiske nivået på emnet.
Normert arbeidsmengde:
150 timer
Opptakskrav:
Emnet er kun åpent for førsteårsstudenter på bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon (B-ØA).
Overlapp:
Emnet overlapper 2,5 studiepoeng mot BUS100 og 2,5 studiepoeng mot INN200.
Undervisningstid:
2 timer, én forelesning, pr. uke. 
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): B2 Utdelt kalkulator Spesifiserte andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått